Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.28.2016
nr kor.:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Kompleksowa modernizacja urządzeń i infrastruktury cmentarnej, na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 120

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 27104821200000, ul. ul. Strzelców Bytomskich , 44109 Gliwice, woj. śląskie, państwo , tel. 032 2310031, 3350444, e-mail mzuk@mzuk.pl, faks 322 310 032.
Adres strony internetowej (URL): www.mzuk.gliwice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Budżetowa Samorządu Terytorialnego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie
http://mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Kompleksowa modernizacja urządzeń i infrastruktury cmentarnej, na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 120”
Numer referencyjny: MZUK-EPZ.50.28.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
6
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
6


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji 6 fontann w ramach zadania p.t. „Kompleksowa modernizacja urządzeń i infrastruktury cmentarnej, na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 120”. Zamówienie obejmuje modernizację 6 fontann (F1 ÷ F6), przy czym zakłada się rozbiórkę całkowitą dwóch niecek fontann (F3 i F5) oraz rozbiórkę fragmentu niecki fontanny F4, z uwagi na ich bardzo zły stan techniczny. Na ich miejsce należy wykonać nowe niecki o wymiarach, kształtach i strukturze oraz formie takiej samej jak istniejące. Przewiduje się demontaż postumentów oraz zwieńczeń wszystkich fontann w celu ich remontu i wykonania uzupełnień brakujących elementów. Po modernizacji fontanny będą pełnić funkcję ozdobne, nie przewiduje się wykonania instalacji wodno kanalizacyjnej. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na dowolną ilość modernizacji fontann. Zakres modernizacji dla poszczególnych fontann: I. Fontanna F1. 1. Modernizacja niecki fontanny: -czyszczenie metodą sucho ścierną niecki betonowej (delikatne piaskowanie) -odgrzybianie niecki fontanny preparatami grzybobójczymi, -uzupełnienie ubytków niecki szpachlówką mineralną, -dwukrotne nasączenie powierzchni preparatami hydrofobowymi, -malowanie oczyszczonego betonu farbami laserunkowymi, -demontaż obrzeży kamiennych, piaskowanie, ponowny montaż na trzpieniach ze stali nierdzewnej, -fugowanie płyt obrzeża zaprawą specjalistyczną na kruszywie z łupka granitowego, -wykonanie w ścianach misy betonowej fontanny czterech otworów przelewowych, -wykonanie izolacji gr. 2 mm od wewnątrz misy fontanny na zagruntowanym podłożu. 2. Modernizacja postumentu: -czyszczenie postumentu metodą sucho ścierną, -odgrzybianie postumentu środkiem grzybobójczym, -usunięcie elementów natryskowych, uzupełnienie ubytków masą wypełniającą, -szpachlowanie i wygładzanie powierzchni masą szpachlową, -wykonanie powłoki ochronnej preparatem hydrofobowym, -malowanie dwukrotne farbami laserunkowymi, -montaż postumentu na kotwach ze stali nierdzewnej. 3. Głowica: -wykonanie odlewu głowicy z materiałów szlachetnych, zbrojenie siatką ze stali nierdzewnej, -wykonanie powłoki ochronnej preparatem hydrofobowym, -malowanie głowicy farbą laserunkową, -montaż głowicy na postumencie na trzpieniach ze stali nierdzewnej i kleju mineralnym. II. Fontanna F2. 1. Modernizacja niecki fontanny: -czyszczenie metodą sucho ścierną niecki betonowej (delikatne piaskowanie) -odgrzybianie niecki fontanny preparatami grzybobójczymi, -uzupełnienie ubytków niecki szpachlówką mineralną, warstwami po 4 – 5 mm, -montaż opaski granitowej na kleju mineralnym i trzpieniach ze stali nierdzewnej, -dwukrotne nasączenie powierzchni preparatami hydrofobowymi, -malowanie oczyszczonego betonu farbami laserunkowymi, -fugowanie płyt obrzeża zaprawą specjalistyczną na kruszywie z łupka granitowego, -wykonanie w ścianach misy betonowej fontanny czterech otworów przelewowych, -wykonanie izolacji gr. 2 mm od wewnątrz misy fontanny na zagruntowanym podłożu. 2. Brakujące elementy fontanny – postument, głowica, kula i krzyż: -wykonanie odlewu brakujących elementów (postumentu, głowicy i kuli wieńczącej) -wzorując się na archiwalnej dokumentacji fotograficznej, zgodnie z kartą techniczną produktu. Zbroić siatkami ze stali nierdzewnej. -wykonanie i montaż brakującego krzyża z odlewu żeliwnego, -impregnacja elementów preparatem hydrofobowym, -malowanie powierzchni farbami laserunkowymi, -montaż postumentu, głowicy i kuli na kleju mineralnym i trzpieniach ze stali nierdzewnej. III. Fontanna F3. 1. Niecka fontanny: -wykonanie elementów niecki z betonu B30 wodoszczelnego W8 na kruszywie z gresu granitowego, zbrojenie wg rys. zbrojeniowego, -czyszczenie powierzchni betonowych szczotkami drucianymi, młoteczkowanie i dwukrotna hydrofobizacja, -wymiana obrzeży na nowe z granitu szarego o strukturze groszkowanej, montaż na trzpieniach gwintowanych ze stali nierdzewnej i kleju mineralnym, -wykonanie fug pomiędzy płytami granitowymi z zaprawy cementowej na kruszywie z łupka granitowego ze środkiem uelastyczniającym i zwiększającym przyczepność, -ujednolicenie powierzchni pod względem barwy za pomocą farby laserunkowej, -wykonanie izolacji misy fontanny specjalistycznymi preparatami po uprzednim zagruntowaniu. 2. Postument i figura Św. Franciszka: -demontaż postumentu oraz figury Św. Franciszka, delikatne czyszczenie postumentu oraz figurki metodą sucho ścierną, -odgrzybianie postumentu oraz figury za pomocą środka grzybobójczego, -uzupełnienie warstwowe braków, ubytków i pęknięć postumentu i figury szpachlówką mineralną na wilgotne podłoże, -impregnacja postumentu i figury środkiem hydrofobowym (dwukrotnie), -malowanie postumentu i figury farbami laserunkowymi w celu ujednolicenia powierzchni, -montaż poszczególnych elementów na kleju mineralnym i trzpieniach ze stali nierdzewnej gwintowanej. IV. Fontanna F4. 1. Niecka fontanny: -demontaż zewnętrznych elementów ściennych niecki dolnej, -wklejenie prętów zbrojeniowych do płyty dennej i wykonanie warstwy zczepnej -wykonanie nowych ścian żelbetowych niecki dolnej z betonu wodoszczelnego na kruszywie z gresu granitowego, -szczotkowanie i młoteczkowanie (groszkowanie) betonowych powierzchni bocznych, -usunięcie materiału bitumicznego z krawędzi niecki górnej, -czyszczenie niecki dolnej i górnej metodą sucho ścierną (delikatne piaskowanie) -odgrzybianie płaszczyzn pionowych i poziomych fontanny środkiem grzybobójczym, -uszczelnienie i sklejenie pęknięć krawędzi górnej niecki preparatami specjalistycznymi, -wyrównanie powierzchni krawędzi poprzez szpachlowanie warstwowe, -wykonanie 4 otworów przelewowych w ścianach misy dolnej i górnej, -wykonanie powłok ochronnych wszystkich elementów fontanny środkiem hydrofobowym, -ujednolicenie powierzchni niecki pod względem barwy za pomocą farby laserunkowej, -wykonanie izolacji wewnętrznej misy fontanny preparatami specjalistycznymi na zagruntowanym podłożu. 2. Zwieńczenie fontanny: -wykonanie nowego elementu wieńczącego fontannę w formie odlewu zbrojonego siatką ze stali nierdzewnej, -hydrofobizacja elementu wieńczącego oraz malowanie farbą laserunkową, -łączenie elementów postumentu i misy górnej na kleju mineralnym i trzpieniach ze stali nierdzewnej. V. Fontanna F5. 1. Niecka fontanny: -rozebranie konstrukcji betonowej fontanny, -wykonanie żelbetowej niecki fontanny z betonu B-30 wodoszczelnego W8 na kruszywie z gresu granitowego wg rysunku zbrojeniowego, -czyszczenie powierzchni betonowych szczotkami mechanicznymi drucianymi, młoteczkowanie (efekt groszkowania) -nasączenie powierzchni niecki preparatem hydrofobowym – dwukrotnie, -wykonanie w ścianach misy betonowej 4 otworów przelewowych, -montaż elementów obrzeża z granitu szarego groszkowanego i fugowanie nowego obrzeża zaprawą na kruszywie z łupka granitowego ze środkiem zwiększającym elastyczność i przyczepność, -ujednolicenie powierzchni niecki pod względem barwy za pomocą farby laserunkowej, -wykonanie izolacji wewnętrznej misy fontanny preparatami specjalistycznymi na zagruntowanym podłożu. 2. Postument fontanny: -Nie przewiduje się odtworzenia postumentu fontanny ze względu na brak dokumentacji archiwalnej mogącej służyć jako wzorzec. VI. Fontanna F6. 