Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.23.2016 Gliwice,  13-07-2016 r.
nr kor.

 
Dotyczy: Świadczenie usług ochroniarskich na wybranych jednostkach MZUK Gliwice 2016/17


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1:
Zamawiający w Rozdziale 3. Opis przedmiotu zamówienia ust. 11 SIWZ określa „Wykonywanie innych zadań związanych z bezpieczeństwem jednostki, zleconych przez zamawiającego, w tym obsługa oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego” proszę o informację i doprecyzowanie o jakie inne zadania chodzi.
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią SIWZ w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in. wykonywanie innych zadań zleconych przez Zamawiającego, a mających znaczenie dla bezpieczeństwa jednostki. Zadania będą wynikać z aktualnych potrzeb i polegać będą m.in. na konieczności odbycia dodatkowego obchodu patrolowanej jednostki, kontroli poprawności zamknięcia drzwi po godzinach pracy w pomieszczeniach biurowych, sprawdzanie stanu i funkcjonowania instalacji, np. kontrola zgaszenia świateł po godzinach pracy w pomieszczeniach.
Pytanie nr 2:
Zamawiający w Rozdziale 3. Opis przedmiotu zamówienia ust. 16 SIWZ określa „Sporządzanie raportów z przebiegu służby (patroli), poprzez dokonanie wpisu do Książki przebiegu służby i udostępnianie jej na każde żądanie Zamawiającego” – czy przez plan ochrony
rozumie się plan nie będący planem ochrony w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia, który to dotyczy obiektów podlegających obowiązkowej ochronie?
Odpowiedź:
Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przygotuje we własnym zakresie i na własny koszt plan ochrony jednostek MZUK. Zamawiający w §3 wzoru umowy wskazał elementy obligatoryjne planu. W związku z czym przez plan ochrony rozumie się plan opisany w §3 wzoru umowy, nie będący planem ochrony w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia.
Dodatkowo pracownicy ochrony zobowiązani są do prowadzenia książki przebiegu służby (szczegóły w §9 wzoru umowy) i sporządzania raportów z przebiegu służby.
Pytanie nr 3:
Zamawiający w Rozdziale 3. Opis przedmiotu zamówienia ust. 18 SIWZ określa „Nadzór i obsługa stanowisk monitoringu w jednostkach, w których zainstalowano taki system.” – czy przez stanowisko monitoringu Zamawiający rozumie system kamer czy też Systemy alarmowe?
Odpowiedź:
Przez system monitoringu Zamawiający rozumie system kamer i system alarmowy.
Pytanie nr 4:
Zamawiający w Rozdziale 3. Opis przedmiotu zamówienia ust. 22 SIWZ określa „Prowadzenie rejestru wypadków użytkowników obiektów”– proszę o informację o jaki rodzaj wypadków chodzi?
Odpowiedź:
Pracownicy ochrony są zobowiązani odnotowywać w książce przebiegu służby wypadki użytkowników obiektów, np. zasłabnięcia, zachorowania, stłuczki samochodowe.
Pytanie nr 5:
Zamawiający w Rozdziale 3. Opis przedmiotu zamówienia – szczegółowe warunki ochrony poszczególnych jednostek - Ośrodek wypoczynkowy Czechowice w ust. 2 określa „Asystowanie w transporcie wartości pieniężnych od punktu poboru opłat do biura Ośrodka, ścisła współpraca ze sprzedawcami biletów według potrzeb Zamawiającego jednak nie mniej niż raz w ciągu dnia..” proszę o wyjaśnienie:
a) czy do realizacji usługi na tym obiekcie Zamawiający wymaga pracownika wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników fizycznej ochrony mienia?
b) czy ten zakres obowiązków jest realizowany przez pracowników w ramach godzin przedstawionych w załączniku nr 10 do SIWZ?
Odpowiedź:
Tak jak wskazano w załączniku nr 10 pracownicy ochrony wpisani na listę kwalifikowanych pracowników fizycznej ochrony mienia wymagani są na Giełdzie samochodowej. W związku z powyższym do realizacji usług na terenie OW Czechowice Zamawiający nie wymaga pracownika wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników fizycznej ochrony mienia.
Zakres obowiązków wskazany w opisie przedmiotu zamówienia ma być realizowany w godzinach określonych w załączniku nr 10.
Pytanie nr 6:
Zamawiający w Rozdziale 3. Opis przedmiotu zamówienia – szczegółowe warunki ochrony poszczególnych jednostek - Ośrodek wypoczynkowy Czechowice w ust. 3 określa „Regularne patrolowanie terenu Ośrodka z częstotliwością od 60 do 90 minut, a w sezonie letnim z częstotliwością od 30do 60 minut” proszę o wyjaśnienie:
a) czy patrole te są wykonywane przez pracowników ochrony uwzględnionych w załączniku nr 10 do SIWZ czy też przez Grupę Interwencyjną?
b) czy patrole te są wykonywane pieszo czy też wymagane jest wyposażenie pracowników ochrony w środki transportu (jakie)?
Odpowiedź:
Patrolowanie terenu OW Czechowice ma odbywać się przez pracowników ochrony uwzględnionych w załączniku nr 10.
Zamawiający nie wprowadza wymagań co do sposobu patrolowania jednostek. Zamawiający wyłącznie wskazał, że dopuszcza patrolowanie/ kontrolowanie obiektów z użyciem środków transportu (samochody osobowe o całkowitej masie dopuszczalnej do 3,5 tony lub pojazdy jednośladowe) oznaczonych logo firmy, a także patrolowanie terenu z użyciem wyszkolonych psów.
Pytanie nr 7:
Zamawiający w Rozdziale 3. Opis przedmiotu zamówienia – szczegółowe warunki ochrony poszczególnych jednostek - Cmentarze komunalne w ust 1 określa „Częstotliwość wykonywania patroli około 60 - 90 minut.” Proszę o wyjaśnienie:
a) czy patrole te są wykonywane przez pracowników ochrony uwzględnionych w załączniku nr 10 do SIWZ czy też przez Grupę Interwencyjną?
b) czy patrole te są wykonywane pieszo czy też wymagane jest wyposażenie pracowników ochrony w środki transportu (jakie)?
Odpowiedź:
Patrolowanie terenu cmentarzy komunalnych ma odbywać się przez pracowników ochrony uwzględnionych w załączniku nr 10.
Zamawiający nie wprowadza wymagań co do sposobu patrolowania jednostek. Zamawiający wyłącznie wskazał, że dopuszcza patrolowanie/ kontrolowanie obiektów z użyciem środków transportu (samochody osobowe o całkowitej masie dopuszczalnej do 3,5 tony lub pojazdy jednośladowe) oznaczonych logo firmy, a także patrolowanie terenu z użyciem wyszkolonych psów.
Pytanie nr 8:
Proszę o udzielenie szczegółowych informacji odnośnie ochrony dot.: Scena przenośna plenerowa:
a) jaki będzie zakres obowiązków pracownika ochrony przy realizacji ochrony tych imprez?
b) Jaki charakter mają te imprezy?
c) Czy imprezy te będą zaliczane do imprez masowych?
d) Jaka jest planowana liczba uczestników na tych imprezach?
Odpowiedź:
Ochrona sceny przenośnej plenerowej polega wyłącznie na ochronie i dozorowaniu rozłożonej sceny w godzinach poza trwaniem imprezy (ochrona po rozłożeniu sceny, w nocy po imprezie do momentu złożenia sceny). Ochrona sceny nie ma nic wspólnego
z zabezpieczaniem imprezy. Zazwyczaj scena wynajmowana jest przez rady osiedlowe w celu organizacji festynów osiedlowych. Tak jak wskazano w załączniku nr 10 do ochrony sceny wymagany jest tylko jeden pracownik ochrony.
Pytanie nr 9:
Zamawiający w Rozdziale 3. Opis przedmiotu zamówienia – szczegółowe warunki ochrony poszczególnych jednostek Giełda samochodowa w ust. 2 określa „Asystowanie w transporcie wartości pieniężnych na terenie obiektu od punktów poboru opłat do biura obiektu, ścisła współpraca z kasjerami, według potrzeb Zamawiającego, ale nie mniej niż raz w ciągu dnia.”
a) czy ten zakres obowiązków jest realizowany przez pracowników w ramach godzin przedstawionych w załączniku nr 10 do SIWZ?
Odpowiedź:
Powyższy zakres obowiązków ma być realizowany przez pracowników ochrony w ramach godzin przedstawionych w załączniku nr 10.
Pytanie nr 10:
Prosimy o określenie wymaganego przez Zamawiającego wyposażenia dla pracowników ochrony w podziale na poszczególne jednostki Zamawiającego podlegające przedmiotowemu postępowaniu.
Odpowiedź:
Zamawiający wskazał w SIWZ, że realizowanie zamówienia ma odbywać się przez umundurowane (oznakowane) patrole wyposażone w środki łączności bezpośredniej oraz wsparcie grup interwencyjnych w razie potrzeby. Dodatkowo Wykonawca zapewni pracownikom ochrony imienne identyfikatory (ze zdjęciem pracownika i nazwą firmy). Zamawiający dopuszcza patrolowanie/ kontrolowanie obiektów z użyciem środków transportu (samochody osobowe o całkowitej masie dopuszczalnej do 3,5 tony lub pojazdy jednośladowe) oznaczonych logo firmy, a także patrolowanie terenu z użyciem wyszkolonych psów.
Pytanie nr 11:
Czy Zamawiający wymaga konkretnej formy zatrudnienia pracowników ochrony przez Wykonawcę czy też pozostawia to w kwestii Wykonawcy (umowa o pracę, umowa zlecenie)?
Odpowiedź:
Zamawiający w SIWZ nie wskazał konkretnej formy zatrudnienia pracowników ochrony.
Pytanie nr 12:
Czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie pomieszczenia dla pracowników ochrony oraz dostęp do toalet?
Odpowiedź:
Zamawiający udostępni nieodpłatnie pomieszczenia dla pracowników ochrony oraz dostęp do toalet. Jedynie w przypadku ochrony sceny przenośnej plenerowej Zamawiający nie udostępnia pomieszczeń i toalet.
 
 
  Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
 
tel. +48 32 335-04-10
fax +48 32 231-00-32
przetargi@mzuk.pl