ZAŁĄCZNIK NR 7
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.23.2016

 

______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________


______________________________________________________________
adres wykonawcy

 
WYKAZ OSÓB
 
dotyczy postępowania:
Świadczenie usług ochroniarskich na wybranych jednostkach MZUK Gliwice 2016/17 
 
DOTYCZY CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA:
Świadczenie usług ochrony na wybranych jednostkach MZUK za wyjątkiem Giełdy samochodowej

Wykaz osób wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Lp.
Imię i nazwisko
 Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu

Dostępność
(należy wpisać podstawę do dysponowania osobą np. pracownik firmy, pracownik podwykonawcy)

Nazwa (firma) podwykonawcy*
1.   ..... letnie doświadczenie* zawodowe w zakresie usług ochrony osób i mienia

sprawność fizyczna i stan zdrowia pozwalający na prawidłowe wykonanie zamówienia

* - co najmniej dwuletnie doświadczenia
Pracownik ochrony    
2.  

..... letnie doświadczenie* zawodowe w zakresie usług ochrony osób i mienia


sprawność fizyczna i stan zdrowia pozwalający na prawidłowe wykonanie zamówienia


* - co najmniej dwuletnie doświadczenia

Pracownik ochrony    
3.  

..... letnie doświadczenie* zawodowe w zakresie usług ochrony osób i mienia


sprawność fizyczna i stan zdrowia pozwalający na prawidłowe wykonanie zamówienia


* - co najmniej dwuletnie doświadczenia

Pracownik ochrony    
4.  

..... letnie doświadczenie* zawodowe w zakresie usług ochrony osób i mienia


sprawność fizyczna i stan zdrowia pozwalający na prawidłowe wykonanie zamówienia


* - co najmniej dwuletnie doświadczenia

Pracownik ochrony    
5.  

..... letnie doświadczenie* zawodowe w zakresie usług ochrony osób i mienia


sprawność fizyczna i stan zdrowia pozwalający na prawidłowe wykonanie zamówienia


* - co najmniej dwuletnie doświadczenia

Pracownik ochrony    
6.  

..... letnie doświadczenie* zawodowe w zakresie usług ochrony osób i mienia


sprawność fizyczna i stan zdrowia pozwalający na prawidłowe wykonanie zamówienia


* - co najmniej dwuletnie doświadczenia

Pracownik ochrony    
7.  

..... letnie doświadczenie* zawodowe w zakresie usług ochrony osób i mienia


sprawność fizyczna i stan zdrowia pozwalający na prawidłowe wykonanie zamówienia


* - co najmniej dwuletnie doświadczenia

Pracownik ochrony    
8.  

..... letnie doświadczenie* zawodowe w zakresie usług ochrony osób i mienia


sprawność fizyczna i stan zdrowia pozwalający na prawidłowe wykonanie zamówienia


* - co najmniej dwuletnie doświadczenia

Pracownik ochrony    
9.  

..... letnie doświadczenie* zawodowe w zakresie usług ochrony osób i mienia


sprawność fizyczna i stan zdrowia pozwalający na prawidłowe wykonanie zamówienia


* - co najmniej dwuletnie doświadczenia

Pracownik ochrony    
10.  

..... letnie doświadczenie* zawodowe w zakresie usług ochrony osób i mienia


sprawność fizyczna i stan zdrowia pozwalający na prawidłowe wykonanie zamówienia


* - co najmniej dwuletnie doświadczenia

Pracownik ochrony    
1.   .... letnie doświadczenie* zawodowe w zakresie usług ochrony osób i mienia

zezwolenie na używanie broni palnej

wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

* - co najmniej pięcioletnie doświadczenie
Osoba wchodząca w skład grupy interwencyjnej w strukturze SUFO    
2.  

.... letnie doświadczenie* zawodowe w zakresie usług ochrony osób i mienia

zezwolenie na używanie broni palnej

wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

* - co najmniej pięcioletnie doświadczenie

Osoba wchodząca w skład grupy interwencyjnej w strukturze SUFO    

 
*należy podać nazwy (firmy) podwykonawców, jeżeli wykonawca powołuje się na ich zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.


Oświadczam(y), że wyżej wymienione osoby, będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiadają wymagane uprawnienia.
 

_____________________
data i miejscowość

______________________
imię i nazwisko  


_____________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej