oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.9.2017

 
 

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą

Zakup wraz z dostawą trumien_trumny dębowe włoskie_część 5

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

ZAKŁAD STOLARSKI-USŁUGI POGRZEBOWE JAN WŁODARCZYK
224, 32-724 LIPNICA DOLNA z ceną 108 240,00 zł.
 
Uzasadnienie:
wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
jakość
Łączna
punktacja

1.
TRUM-STOL WYRÓB TRUMIEN-PIOTR IBROM
BOLESŁAWA CHROBREGO 10, 47-120 ŻĘDOWICE
60,00
36,13
96,13
2.
ZAKŁAD STOLARSKI-USŁUGI POGRZEBOWE JAN WŁODARCZYK
224, 32-724 LIPNICA DOLNA
57,82
40,00
97,82

 


specjalista ds. zamówień publicznych

10-04-2017 r. Joanna Starosta
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

10-04-2017 r. Tadeusz Mazur

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)

 

Zawiadomienie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń od dnia ............................ do dnia ...............................   
 
 
____________________________________
podpis osoby odpowiedzialnej za zamieszczenie zawiadomienia