oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.29.2017

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Zakup wraz z dostawą kosiarki samojezdnej "

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

TECH-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1, 63-000 ŻABIKOWO z ceną 166 050,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24.08.2017 r. do godz.: 11:30 wpłynęła 1 oferta. Zamawiający zbadał czy Wykonawca, nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 26 ust.2 Pzp pismem z dnia 25.08.2017 r. pismem nr MZUK.26365.2017 Zamawiający wezwał Wykonawcę (TECH-KOM sp. z o.o.) do złożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt 4), tj. dokumentacje zdjęciową i Kartę techniczna lub inny dokument zawierający charakterystykę techniczną oferowanej kosiarki. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył dokumenty, które Zamawiający uznał za wystarczające.
Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria:
- cena - 60%
- gwarancja - 20%
- skrócenie terminu dostawy - 20%
.
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
gwarancja
Liczba pkt
w kryterium
skrócenie terminu dostawy
Łączna
punktacja

1.
TECH-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1,
63-000 ŻABIKOWO
60,00
20,00
20,00
100,00


specjalista ds. zamówień publicznych

31-08-2017 r. Joanna Michoń
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

31-08-2017 r. Tadeusz Mazur

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)