Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.28.2016 Gliwice,  19-09-2016 r.
  nr kor.

 
Dotyczy: Kompleksowa modernizacja urządzeń i infrastruktury cmentarnej, na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 120


Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pózn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

 

Zmianie ulega treść  ZAŁĄCZNIKÓW NR 1 dla F1, F2, F3, F4, F5, F6 do siwz, nowe poprawione załączniki dostępne są na stronie pod nazwą:
Oferta_Fontanna 1_nowy, Oferta_Fontanna 2_nowy, Oferta_Fontanna 3_nowy, Oferta_Fontanna 4_nowy, Oferta_Fontanna 5_nowy, Oferta_Fontanna 6_nowy.

 
 
  Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
www.mzuk.gliwice.pl

tel. +48 32 335 04 54
fax +48 32 231 00 32
przetargi@mzuk.pl