1. Niecka fontanny: -czyszczenie niecki betonowej metodą sucho ścierną (delikatne piaskowanie) -odgrzybianie niecki preparatem grzybobójczym dwukrotne, -uzupełnienie braków i ubytków metodą szpachlowania warstwowego, -montaż nowych elementów granitowych wieńczących na trzpieniach ze stali nierdzewnej i kleju mineralnym, -fugowanie płyt obrzeża granitowego zaprawą na kruszywie z łupka granitowego z dodatkiem środków zwiększających elastyczność oraz przyczepność do podłoża, -wykonanie w ścianach misy 4 otworów przelewowych, -nasączenie powierzchni niecki preparatem hydrofobowym, -malowanie powierzchni niecki farbą laserunkową, -wykonanie wewnętrznej izolacji preparatami specjalistycznymi na zagruntowanym podłożu, grubość warstwy izolacji – 2mm. 2. Brakujące elementy – postument: -wykonanie brakujących elementów (kula, głowica, postument) w formie odlewu zbrojonego siatkami ze stali nierdzewnej, wg archiwalnej dokumentacji fotograficznej, -wykonanie i montaż stalowego krzyża z odlewu żeliwnego, -wykonanie powłok ochronnych preparatem hydrofobowym, -ujednolicenie powierzchni odtworzonych elementów za pomocą farby laserunkowej, -montaż poszczególnych elementów wykonać na kleju mineralnym oraz za pomocą trzpieni ze stali nierdzewnej. Załączniki: 1. Dokumentacja projektowa „Aktualizacja projektu modernizacji Cmentarza Centralnego przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach”. Modernizacja fontann. 2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – wymagania ogólne i szczegółowe. 3. Przedmiary robót: Zagospodarowanie terenu na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach – elementy małej architektury – fontanny F1 – F6. Istotne warunki zamówienia. 1. Wszystkie elementy składowe dokumentacji, tj. opisy techniczne, część rysunkowa, specyfikacje techniczne i przedmiary robót, stanowią komplet. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia, wszystkie elementy dokumentacji należy rozpatrywać łącznie. Podane w przedmiarach podstawy wyceny nie są obowiązujące dla Wykonawcy. 2. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wykopy kontrolne. Wykopy te należy wykonać w miejscu robót fundamentowych, w których mogą występować skrzyżowania oraz zbliżenia z istniejącymi instalacjami podziemnymi. Roboty ziemne należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności w miejscach występowania uzbrojenia. 3. Roboty ziemne należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności zwłaszcza w rejonie istniejących drzew, ich systemów korzeniowych oraz nagrobków. Ewentualne szkody wynikłe w trakcie prowadzenia robót Wykonawca usunie na własny koszt i własnym staraniem. 4. Do wykonania robót należy stosować materiały określone w specyfikacji technicznej lub równoważne, porównywalne co do parametrów wytrzymałościowych, technicznych, jakościowych, przyczepności do podłoża, składu chemicznego, trwałości, gwarancji oraz przeznaczenia, posiadające aktualne certyfikaty i atesty oraz deklaracje zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. 5. Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w załączone Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz dokumentacji projektowej. 6. Wykonawca winien ująć w ofercie wszelkie koszty wynikających z organizacji robót i placu budowy, transportu itp. 7. W czasie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do: - prowadzenia robót pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, - stałego utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, - zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, i bieżącego wywozu gruzu i odpadów pochodzących z rozbiórek, - oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami - oznakowania i odpowiedniego zabezpieczenia materiałów niezbędnych do wykonania prac, BHP, - zgłaszania do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz udziału w odbiorze końcowym. Uwaga: Nie należy prowadzić robót budowlanych w trakcie ceremonii pogrzebowych. 8. Odbiór końcowy zostanie dokonany przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakości wykonanych robót na podstawie przedstawionych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną oraz przedmiarami robót. Z czynności odbioru Strony sporządza protokół. 9. Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: - opis zastosowanej technologii wykonanych robót, - certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności na zabudowane materiały, - oświadczenie kierownika budowy i dziennik budowy, - dokumenty przekazania odpadów na wysypisko, - dokumentację powykonawczą, - operat powykonawczy geodezyjny z naniesieniem zmian na zasoby mapowe Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.* Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.* * - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Certyfikat ISO

II.5) Główny kod CPV: 45215400-1
Dodatkowe kody CPV:45100000-8, 45110000-1, 45200000-9, 45212000-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 15/12/2016

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dla każdej z części zamówienia co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, wymianie fragmentów lub renowacji obiektów małej architektury takich jak: fontanny, rzeźby, pomniki, postumenty, konstrukcje żelbetonowe, elementy z kamienia, granitu itp. o wartości nie mniejszej niż: dla części I zamówienia - 20 000 zł brutto dla części II zamówienia - 15 000 zł brutto dla części III zamówienia - 25 000 zł brutto dla części IV zamówienia - 25 000 zł brutto dla części V zamówienia - 20 000 zł brutto dla części VI zamówienia - 15 000 zł brutto w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia liczba usług powinna wynosić, co najmniej sumę powyższych minimów. warunek posiadania zdolności technicznych lub zawodowych dla podmiotów występujących wspólnie bedzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, będący członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, posiadający uprawnienia do prowadzenia robót w obiekcie zabytkowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych ( Dz.U.2011.165.987) tj. spełnia warunki określone w par. 24 ust.2 lub posiada uprawnienia o których mowa w par. 31. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016.290) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierownika budowy dla więcej niż jednej części zamówienia. - minimum 3 osobami personelu wykonawczego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykorzystywania tego samego personelu wykonawczego dla więcej niż jednej części zamówienia, w przypadku pracowników Wykonawcy składającego ofertę na więcej niż jedną część zamówienia W przypadku zmiany osób wskazanych w ofercie w trakcie realizacji zamówienia, nowe osoby będą musiały spełniać wymagania niniejszego SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp, oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy pzp, Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie dotyczących podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy nie są podmiotami, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu. b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 1, 2, 3.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 700,00 zł ( słownie: siedemset 00/100) dla każdej części zamówienia, i zaznaczenie w treści przelewu jakiej części zamówienia wadium dotyczy,

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60.00
praktyka kierownika 15.00
doświadczenie zawodowe 15.00
gwarancja i rękojmia 10.00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Konieczność zmiany terminu wykonania umowy oraz harmonogramu rzeczowo - finansowego z powodu: a) działania: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, , zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie, b) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zadania, np. intensywnych opadów deszczu, śniegu; c) decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót, np. konieczność wstrzymania robót, konieczność wykonania prac/badań archeologicznych; d) braków lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy; e) wstrzymania prac ze względu na ustawową działalność osób trzecich; f) wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia; g) nieterminowego przekazania placu budowy; h) zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych, z ewentualną ( zależna od akceptacji Za mawiającego) zmianą wynagrodzenia; i) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymane robót przez Zamawiającego; j) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 2) Zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego: a) zmiany kierownika budowy w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastępstwie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ; b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego 3) Rezygnacji z wykonania części prac z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy. 4) Zmiany zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę lub zmiany podwykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie, na wniosek zamawiającego bądź wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie. 5) Zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/09/2016, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Fontanna F1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jak w opisie przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215400-1, 45100000-8, 45110000-1, 45200000-9, 45212000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60.00
praktyka kierownia 15.00
doświadczenie zawodowe 15.00
gwarancja i rękojmia 10.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Fontanna F2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:jak w opisie przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215400-1, 45100000-8, 45110000-1, 45200000-9, 45212000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60.00
praktyka kierownika 15.00
doświadczenie zawodowe 15.00
gwarancja i rękojmia 10.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Fontanna F3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jak w opisie przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215400-1, 45100008-8, 45110000-1, 45200000-9, 45212000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60.00
praktyka kierownika 15.00
doświadczenie zawodowe 15.00
gwarancja i rękojmia 10.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Fontanna F4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jak w opisie przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215400-1, 45100000-8, 45110000-1, 45200000-9, 45212000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60.00
praktyka kierownika 15.00
doświadczenie zawodowe 15.00
gwarancja i rękojmia 10.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Fontanna F5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jak w opisie przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215400-1, 45100000-8, 45110000-1, 45200000-9, 45212000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60.00
praktyka kierownika 15.00
doświadczenie zawodowe 15.00
gwarancja i rękojmia 10.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Fontanna F6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jak w opisie przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215400-1, 45100000-8, 45110000-1, 45200000-9, 45212000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60.00
praktyka kierownika 15.00
doświadczenie zawodowe 15.00
gwarancja i rękojmia 10.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
specjalista ds. zamówień publicznych
 
13-09-2016 r.  Joanna Starosta
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
p.o. Dyrektora
 
13-09-2016 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej