Gliwice, 13-03-2017 r.
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.9.2017
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 209 000 euro
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą trumien
 
1. Zamawiający - nazwa i adres

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice
e-mail: przetargi@mzuk.pl
tel. +48 32/335 04 54
fax +48 32/231 00 32
 
2. Tryb udzielenia zamówienia

1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".
 
3. Opis przedmiotu zamówienia

1) przedmiotem zamówienia są dostawy.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 39.29.61.00-4 - nazwa: Trumny

3) opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą trumien dla potrzeb działalności pogrzebowej Zakładu Pogrzebowego Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach.


Zamówienie obejmuje:

TRUMNY SOSNOWE:
1. Trumny sosnowe zwykłe klasyczne - 280 sztuk
2. Trumny sosnowe włoskie - 200 sztuk
3. Trumny sosnowe amerykańskie - 120 sztuk

TRUMNY DĘBOWE:
4. Trumny dębowe zwykłe klasyczne - 200 sztuk
5. Trumny dębowe włoskie - 160 sztuk
6. Trumny dębowe amerykańskie - 100 sztuk


Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
:
1. Pożądany wygląd i kształt poszczególnych rodzajów trumien określa załączona dokumentacja zdjęciowa (fotografie mają tylko charakter poglądowy) - Załącznik A.
2. Trumny amerykańskie i włoskie winny być pokryte i malowane minimum dwukrotnie lakierem wysokiej jakości. Nie dopuszcza się uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej, tj. śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pęknięć, pęcherzy, odprysków i nierówności. Dwa warianty lakieru: mat lub połysk.
3. Łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i szpachlowań. Wieko trumny winno być szczelnie przylegające, ścianki boczne nieprzepuszczalne. Dno nieprzepuszczalne z warstwą materiału chłonnego (dopuszczalne gąbka lub podobne), wykonane szczelnie z poprzecznych desek zabezpieczonych listwą przed ich wypadaniem.
4. W poszczególnych rodzajach trumien Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru trumien dzielonych i nie dzielonych oraz ich kolorystki. Podstawowe kolory trumien:
- orzech jasny i ciemny,
- mahoń jasny i ciemny,
- różne odcienie brązu,
- kolory zwyczajowo przyjęte dla lakierów metalizowanych.
5. Dostarczony towar nie może ulec wypaczeniu, rozeschnięciu, itp. w czasie przechowywania, tj. w okresie co najmniej 3 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.
6. Trumny muszą posiadać wyposażenie standardowe, tzn. wnętrze (skrzynia i wieko) wyłożone materiałem, koronki, okucia, uchwyty, wizerunki metalizowane (krzyże i inne ozdoby), poduszka wypełniona materiałem chłonnym (dopuszczalna gąbka lub podobne).
7. Trumny muszą być wykonane z litego drewna suchego, bez sklejek i innych materiałów drewnopodobnych. Zamawiający nie dopuszcza wypełnienia w postaci trocin.
8. Wszystkie trumny charakteryzować musi dokładność i estetyka wykonania.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia i odbioru trumien w ilościach innych niż poda w umowie, wynikających z rzeczywistych potrzeb, z zastrzeżeniem, że całkowita wartość nie przekroczy wartości umowy, jak również do nie wykorzystania całej wartości objętej przedmiotem zamówienia.
10. Termin dostawy minimalnej ilości 10 sztuk trumien wynosi 24 godziny od momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego faksem lub na adres e-mail. Wykonawca obowiązany jest podać aktualny numer faksu lub aktualny adres e-mail, na który Zamawiający będzie mógł przesłać zamówienia.
11. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do oznakowania i opisania każdej dostarczonej trumny tzn. na dostarczanej trumnie należy umieścić usuwalną naklejkę zawierającą nazwę i adres Wykonawcy oraz opis rodzaju trumny w szczególności wskazać czy jest to trumna sosnowa czy dębowa.
12. Trumny dostarczone przez Wykonawcę, a nie spełniające wymagań określonych w SIWZ będą zwracane Wykonawcy. Wykonawca będzie obowiązany do wymiany trumny na właściwą w terminie maksymalnie 2 dni od dnia zgłoszenia powyższego faktu przez Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z wymianą ponosi Wykonawca.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Część 1 - trumna sosnowa zwykła klasyczna
Część 2 - trumna sosnowa włoska
Część 3 - trumna sosnowa amerykańska

Część 4 - trumna dębowa zwykła klasyczna
Część 5 - trumna dębowa włoska
Część 6 - trumna dębowa amerykańska

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka bądź wszystkie części zamówienia (rodzaje trumien).
Wykonawca winien określić pozycje przedmiotu zamówienia, na które składa ofertę przyporządkowując oferowany wzór trumny do wzorów przedstawionych w Załączniku A.


UWAGA:
Wykonawca składając ofertę obowiązany jest przedłożyć próbki: jedna kompletna trumna dla każdej z części, na którą składa ofertę.

Za kompletną trumnę Zamawiający uznaje trumnę posiadającą wyposażenie standardowe: wnętrze (skrzynia i wieko) wyłożone materiałem, koronki, okucia, uchwyty, wizerunki metalizowane (krzyże i inne ozdoby), poduszka wypełniona materiałem chłonnym (dopuszczalna gąbka lub podobne).
 

Dostarczone i oceniane próbki:
1. Próbka (trumna) Wykonawcy, który wygra przetarg w danej części, pozostanie u Zamawiającego na czas trwania umowy w celu porównania dostarczonego towaru w trakcie realizacji umowy z towarem oferowanym w ofercie. Trumna zostanie zwrócona po zakończeniu trwania umowy lub zostanie zakupiona przez Zamawiającego w ostatniej partii zamówienia.
2. Próbki (trumny) Wykonawców, którzy nie wygrają przetargu zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu postępowania. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może zwrócić je w inny sposób na koszt Wykonawcy.
 

UWAGA:
Próbki - trumny należy dostarczyć do Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 120 przed upływem terminu składania ofert.
Do każdej trumny należy dołączyć nieprzeźroczystą zamkniętą kopertę. Na kopercie należy umieścić tylko numer części zamówienia na którą składana jest trumna (od 1 do 7), a do koperty należy włożyć pisemną informację zawierającą nazwę i adres Wykonawcy.
Trumny jak i koperty z zewnątrz nie mogą nosić żadnych oznaczeń wskazujących Wykonawcę od którego pochodzą.
 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Certyfikat ISO.
 


Wymagany termin gwarancji: 18 mieisęcy ,
Wymagany termin rękojmi: 18 miesięcy.

 
4. Oferty częściowe

1) zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Część 1 - trumna sosnowa zwykła klasyczna
Część 2 - trumna sosnowa włoska
Część 3 - trumna sosnowa amerykańska

Część 4 - trumna dębowa zwykła klasyczna
Część 5 - trumna dębowa włoska
Część 6 - trumna dębowa amerykańska

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka bądź wszystkie części zamówienia (rodzaje trumien).

Wykonawca winien określić pozycje przedmiotu zamówienia, na które składa ofertę przyporządkowując oferowany wzór trumny do wzorów przedstawionych w Załączniku A.
 

 
5. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp

1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp,

6. Oferty wariantowe

1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,

7. Termin wykonania zamówienia

1) termin wykonania zamówienia: 2 lata od dnia podpisania umowy,
8. Warunki udziału w postępowaniu

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

4. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

9. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5
1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp,
2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp
b) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp
c) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy pzp
d) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy pzp
e) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy pzp
f) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy pzp
g) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy pzp
 
10. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne


1) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

 

 • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji;

1. składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

2. zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

 

2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

 • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 • Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.

 • Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie,
 • 3) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp:

  4) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp:

  Wykonawca składając ofertę obowiązany jest przedłożyć próbki: jedna kompletna trumna dla każdej z części, na którą składa ofertę.
  Za kompletną trumnę Zamawiający uznaje trumnę posiadającą wyposażenie standardowe: wnętrze (skrzynia i wieko) wyłożone materiałem, koronki, okucia, uchwyty, wizerunki metalizowane (krzyże i inne ozdoby), poduszka wypełniona materiałem chłonnym (dopuszczalna gąbka lub podobne).

  Dostarczone i oceniane próbki:
  1. Próbka (trumna) Wykonawcy, który wygra przetarg w danej części, pozostanie u Zamawiającego na czas trwania umowy w celu porównania dostarczonego towaru w trakcie realizacji umowy z towarem oferowanym w ofercie. Trumna zostanie zwrócona po zakończeniu trwania umowy lub zostanie zakupiona przez Zamawiającego w ostatniej partii zamówienia.
  2. Próbki (trumny) Wykonawców, którzy nie wygrają przetargu zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu postępowania. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może zwrócić je w inny sposób na koszt Wykonawcy.

  UWAGA:
  Próbki - trumny należy dostarczyć do Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 120 przed upływem terminu składania ofert. Do każdej trumny należy dołączyć nieprzeźroczystą zamkniętą kopertę. Na kopercie należy umieścić tylko numer części zamówienia na którą składana jest trumna (od 1 do 6), a do koperty należy włożyć pisemną informację zawierającą nazwę i adres Wykonawcy. Trumny jak i koperty z zewnątrz nie mogą nosić żadnych oznaczeń wskazujących Wykonawcę od którego pochodzą.

  5) Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1,2,3:

  • wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  • wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:
   a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu.
   b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
   c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
   d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
  • wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 1, 2, 3.
  11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 
   
  1) komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
  2) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
  "Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:
   Zakup wraz z dostawą trumien"
  3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SIWZ.

  12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

  1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
  • Pani Joanna Starosta - Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 
   tel. +48 32/32 335-04-54, fax +48 32/231 00 32, pok. 33 - Zamówienia publiczne, piętro -
   godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00,
  2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:
  • Pan Władysław Strużyński - Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 
   tel. +48 32/32 335-04-65, fax +48 32/231 00 32, pok. Dział Usług Pogrzebowo Cmentarnych, piętro -
   godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00,
  13. Wymagania dotyczące wadium

  1) zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
   
  14. Termin związania ofertą

  1) termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  15. Opis sposobu przygotowania oferty

  1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
  2) wraz z ofertą należy złożyć:

  a) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
  3) wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiazku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku,
  4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,
  5) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
  6) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
  7) oświadczenia oraz pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale,
  8) dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 7, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
  9) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą,
  10) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:
  • informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
  • nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
  • podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności,
  11) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ, należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
  12) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
  13) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,
  14) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:
  "Oferta w postępowaniu pod nazwą: 
  Zakup wraz z dostawą trumien

  Nie otwierać przed 29-03-2017 r. godz. 12:00 "

  16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  1) oferty należy złożyć do dnia 29-03-2017 r. do godz. 11:30  Miejsce składania: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, Sekretariat W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
  2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29-03-2017 r. o godz. 12:00  . Miejsce otwarcia: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, sala nr 14.
   
  17. Opis sposobu obliczania ceny
   
  1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ,
  2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji,
  3) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,
  4) Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty ewentualne zmiany stawki podatku VAT,

  4) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.


   
   
  18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

  1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

   
  19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
   
  1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
  kryteria:
  nazwa
  waga (znaczenie)%
  sposób liczenia wg wzoru
  cena  Wa=60,00
  Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
  jakość Wb=40,00 Ob.=[(E/30)xWb]x100

   

  OPIS KRYTERIÓW

  CENA:
  Ca=[(Cmin/Cof)xWa]x100
  Cmin – najniższa cena
  Cof – cena badanej oferty
  Ca – liczba punktów w kryterium
  Wa – waga w ocenianym kryterium

  JAKOŚĆ:
  Ob.=[(E/30)xWb]x100
  Ob – liczba uzyskanych punktów w kryterium
  E – ilość punktów przyznanych w ocenie próbek
  Wb – waga w ocenianym kryterium

  1. Dostarczone próbki(trumny) będą oceniane przez komisję przetargową na podstawie fizycznych oględzin.
  2. W kryterium jakość oceniane będą następujące podkategorie:
  1) Elementy zewnętrzne (uchwyty, wkręty i podkładki, krzyże, wizerunki i inne ozdoby) – maksymalnie 10 pkt,
  2) Elementy wewnętrzne (wybicie trumny, koronki) - maksymalnie 10 pkt,
  3) Wykonanie trumny (powłoka lakiernicza, drewno) - maksymalnie 10 pkt.
  3. Każda z podkategorii oceniana będzie indywidualnie przez poszczególnych członków komisji przetargowej zgodnie z macierzą porównania parami Thomasa L. Saaty.
  4. Macierz porównania parami Thomasa L. Saaty:

   

  waga -skala numeryczna waga - skala werbalna
  1 Jednakowo dobre
  2 lepsze (dominacja)
  0,5 dla relacji odwrotnych


   

  5. W wyniku przeprowadzonego porównania Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt w ocenianej podkategorii. Maksymalna ilość punktów jaką Wykonawca może otrzymać w ocenie próbek: 30 pkt.
  6. Następnie z punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji przetargowej dla każdej z podkategorii będzie wyliczana średnia arytmetyczna (średnia arytmetyczna = suma punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji przetargowej w danej podkategorii / ilość członków komisji przetargowej).
  7. Wyliczone w powyższy sposób średnie arytmetyczne dla każdej podkategorii zostaną zsumowane. Ostateczna liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę w ocenie próbek zostanie obliczona według wzoru:
  E = ((Eo/Emaks) x 30, gdzie:
  E - ilość punktów przyznanych w ocenie próbek
  Eo - punktacja przyznana danemu Wykonawcy
  Emaks - najwyższa przyznana punktacja
   

  2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
  3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
  4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
  5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.
   
  UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"
  2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp: NIE.

   
  20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ,
  2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy pzp,
  3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
  4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,

  21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   
  1) zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .
   
  22. Istotne postanowienia umowy

  1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

   
  23. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy

  1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
  1. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
  1) Zamawiający dopuszcza zmianę osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę na podstawie powiadomienia stron bez konieczności aneksowania umowy;
  2) zmiany przedstawicieli uczestników wykonywanej dostawy;
  3) zmiany nazwy lub siedziby Zamawiającego/Wykonawcy;
  4) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania dostawy;
  5) rezygnacji z wykonania części dostawy z jednoczesnym proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy;
  6) zmiany będące następstwem: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie;
  7) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług;
  8) w przypadku wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 listopada 2015 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2015 r. poz. 2008);
  9) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, w sytuacji, jeżeli Wykonawca udowodni wpływ tych zmian na koszty wykonywania zamówienia.
  2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy.
  3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

   
  24. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

  1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy pzp.
  25. Załączniki do specyfikacji

  1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty,
  2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
  3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie o grupie kapitałowej,
  4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - wzór umowy,
  5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego,
  6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,
  7) ZAŁĄCZNIK A - przykładowa dokumentacja zdjęciowa
   
  Dyrektor Jednostki
   
  20-03-2017 r.  Tadeusz Mazur 
  .............................................................
  (data i podpis osoby upoważnionej)