oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.28.2016

 
 

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą

Kompleksowa modernizacja urządzeń i infrastruktury cmentarnej, na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 120
Fontanna_F1

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

PRACOWNIA DETAL JOANNA JASEK
KOZIELSKA 75/30, 44-121 GLIWICE z ceną 41 963,51 zł.
 
Uzasadnienie wyboru:
wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
praktyka kierownika budowy
Liczba pkt
w kryterium
doswiadczenie zawodowe
Liczba pkt
w kryterium
gwarancja i rękojmia
Łączna
punktacja

1.
PRACOWNIA DETAL JOANNA JASEK
KOZIELSKA 75/30, 44-121 GLIWICE
60,00
6,00
15,00
6,00
87,00

 


specjalista ds. ekonomicznych i zamówień publicznych

18-10-2016 r. Joanna Starosta
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Zastępca Dyrektora Jednostki

18-10-2016 r. Piotr Jarosz

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)

 

Zawiadomienie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń od dnia ............................ do dnia ...............................   
 
 
____________________________________
podpis osoby odpowiedzialnej za zamieszczenie zawiadomienia