ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.37.2017 
 

______________________________________________________________
(nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

______________________________________________________________


______________________________________________________________
(siedziba albo adres prowadzenia działalności)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(tel./faks, e-mail)


OFERTA

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
 Modernizacja Placu Krakowskiego wraz z remontem elementów małej architektury.

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

CENA NETTO

WARTOŚĆ VAT

CENA BRUTTO

Część I      
Część II      


cena brutto słownie dla części I

..................................................................................................................................................................................)

cena brutto słownie dla części II

 

..................................................................................................................................................................................)

zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

Dla części I
Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia udzielamy ….. miesięcznej gwarancji i rękojmi od daty odbioru końcowego (min. 36 miesięcy, max 60 miesięcy) stanowiącego kryterium oceny ofert zgodnie z pkt 19 SIWZ.

Oświadczamy, że skrócimy termin realizacji zamówienia o ….. tygodni (min. 1 tydzień, max 2 tygodnie), stanowiącego kryterium oceny ofert zgodnie z pkt 19 SIWZ.


Dla części II
Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia udzielamy ….. miesięcznej gwarancji i rękojmi od daty odbioru końcowego (min. 36 miesięcy, max 60 miesięcy) stanowiącego kryterium oceny ofert zgodnie z pkt 19 SIWZ.

Oświadczam(y), że:

 • załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5, został przeze mnie (przez nas) zaakceptowany i zobowiązuję(emy) się w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
 • uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert;

Podwykonawcy

 • Zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

Nazwa firmy podwykonawcy Opis części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy
 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe oświadczenia:

 • zapoznałem(liśmy) się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami dotyczącymi niniejszego postępowania i nie wnoszę(simy) do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
 • oświadczam(y), że jestem(śmy) małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy

  z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ..................................................
                                                                                                                                       (należy wpisać TAK lub NIE)
 • oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia jako wykonawca;

   
 • oświadczam(y), że wniosłem (wnieśliśmy) wadium w formie

  ....................................................................................
 • oświadczam(y), że w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty zobowiązuję(emy) się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10,00 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
Integralną część oferty stanowią:
 1. ................................................................................................
   
 2. ................................................................................................
   
 3. ................................................................................................
   
 4. ................................................................................................
   
 5. ................................................................................................
   
 6. ................................................................................................

 

 

__________________________
miejscowość, data

____________________________
imię i nazwisko  
_______________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej