ZAŁĄCZNIK NR 6
 
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.23.2016 

 

______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________


______________________________________________________________
adres wykonawcy 

 
OPIS URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, ŚRODKÓW ORGANIZACYJNO - TECHNICZNYCH ORAZ ZAPLECZA NAUKOWO - BADAWCZEGO
dotyczy postępowania:
Świadczenie usług ochroniarskich na wybranych jednostkach MZUK Gliwice 2016/17

Opis wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Nazwa
Liczba
grup inter
-wencyjnych
Adres stacjonowania
Cechy podstawowe
potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu
Podstawa dysponowania (należy wpisać np.: własność, dzierżawa, użyczenie)
Nazwa (firma) podwykonawcy*
Grupa interwencyjna w strukturze SUFO dla wsparcia pracowników ochrony świadczących usługę na obiektach Zamawiającego          

 

*należy podać nazwy (firmy) podwykonawców, jeżeli wykonawca powołuje się na ich zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

 
 
 

__________________________
data i miejscowość

___________________________
imię i nazwisko  

___________________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej