Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.28.2016 Gliwice,  22-09-2016 r.
nr kor.

 
Dotyczy: Kompleksowa modernizacja urządzeń i infrastruktury cmentarnej, na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 120


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy funkcję kierownika prac może pełnić osoba posiadająca wyższe wykształcenie z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki oraz odbyła wymaganą praktykę zgodnie z § 22. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych ( Dz.U.2011.165.987) ?

 

Odpowiedź:

 

Zgodnie z SIWZ Wykonawca powinien dysponować kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, będący członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, posiadający uprawnienia do prowadzenia robót w obiekcie zabytkowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych ( Dz.U.2011.165.987) tj. spełnia warunki określone w § 24, a nie jak Państwo chcą zgodnie z § 22. Takie uprawnienia zdobywa osoba posiadająca uprawnienia budowlane i odbyła dwuletnią praktykę na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.
Czym innym są samodzielne funkcje techniczne przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (zgodnie z § 24 rozporządzenia), a czym innym jest prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz badań konserwatorskich (zgodnie z § 22 rozporządzenia).
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i dołączoną dokumentacją techniczną do wykonania są zarówno roboty stricte budowlane jak i konserwatorskie, Wykonawca nie może się ograniczyć do dysponowania jedynie konserwatorem zabytków. Natomiast dysponowanie min doświadczonym personelem wykonawczym (w tym np. konserwatorem zabytków), jest zgodnie z pkt 18 SIWZ dodatkowo punktowane, a dokładniej punktowana jest dla personelu wykonawczego ilość prac wykonywanych na obiektach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub będących pod opieką konserwatorską.
 

 
  Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
 
tel. +48 32 335 04 54
fax +48 32 231 00 32
przetargi@mzuk.pl