Gliwice, 05-09-2016 r.
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.28.2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 5 225 000 euro
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa modernizacja urządzeń i infrastruktury cmentarnej, na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 120
 
1. Zamawiający - nazwa i adres

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice
e-mail: przetargi@mzuk.pl
tel. +48 32/335 04 54
fax +48 32/231 00 32
 
2. Tryb udzielenia zamówienia

1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".
 
3. Opis przedmiotu zamówienia

1) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 45.21.54.00-1 - nazwa: Roboty na cmentarzach
dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 45.10.00.00-8 - nazwa: Przygotowanie terenu pod budowę
kod CPV: 45.11.00.00-1 - nazwa: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
kod CPV: 45.20.00.00-9 - nazwa: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
kod CPV: 45.21.20.00-6 - nazwa: Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

3) opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji 6 fontann w ramach zadania p.t. „Kompleksowa modernizacja urządzeń i infrastruktury cmentarnej, na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 120”.
Zamówienie obejmuje modernizację 6 fontann (F1 ÷ F6), przy czym zakłada się rozbiórkę całkowitą dwóch niecek fontann (F3 i F5) oraz rozbiórkę fragmentu niecki fontanny F4, z uwagi na ich bardzo zły stan techniczny. Na ich miejsce należy wykonać nowe niecki o wymiarach, kształtach i strukturze oraz formie takiej samej jak istniejące. Przewiduje się demontaż postumentów oraz zwieńczeń wszystkich fontann w celu ich remontu i wykonania uzupełnień brakujących elementów. Po modernizacji fontanny będą pełnić funkcję ozdobne, nie przewiduje się wykonania instalacji wodno kanalizacyjnej.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na dowolną ilość modernizacji fontann, bez ograniczeń.

Zakres modernizacji dla poszczególnych fontann:
I. Fontanna F1.
1. Modernizacja niecki fontanny:
-czyszczenie metodą sucho ścierną niecki betonowej (delikatne piaskowanie)
-odgrzybianie niecki fontanny preparatami grzybobójczymi,
-uzupełnienie ubytków niecki szpachlówką mineralną,
-dwukrotne nasączenie powierzchni preparatami hydrofobowymi,
-malowanie oczyszczonego betonu farbami laserunkowymi,
-demontaż obrzeży kamiennych, piaskowanie, ponowny montaż na trzpieniach ze stali nierdzewnej,
-fugowanie płyt obrzeża zaprawą specjalistyczną na kruszywie z łupka granitowego,
-wykonanie w ścianach misy betonowej fontanny czterech otworów przelewowych,
-wykonanie izolacji gr. 2 mm od wewnątrz misy fontanny na zagruntowanym podłożu.
2. Modernizacja postumentu:
-czyszczenie postumentu metodą sucho ścierną,
-odgrzybianie postumentu środkiem grzybobójczym,
-usunięcie elementów natryskowych, uzupełnienie ubytków masą wypełniającą,
-szpachlowanie i wygładzanie powierzchni masą szpachlową,
-wykonanie powłoki ochronnej preparatem hydrofobowym,
-malowanie dwukrotne farbami laserunkowymi,
-montaż postumentu na kotwach ze stali nierdzewnej.
3. Głowica:
-wykonanie odlewu głowicy z materiałów szlachetnych, zbrojenie siatką ze stali nierdzewnej,
-wykonanie powłoki ochronnej preparatem hydrofobowym,
-malowanie głowicy farbą laserunkową,
-montaż głowicy na postumencie na trzpieniach ze stali nierdzewnej i kleju mineralnym.


II. Fontanna F2.
1. Modernizacja niecki fontanny:
-czyszczenie metodą sucho ścierną niecki betonowej (delikatne piaskowanie)
-odgrzybianie niecki fontanny preparatami grzybobójczymi,
-uzupełnienie ubytków niecki szpachlówką mineralną, warstwami po 4 – 5 mm,
-montaż opaski granitowej na kleju mineralnym i trzpieniach ze stali nierdzewnej,
-dwukrotne nasączenie powierzchni preparatami hydrofobowymi,
-malowanie oczyszczonego betonu farbami laserunkowymi,
-fugowanie płyt obrzeża zaprawą specjalistyczną na kruszywie z łupka granitowego,
-wykonanie w ścianach misy betonowej fontanny czterech otworów przelewowych,
-wykonanie izolacji gr. 2 mm od wewnątrz misy fontanny na zagruntowanym podłożu.

2. Brakujące elementy fontanny – postument, głowica, kula i krzyż:
-wykonanie odlewu brakujących elementów (postumentu, głowicy i kuli wieńczącej) -wzorując się na archiwalnej dokumentacji fotograficznej, zgodnie z kartą techniczną produktu. Zbroić siatkami ze stali nierdzewnej.
-wykonanie i montaż brakującego krzyża z odlewu żeliwnego,
-impregnacja elementów preparatem hydrofobowym,
-malowanie powierzchni farbami laserunkowymi,
-montaż postumentu, głowicy i kuli na kleju mineralnym i trzpieniach ze stali nierdzewnej.
 

III. Fontanna F3.
1. Niecka fontanny:
-wykonanie elementów niecki z betonu B30 wodoszczelnego W8 na kruszywie
z gresu granitowego, zbrojenie wg rys. zbrojeniowego,
-czyszczenie powierzchni betonowych szczotkami drucianymi, młoteczkowanie
i dwukrotna hydrofobizacja,
-wymiana obrzeży na nowe z granitu szarego o strukturze groszkowanej, montaż na trzpieniach gwintowanych ze stali nierdzewnej i kleju mineralnym,
-wykonanie fug pomiędzy płytami granitowymi z zaprawy cementowej na kruszywie z łupka granitowego ze środkiem uelastyczniającym i zwiększającym przyczepność,
-ujednolicenie powierzchni pod względem barwy za pomocą farby laserunkowej,
-wykonanie izolacji misy fontanny specjalistycznymi preparatami po uprzednim zagruntowaniu.
2. Postument i figura Św. Franciszka:
-demontaż postumentu oraz figury Św. Franciszka, delikatne czyszczenie postumentu oraz figurki metodą sucho ścierną,
-odgrzybianie postumentu oraz figury za pomocą środka grzybobójczego,
-uzupełnienie warstwowe braków, ubytków i pęknięć postumentu i figury szpachlówką mineralną na wilgotne podłoże,
-impregnacja postumentu i figury środkiem hydrofobowym (dwukrotnie),
-malowanie postumentu i figury farbami laserunkowymi w celu ujednolicenia powierzchni,
-montaż poszczególnych elementów na kleju mineralnym i trzpieniach ze stali nierdzewnej gwintowanej.


IV. Fontanna F4.
1. Niecka fontanny:
-demontaż zewnętrznych elementów ściennych niecki dolnej,
-wklejenie prętów zbrojeniowych do płyty dennej i wykonanie warstwy zczepnej
-wykonanie nowych ścian żelbetowych niecki dolnej z betonu wodoszczelnego na kruszywie z gresu granitowego,
-szczotkowanie i młoteczkowanie (groszkowanie) betonowych powierzchni bocznych,
-usunięcie materiału bitumicznego z krawędzi niecki górnej,
-czyszczenie niecki dolnej i górnej metodą sucho ścierną (delikatne piaskowanie)
-odgrzybianie płaszczyzn pionowych i poziomych fontanny środkiem grzybobójczym,
-uszczelnienie i sklejenie pęknięć krawędzi górnej niecki preparatami specjalistycznymi,
-wyrównanie powierzchni krawędzi poprzez szpachlowanie warstwowe,
-wykonanie 4 otworów przelewowych w ścianach misy dolnej i górnej,
-wykonanie powłok ochronnych wszystkich elementów fontanny środkiem hydrofobowym,
-ujednolicenie powierzchni niecki pod względem barwy za pomocą farby laserunkowej,
-wykonanie izolacji wewnętrznej misy fontanny preparatami specjalistycznymi na zagruntowanym podłożu.
2. Zwieńczenie fontanny:
-wykonanie nowego elementu wieńczącego fontannę w formie odlewu zbrojonego siatką ze stali nierdzewnej,
-hydrofobizacja elementu wieńczącego oraz malowanie farbą laserunkową,
-łączenie elementów postumentu i misy górnej na kleju mineralnym
i trzpieniach ze stali nierdzewnej.


V. Fontanna F5.
1. Niecka fontanny:
-rozebranie konstrukcji betonowej fontanny,
-wykonanie żelbetowej niecki fontanny z betonu B-30 wodoszczelnego W8
na kruszywie z gresu granitowego wg rysunku zbrojeniowego,
-czyszczenie powierzchni betonowych szczotkami mechanicznymi drucianymi, młoteczkowanie (efekt groszkowania)
-nasączenie powierzchni niecki preparatem hydrofobowym – dwukrotnie,
-wykonanie w ścianach misy betonowej 4 otworów przelewowych,
-montaż elementów obrzeża z granitu szarego groszkowanego i fugowanie nowego obrzeża zaprawą na kruszywie z łupka granitowego ze środkiem zwiększającym elastyczność i przyczepność,
-ujednolicenie powierzchni niecki pod względem barwy za pomocą farby laserunkowej,
-wykonanie izolacji wewnętrznej misy fontanny preparatami specjalistycznymi na zagruntowanym podłożu.
2. Postument fontanny:
-Nie przewiduje się odtworzenia postumentu fontanny ze względu na brak dokumentacji archiwalnej mogącej służyć jako wzorzec.


VI. Fontanna F6.
1. Niecka fontanny:
-czyszczenie niecki betonowej metodą sucho ścierną (delikatne piaskowanie)
-odgrzybianie niecki preparatem grzybobójczym dwukrotne,
-uzupełnienie braków i ubytków metodą szpachlowania warstwowego,
-montaż nowych elementów granitowych wieńczących na trzpieniach ze stali nierdzewnej i kleju mineralnym,
-fugowanie płyt obrzeża granitowego zaprawą na kruszywie z łupka granitowego z dodatkiem środków zwiększających elastyczność oraz przyczepność do podłoża,
-wykonanie w ścianach misy 4 otworów przelewowych,
-nasączenie powierzchni niecki preparatem hydrofobowym,
-malowanie powierzchni niecki farbą laserunkową,
-wykonanie wewnętrznej izolacji preparatami specjalistycznymi na zagruntowanym podłożu, grubość warstwy izolacji – 2mm.
2. Brakujące elementy – postument:
-wykonanie brakujących elementów (kula, głowica, postument) w formie odlewu zbrojonego siatkami ze stali nierdzewnej, wg archiwalnej dokumentacji fotograficznej,
-wykonanie i montaż stalowego krzyża z odlewu żeliwnego,
-wykonanie powłok ochronnych preparatem hydrofobowym,
-ujednolicenie powierzchni odtworzonych elementów za pomocą farby laserunkowej,
-montaż poszczególnych elementów wykonać na kleju mineralnym oraz za pomocą trzpieni ze stali nierdzewnej.


Załączniki:
1. Dokumentacja projektowa „Aktualizacja projektu modernizacji Cmentarza Centralnego przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach”. Modernizacja fontann.
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – wymagania ogólne
i szczegółowe.
3. Przedmiary robót: Zagospodarowanie terenu na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach
– elementy małej architektury – fontanny F1 – F6.


Istotne warunki zamówienia.

1. Wszystkie elementy składowe dokumentacji, tj. opisy techniczne, część rysunkowa, specyfikacje techniczne i przedmiary robót, stanowią komplet. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia, wszystkie elementy dokumentacji należy rozpatrywać łącznie. Podane w przedmiarach podstawy wyceny nie są obowiązujące dla Wykonawcy.
2. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wykopy kontrolne. Wykopy te należy wykonać w miejscu robót fundamentowych, w których mogą występować skrzyżowania oraz zbliżenia z istniejącymi instalacjami podziemnymi. Roboty ziemne należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności w miejscach występowania uzbrojenia.
3. Roboty ziemne należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności zwłaszcza w rejonie istniejących drzew, ich systemów korzeniowych oraz nagrobków. Ewentualne szkody wynikłe w trakcie prowadzenia robót Wykonawca usunie na własny koszt i własnym staraniem.
4. Do wykonania robót należy stosować materiały określone w specyfikacji technicznej lub równoważne, porównywalne co do parametrów wytrzymałościowych, technicznych, jakościowych, przyczepności do podłoża, składu chemicznego, trwałości, gwarancji oraz przeznaczenia, posiadające aktualne certyfikaty i atesty oraz deklaracje zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.
5. Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w załączone Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz dokumentacji projektowej.
6. Wykonawca winien ująć w ofercie wszelkie koszty wynikających z organizacji robót i placu budowy, transportu itp.
7. W czasie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do:
- prowadzenia robót pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane,
- stałego utrzymania ładu i porządku na terenie budowy,
- zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, i bieżącego wywozu gruzu i odpadów pochodzących z rozbiórek,
- oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi
przepisami
- oznakowania i odpowiedniego zabezpieczenia materiałów niezbędnych do wykonania prac, BHP,
- zgłaszania do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz udziału w odbiorze końcowym.
Uwaga: Nie należy prowadzić robót budowlanych w trakcie ceremonii pogrzebowych.

