ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.28.2016 
 

______________________________________________________________
(nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

______________________________________________________________


______________________________________________________________
(siedziba albo adres prowadzenia działalności)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(tel./faks, e-mail)


OFERTA

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
 Kompleksowa modernizacja urządzeń i infrastruktury cmentarnej, na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 120

Fontanna F3

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

CENA NETTO

WARTOŚĆ VAT

CENA BRUTTO

ŁĄCZNIE      


(cena brutto słownie:
..................................................................................................................................................................................)

Akceptuję(emy) termin wykonania zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania.

Oświadczamy, ze na przedmiot zamówienia udzielamy ........ miesięcznej gwarancji i rękojmi od daty odbioru końcowego, stanowiącego kryterium oceny ofert zgodnie z pkt 18 SIWZ.
 

Oświadczamy, że kierownik robót posiada praktykę zawodową na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków …… lat, stanowiącego kryterium oceny ofert zgodnie z pkt 18 SIWZ.
 

Oświadczamy, że personel wykonawczy Wykonawcy pracował łącznie na …. obiektach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub będących pod opieka konserwatorską, stanowiącego kryterium oceny ofert zgodnie z pkt 18 SIWZ.

Oświadczam(y), że:

 • załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5, został przeze mnie (przez nas) zaakceptowany i zobowiązuję(emy) się w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
 • uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert;

Podwykonawcy

 • Zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

Nazwa firmy podwykonawcy Opis części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy
 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe oświadczenia:

 • zapoznałem(liśmy) się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami dotyczącymi niniejszego postępowania i nie wnoszę(simy) do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
 • oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia jako wykonawca;

   
 • oświadczam(y), że wniosłem (wnieśliśmy) wadium w formie

  ....................................................................................
 • oświadczam(y), że w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty zobowiązuję(emy) się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7,00 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
Integralną część oferty stanowią:
 1. ................................................................................................
   
 2. ................................................................................................
   
 3. ................................................................................................
   
 4. ................................................................................................
   
 5. ................................................................................................
   
 6. ................................................................................................
   
 7. ................................................................................................
   
 8. ................................................................................................
   
 9. ...............................................................................................

 

 

__________________________
miejscowość, data

____________________________
imię i nazwisko  
_______________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej