oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.26.2017

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Modernizacja skweru miejskiego wraz z parkingiem przy ul. Jasnej 31a w Gliwicach"

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

EKOPOL PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JAN OGONOWSKI
PSZCZYŃSKA 14, 44-100 GLIWICE z ceną 414 669,43 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 11.08.2017r. do godz. 11:30 wpłynęły 4 oferty.
Zamawiający dokonał badania i oceny ofert, a następnie w odniesieniu do oferty, która została oceniona najwyżej:
1. W dniu 22.08.2017r. pismem MZUK.26135.2017 w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający wezwał Wykonawcę o złożenie dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp oraz w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp
2. Wykonawca w dniu 28.08.2017 tj w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pismem MZUK.26653.2017 złożył powyższe dokumenty.
Oferta jest zgodna z ustawą, jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
.
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
skrócenie terminu realizacji zadania
Liczba pkt
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna
punktacja

1.
EKOPOL PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JAN OGONOWSKI
PSZCZYŃSKA 14,
44-100 GLIWICE
60,00
7,50
25,00
92,50
2.
PHU GAWLIK PAWEŁ GAWLIK
GOSPODARCZA 24/2,
32-600 OŚWIĘCIM
49,77
7,50
25,00
82,27
3.
EUROTECH SP. Z O. O.
DR. BRONISŁAWA HAGERA 41,
41-800 ZABRZE
35,69
15,00
25,00
75,69
4.

KUŁACH JANUSZ FIRMA BUDOWLANA Q-BUD
PRZYJAŹNI 78A,
32-500 BALIN
30,40
3,75
25,00
59,15


Kierownik Działu Planowania i Zamówień

29-08-2017 r. Aleksandra Zgadzaj
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

29-08-2017 r. Tadeusz Mazur

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)