Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.28.2016 Gliwice,  19-09-2016 r.
nr kor.

 
Dotyczy: Kompleksowa modernizacja urządzeń i infrastruktury cmentarnej, na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 120


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz 2164), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

W ogłoszeniu o przetargu MZUK-EPZ.50.28.2016 (Kompleksowa modernizacja urządzeń i infrastruktury cmentarnej na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach) sekcja III, punkt 1.3: Zdolność techniczna lub zawodowa istnieje zapis o uprawnieniach kierownika budowy.
Czy możliwe jest rozdzielenie tych kompetencji na dwie osoby? Prace byłyby wykonywane pod kierunkiem:
- kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi, będącego członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz
- konserwatora dzieł sztuki ze specjalnością rzeźba kamienna i detal architektoniczny.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie wyraża zgody na rozdzielenie kompetencji na dwie osoby. Wykonawca winien dysponować kierownikiem robót posiadającym odpowiednie uprawnienia i posiadający doświadczenie zawodowe w pracach prowadzonych na obiektach zabytkowych i personelem wykonawczym.

 
  Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
 
tel. +48 32 335 04 54
fax +48 32 231 00 32
przetargi@mzuk.pl