oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.37.2017
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 10 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Modernizacja Placu Krakowskiego wraz z remontem elementów małej architektury
część II Remont elementów małej architektury

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena dla części I i II
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 4
PROGRESS PIOTR JUNKA
CENTRALNA 142  44-323 POŁOMIA
70 574,33 
-
-
-

Aleksandra Zgadzaj
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)