oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.37.2017

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Modernizacja Placu Krakowskiego wraz z remontem elementów małej architektury - część II"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Postępowania zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017 r. poz. 1579), nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 11.10.2017 r. do godz.: 11:30 wpłynęła 1 oferta.
Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu na dzień i godzinę składania ofert nie złożył druku oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ, co nie dało Zamawiającemu możliwości oceny oferty pod katem kryteriów określonych w SIWZ. Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu nie złożył oświadczeń zawartych w druku oferty tj.: nie oświadczył się co do zaznajomienia z treścią SIWZ i wszystkimi jej załącznikami w tym umowy, okresu związania ofertą, obowiązku wniesienia zabezpieczenia, wielkości przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Oferta podlega więc odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca w wyznaczonym w SIWZ terminie nie złożył oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej, został wezwany do złożenia na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, pismem w dniu 18.09.2017 nr kor. MZUK.32463.2017. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wymaganego dokumentu, tym samym został z postępowania wykluczony na podstawie art. 24 ust 11 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2017 r. poz. 1579). Oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) w/w ustawy.

 

 


specjalista ds. zamówień publicznych

20-10-2017 r. Joanna Michoń
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

20-10-2017 r. Tadeusz Mazur

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)