8. Odbiór końcowy zostanie dokonany przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakości wykonanych robót na podstawie przedstawionych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną oraz przedmiarami robót. Z czynności odbioru Strony sporządza protokół.
9. Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:
- opis zastosowanej technologii wykonanych robót,
- certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności na zabudowane materiały,
- oświadczenie kierownika budowy i dziennik budowy,
- dokumenty przekazania odpadów na wysypisko,
- dokumentację powykonawczą,
- operat powykonawczy geodezyjny z naniesieniem zmian na zasoby mapowe Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Certyfikat ISO
 


Wymagany termin gwarancji: min. 36 max. 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy, przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi,
Wymagany termin rękojmi: min. 36 max. 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy, przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojm.

 
4. Oferty częściowe

1) zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,

Zamawiający nie wprowadza ograniczeń, co do ilości części zamówienia na jakie Wykonawca składa ofertę. Oferta może być złożona na dowolną liczbę części jak i na wszystkie części.

 
5. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp

1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp,

6. Oferty wariantowe

1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,

7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia

1) termin wykonania zamówienia: 15 grudzień 2016 r. dla wszystkich części zamówienia,
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

8. Warunki udziału w postępowaniu

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dla każdej z części zamówienia co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, wymianie fragmentów lub renowacji obiektów małej architektury takich jak: fontanny, rzeźby, pomniki, postumenty, konstrukcje żelbetonowe, elementy z kamienia, granitu itp. o wartości nie mniejszej niż:
dla części I zamówienia - 20 000 zł brutto
dla części II zamówienia - 15 000 zł brutto
dla części III zamówienia - 25 000 zł brutto
dla części IV zamówienia - 25 000 zł brutto
dla części V zamówienia - 20 000 zł brutto
dla części VI zamówienia - 15 000 zł brutto
w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia liczba usług powinna wynosić, co najmniej sumę powyższych minimów.
warunek posiadania zdolności technicznych lub zawodowych dla podmiotów występujących wspólnie bedzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować:
- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, będący członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, posiadający uprawnienia do prowadzenia robót w obiekcie zabytkowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych ( Dz.U.2011.165.987) tj. spełnia warunki określone w par. 24 ust.2 lub posiada uprawnienia o których mowa w par. 31.
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016.290) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierownika budowy dla więcej niż jednej części zamówienia.

- minimum 3 osobami personelu wykonawczego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykorzystywania tego samego personelu wykonawczego dla więcej niż jednej części zamówienia, w przypadku pracowników Wykonawcy składającego ofertę na więcej niż jedną część zamówienia

W przypadku zmiany osób wskazanych w ofercie w trakcie realizacji zamówienia, nowe osoby będą musiały spełniać wymagania niniejszego SIWZ.

 

4. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

9. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5
1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp,
2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp
b) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp
c) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp
d) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy pzp
e) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy pzp
f) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy pzp
g) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy pzp
h) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy pzp
 
10. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne


1) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

 

 • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 dla F1, F2, F3, F4, F5, F6 do SIWZ,

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

 

2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

 • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 • oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności
 • Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.
   

  • oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
  • oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp,
  • oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy pzp,
  • Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie,
  • Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie dotyczących podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy nie są podmiotami, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

  3) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
  • wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ,

   4) Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1,2,3:

   • wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
   • wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:
    a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu.
    b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
    c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
    d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
   • wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 1, 2, 3.
   11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 
    
   1) komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
   2) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
   "Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:
    Kompleksowa modernizacja urządzeń i infrastruktury cmentarnej, na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 120"
   3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SIWZ.

   12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

   1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
   • Pani Joanna Starosta - Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 
    tel. +48 32/335 04 54, fax +48 32/231 00 32, pok. 33, piętro -
    godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00,
   2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:
   • Pan Lech Lipiński - Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 
    tel. +48 32/32 335-04-16, fax +48 32/231 00 32, pok. Dział Techniczny, piętro -
    godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00,
   13. Wymagania dotyczące wadium

   1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 700,00 zł ( słownie: siedemset 00/100) dla każdej części zamówienia, i zaznaczenie w treści przelewu jakiej części zamówienia wadium dotyczy,
   2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert,
   3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp,
   4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice,
   5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, ,
    
   14. Termin związania ofertą

   1) termin związania ofertą wynosi 30 dni.

   15. Opis sposobu przygotowania oferty

   1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 dla F1, F2, F3, F4, F5, F6 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
   2) wraz z ofertą należy złożyć:

   a) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
   3) wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiazku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku,
   4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,
   5) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
   6) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
   7) oświadczenia oraz pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale,
   8) dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 6, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
   9) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą,
   10) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:
   • informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
   • nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
   • podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności,
   11) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa o treści ZAŁĄCZNIKA NR 9 do SIWZ, należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
   12) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
   13) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,
   14) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:
   "Oferta w postępowaniu pod nazwą: 
   Kompleksowa modernizacja urządzeń i infrastruktury cmentarnej, na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 120

   Nie otwierać przed 28-09-2016 r. godz. 12:00 "

   16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

   1) oferty należy złożyć do dnia 28-09-2016 r. do godz. 11:30  Miejsce składania: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, Sekretariat W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
   2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28-09-2016 r. o godz. 12:00  . Miejsce otwarcia: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, sala nr 14.
    
   17. Opis sposobu obliczania ceny
    
   1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 dla F1, F2, F3, F4, F5, F6 do SIWZ,
   2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji,
   3) obliczona przez wykonawcę ryczałtowa cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie jakie wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności VAT. Wykonawca winien uwzględnić przy określeniu ceny wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
   4) cenę oferty należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz warunków realizacji przedmiotu zamówienia,
   5) przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy,
   6) wykonawca załącza do oferty kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym kalkulację ceny. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy,
   7) kosztorys ofertowy winien być sporządzony na tyle szczegółowo, aby można było obliczyć wartość cen jednostkowych poszczególnych robót składających się na cenę kosztorysu ofertowego,
   8) jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym a przedmiarem robót oraz pominięcia pozycji nie będą miały wpływu na prawidłowość obliczonej ceny oferty,
   9) w przypadku braku pozycji kosztorysu ofertowego zamawiający uzna, że ta pozycja została skalkulowana w innych pozycjach,
   10) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,
   11) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług , zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

    
    
   18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

   1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

    
   19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
    
   1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
   kryteria:
   nazwa
   waga (znaczenie)%
   sposób liczenia wg wzoru
   cena  Wa=60,00
   C=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
   praktyka kierownika budowy Wb=15,00 Pb=[(P/10)xWb]x100pkt
   doswiadczenie zawodowe Wc=15,00 Dc=((D/10)xWc)x100 pkt
   gwarancja i rękojmia Wd=10,00 GiR=((GiRof/60)xWc)x100 pkt

   gdzie:
   C, P, D, GiR - liczba punktów w kryterium
   Wa, Wb, Wc, Wd - waga w ocenianym kryterium
    

   CENA – 60%
   Cmin - najniższa cena
   Cof - cena badanej oferty


   PRAKTYKA KIEROWNIKA BUDOWY – 15%
   P – w kryterium praktyka kierownika budowy na budowach realizowanej przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków powyżej 2 lata, oferta może uzyskać maksymalnie 10 pkt.
   Przy czym w kryterium zostanie przyznanych od 0 do 10 pkt. wg poniższej punktacji:
   2-4 lat – 1 pkt
   5 - 6 lat - 2 pkt
   7 - 8 lat - 5 pkt
   powyżej 8 lat - 10 pkt
   P - od 0 do 10 punktów przyznanych za lata praktyki zawodowej kierownika budowy
   Pb - liczba uzyskanych punktów w kryterium
   Wb - waga w ocenianym kryterium
    

   DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW– 15%
   D - w celu uzyskania punktów w kryterium doświadczenie zawodowe pracowników Wykonawcy przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, oferta może uzyskać maksymalnie 10 pkt.
   Przy czym w kryterium zostanie przyznanych od 0 do 10 pkt. jako suma ilości obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub będących pod opieką konserwatorską na jakich pracownicy Wykonawcy  pracowali, wpisanych do ZAŁĄCZNIKA NR 7, wg poniższej punktacji:
   0 - 4 obiektów – 2 pkt
   5 - 6 obiektów - 4 pkt
   powyżej 6 obiektów - 10 pkt
   D - od 0 do 10 punktów przyznanych za doświadczenie zawodowe pracowników Wykonawcy
   Dc - liczba uzyskanych punktów w kryterium
   Wc - waga w ocenianym kryterium
    

   GWARANCJA i RĘKOJMIA - 10%
   Przy ocenie gwarancji i rękojmi dla całego zamówienia najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najdłuższy okres gwarancji i rękojmi, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesiące. Zaoferowanie okresu dłuższego niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowane i przeliczane wg powyższego wzoru gdzie:
   GiR -liczba punktów w kryterium
   GIRof – okres gwarancji i rękojmi badanej oferty
    

   Całkowita liczba punktów jest równa sumie : C+P+D+GiR
    
   2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
   3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
   4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
   5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.
    
   UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"
   2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp: TAK.

    
   20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

   1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ,
   2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy pzp,
   3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
   4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
   5) przed podpisaniem umowy (w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego) wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa poniżej, a w przypadku, gdy okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat i wykonawca wnosi zabezpieczenie na okres 5 lat, wraz ze zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy,

   21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
    
   1) zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
   2) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 7,00 % ceny całkowitej podanej w ofercie,
   3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy pzp,
   4) zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy pzp ,
   5) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego  i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji,
   6) termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi obejmować cały okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego zakończeniu,
   7 na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zamawiający pozostawi kwotę 30,00 % wysokości zabezpieczenia,
   8) termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi obejmować cały okres rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu,
   9) jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać prawo wypłaty przez Zamawiającego kwoty zabezpieczenia,
   10) w przypadku przedłożenia poręczenia, gwarancji nie zawierającej wymienionych powyżej elementów bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
   11) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice - potwierdzenie przelewu (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty) należy przekazać zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Jeżeli wykonawca wyrazi zgodę, zamawiający może zaliczyć wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy,zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
    
   22. Istotne postanowienia umowy

   1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.

    
   23. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy

   1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
   1) Konieczność zmiany terminu wykonania umowy oraz harmonogramu rzeczowo - finansowego z powodu:
   a) działania: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, , zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie,
   b) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zadania, np. intensywnych opadów deszczu, śniegu;
   c) decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót, np. konieczność wstrzymania robót, konieczność wykonania prac/badań archeologicznych;
   d) braków lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;
   e) wstrzymania prac ze względu na ustawową działalność osób trzecich;
   f) wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia;
   g) nieterminowego przekazania placu budowy;
   h) zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych, z ewentualną ( zależna od akceptacji Za mawiającego) zmianą wynagrodzenia;
   i) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymane robót przez Zamawiającego;
   j) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
   2) Zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego:
   a) zmiany kierownika budowy w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastępstwie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ;
   b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego
   3) Rezygnacji z wykonania części prac z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy.
   4) Zmiany zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę lub zmiany podwykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie, na wniosek zamawiającego bądź wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie.
   5) Zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji umowy.

    
   24. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

   1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy pzp.

    
   25. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu

   Umowy o podwykonawstwo muszą:
   1) spełniać wymagania określone w SIWZ,
   2) określać maksymalny termin płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie dłuższy niż 7 dni,
   3) w razie podziału umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo na etapy pokrywać się z harmonogramem rzeczowo - finansowym ustalonym przez zamawiającego i Wykonawcę,
   4) zawierać klauzule dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
   5) określać termin odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady wykonania nie krótszy niż okres odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
    


   26. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu

   Nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo w zakresie wszelkich dostaw i usług o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł.


   27. Załączniki do specyfikacji

   1) ZAŁĄCZNIK NR 1 dla F1, F2, F3, F4, F5, F6 - formularz oferty,
   2) ZAŁĄCZNIK NR 2 dla F1, F2, F3, F4, F5, F6 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
   3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie składane przed zawarciem umowy,
   4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - oświadczenie o grupie kapitałowej,
   5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - wzór umowy,
   6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - wykaz robót budowlanych,
   7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - wykaz osób,
   8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego,
   9) ZAŁĄCZNIK NR 9 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,
   10) ZAŁĄCZNIK NR 10 - dokumentacja techniczna
    
   p.o. Dyrektora
    
   05-09-2016 r.  Tadeusz Mazur 
   .............................................................
   (data i podpis osoby upoważnionej)