ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.9.2017 
 

______________________________________________________________
(nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

______________________________________________________________


______________________________________________________________
(siedziba albo adres prowadzenia działalności)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(tel./faks, e-mail)

 OFERTA

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
 Zakup wraz z dostawą trumien

Część zamówienia Ilość  sztuk Cena jednostkowa        netto Podatek VAT Cena jednostkowa        brutto     Wartość                       brutto zamówienia     
%

Kwota

                  

Część 1

Trumna sosnowa klasyczna

280          

Część 2

Trumna sosnowa włoska

200          

Część 3

Trumna sosnowa amerykańska

120          
Część 4 Trumna sosnowa dębowa
200          

Część 5

Trumna dębowa włoska

160          
Część 6 Trumna dębowa amerykańska
100          

Akceptuję(emy) termin wykonania zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania.

Akceptuję(emy) termin gwarancji określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania.
Akceptuję(emy) termin rękojmi określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania.

Oświadczam(y), że:

 • załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4, został przeze mnie (przez nas) zaakceptowany i zobowiązuję(emy) się w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
 • uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert;

Podwykonawcy

 • Zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

Nazwa firmy podwykonawcy Opis części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy
 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe oświadczenia:

 • zapoznałem(liśmy) się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami dotyczącymi niniejszego postępowania i nie wnoszę(simy) do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
 • Oświadczamy, że stanowimy WYKONAWCĘ, który jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej jako mikro* / mały* / średni* / inny niż mikro, mały, średni /* (*niewłaściwe skreślić) przedsiębiorca (przedsiębiorstwo) w rozumieniu przepisów ww. ustawy.
  Oświadczam, że nie jestem przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej* (*skreślić, jeżeli nie dotyczy).
 • oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia jako wykonawca;
Integralną część oferty stanowią:
 1. ................................................................................................
   
 2. ................................................................................................
   
 3. ................................................................................................
   
 4. ................................................................................................
   
 5. ................................................................................................
   
 6. ................................................................................................
   
 7. ................................................................................................
   
 8. ................................................................................................
   
 9. ...............................................................................................

 

 

__________________________
miejscowość, data

____________________________
imię i nazwisko  
_______________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej