Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.28.2016 Gliwice,  19-09-2016 r.
nr kor.

 
Dotyczy: Kompleksowa modernizacja urządzeń i infrastruktury cmentarnej, na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 120


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:
 
Pytania:
1. Czy będące przedmiotem zamówienia obiekty są wpisane do rejestru zabytków lub są pod opieką konserwatora ( na co wskazuje odwołanie się do rozporządzenia Ministra Kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich przy określeniu uprawnień kierownika budowy?
2. Czy dysponują Państwo pozwoleniem na prace wydanym przez stosowny urząd konserwatorski?
3. Czy do przeprowadzenia prac każdej z części zamówienia w opisanym zakresie potrzebne jest zgłoszenie lub pozwolenie na budowę?
4. Czy jakiś dokument narzuca funkcję kierownika budowy do tego zakresu robót?
Odpowiedź:

Ad. 1, Ad. 2 i Ad. 3
Przedmiotowe fontanny nie są wpisane do rejestru zabytków, znajdują się pod opieką Miejskiego Konserwatora Zabytków. Jako obiekty nie wpisane do rejestru zabytków nie wymagają pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac budowlanych. Do prowadzenia prac wystarczy zgłoszenie robót budowlanych i Zamawiający takie zgłoszenie posiada.
Ad.4
Żaden dokument nie narzuca funkcji kierownika robót, jednakże dla Zamawiającego istotnym jest nadzór prac budowlanych przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i posiadającej doświadczenie zawodowe w pracach prowadzonych na obiektach zabytkowych, stąd bierze się wymaganie posiadania uprawnień do prowadzenia robót w obiekcie zabytkowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych ( Dz.U.2011.165.987).
Pomimo, ze obiekty nie są wpisane do rejestru zabytków to jednak, dla miasta Gliwice mają istotne znaczenie z historycznego punktu widzenia, i bardzo zależy nam na rekonstrukcji historycznej fontann, które od momentu powstania stanowiły niezmienny element Cmentarza. Odtworzenie dawnej świetności zdaniem Zamawiającego nie powinno być, dokonane przez osoby bez doświadczenia, stąd bierze się dodatkowa punktacja w pkt 18 SIWZ, gdzie wyżej będą oceniani Wykonawcy których kierownik robót jak i personel wykonawczy ma większe doświadczenie zawodowe w pracach na obiektach zabytkowych.
 

 
  Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
 
tel. +48 32 335 04 54
fax +48 32 231 00 32
przetargi@mzuk.pl