MZUK-EPZ.50.23.2016
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Świadczenie usług ochroniarskich na wybranych jednostkach MZUK Gliwice 2016/17 
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:      
Zamawiający:  Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi
Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu:
jest równa lub przekracza kwoty określone na podstawie art.11 ust 8 pzp  
Data wszczęcia postępowania:
01-07-2016 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części):
 unieważnienie postępowania
Data zawarcia umowy lub unieważnienia postępowania:
  18-07-2016 r.
Nr zawartej umowy:
Wybrany wykonawca (nazwa):
Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:
nr ogłoszenia
Wartość zawartej umowy
netto:
brutto: 
Informacje z art. 181 ust. 1 ustawy PZP:
             liczba para-protestów ogółem:     0
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
……………………………………………..
 
(osoba sporządzająca)

  
Uzasadnienie unieważnienia postępowania: Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 1) - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne:
W wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 18.07.2016 r. do godz. 11:30 nie wpłynęła żadna oferta do postępowania.