Gliwice, 09-11-2017 r.
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.42.2017
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 209 000 euro
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą, montażem i demontażem zewnętrznej sztucznej choinki bożonarodzeniowej
 
1. Zamawiający - nazwa i adres

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice
e-mail: przetargi@mzuk.pl
tel. +48 32/335 04 54
fax +48 32/231 00 32
 
2. Tryb udzielenia zamówienia

1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej "ustawą pzp".
 
3. Opis przedmiotu zamówienia

1) przedmiotem zamówienia są dostawy.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 39.29.89.00-6 - nazwa: Różne wyroby dekoracyjne
dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 45.31.61.00-6 - nazwa: Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
kod CPV: 98.39.00.00-3 - nazwa: Inne usługi

3) opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą, montażem, demontażem Choinki, oraz szkolenie pracowników Zamawiającego
Zakres zamówienia obejmuje:
- dostawa
- montaż we wskazanym miejscu oraz szkolenie pracowników Zamawiającego w montażu segmentów choinki
- serwis w czasie trwania ekspozycji choinki w sezonie zimowym 2017/2018
- demontaż, spakowanie i złożenie we wskazanym miejscu dekoracji po sezonie zimowym 2017/2018;
- uporządkowanie terenu po wykonanych czynnościach.
 

Wygląd zewnętrzny choinki:
Choinka o konstrukcji stalowej w kształcie stożka, przeznaczona do zastosowania zewnętrznego na terenach przestrzeni publicznej. Wykonana z profili stalowych o przekroju kwadratowym. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo w kolorze zielonym. Całość tworzy konstrukcję samonośną, stabilną bez konieczności fundamentowania. Łączenia elementów konstrukcji za pomocą systemów zamocowań np.: elementów śrubowych.
Wysokość choinki od 17m do 18 m, średnica podstawy od 6m do 7m. Choinka uwieńczona dekorem świetlnym 3D. Konstrukcja dzielona na segmenty. Wypełnienie konstrukcji choinki (segmentów) matami systemowymi z igliwia wykonanego z folii niepalnej w kolorze naturalnej zieleni.
Całość konstrukcji zaprojektowana i wykonana z uwzględnieniem montażu i demontażu choinki w taki sposób aby nie było koniczności każdorazowego oddzielnego demontażu i montażu dekoracji i elementów świetlnych. Do połączenia elementów oświetlenia należy zastosować system łatwych i szybkich połączeń elektrycznych wewnątrz elementu.
Dekoracje na choince:
Choinka w całości udekorowana łańcuchami świetlnymi LED barwy białej ciepłej o łącznej długości minimum 4000m, punkty świetlne rozłożone spiralnie, równomiernie na całości powierzchni choinki, odstęp pomiędzy diodami wynoszący maksymalnie 10cm, 100 LED na sznurze w tym minimum 10 pkt flesz (barwy białej zimnej), oraz w ringi wykonane z połyskującego materiału odpornego na warunki atmosferyczne w oplocie z węża LED (kolor biały zimny).
Połowa choinki pomiędzy ringami pokryta elementami świetlnymi śnieżynkami o konstrukcji aluminiowej w oplocie z węża LED (kolor biały zimny) w ilości minimum 26 szt. (wypukłe, nie na płasko przylegające do choinki) o minimalnych rozmiarach.:
- 200cm x 170cm – min 4 szt.
- 170cm x 150cm – min 2 szt.
- 140cm x 120cm – min 8 szt.
- 90cm x 80cm – min 8 szt.
- 60cm x 50cm – min 4 szt.
Druga połowa choinki udekorowania pomiędzy ringami bombkami połyskującymi w kolorze czerwonym i złotym w różnych rozmiarach np.: 80, 120, 150 mm – w ilości estetycznie proporcjonalnej, łącznie w ilości minimum 700 szt. Bombki rozłożone równomiernie pomiędzy ringami, natomiast nieregularnie pod kątem rozmiaru oraz koloru.
Czubek choinki:
Przestrzenny dekor świetlny 3D wykonany z konstrukcji aluminiowej pokrytej wężem świetlnym LED (kolor biały zimny) o wymiarach minimum 130cm x min 110cm x min 110cm, ale proporcjonalnym do wielkości choinki.
 

Ponadto choinka wyposażona w transformatory dostosowane do ilości oświetlenia, akcesoria do zasilania, kable zasilające itp.
Choinka musi być odpowiednio obciążona zapewniając bezpieczeństwo przed przewróceniem się. Choinka będzie umieszczona w miejscu narażonym na bardzo silne podmuchy wiatru, nawet do 100 km/h.
Choinka musi być wykonana z najwyższej jakości materiałów w sposób wysoce estetyczny, zapewniający jej atrakcyjny wygląd zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Projekt dekoracji musi nawiązywać do klasycznego charakteru świąt Bożego Narodzenia.
Zamówienie obejmuje transport i montaż choinki z osprzętem we wskazanym miejscu przez Zamawiającego na skwerze przy ul. Zwycięstwa nad DTŚ w Gliwicach wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie montażu i demontażu.
 

UWAGA:
Przeznaczeniem choinki jest zastosowanie zewnętrzne na terenach przestrzeni publicznej.
Choinka wraz z elementami świetlnymi i dekoracyjnymi muszą mieć przeznaczenie zewnętrzne, muszą być odporne na skrajne warunki atmosferyczne jak: temperatura, wilgotność i wiatr.

Każdy Wykonawca może złożyć nie więcej niż 2 wizualizacje choinki, w postaci projektu z naniesionymi wymaganymi elementami dekoracyjnymi choinki. Projekt należy przedstawić w formie zdjęć, wizualizacji bądź animacji w formie papierowej lub na nośniku elektronicznym.


Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Certyfikat ISO.


Wymagany termin gwarancji: 36 m-cy licząc od dnia odbioru końcowego robót bez uwag, ,
Wymagany termin rękojmi: 36 m-cy licząc od dnia odbioru końcowego robót bez uwag, .

 
4. Oferty częściowe

1) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
 
5. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp

1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp,

6. Oferty wariantowe

1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,

7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia

1) termin wykonania zamówienia: termin dostawy i montażu do 15 grudnia 2017 r.,
termin demontażu i pakowania do końca stycznia 2018 r.,
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

8. Warunki udziału w postępowaniu

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 
2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

9. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5
 
1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp,
2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp
 
10. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne


1) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

 • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

 • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.

  3) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp:

  4) Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1,2,3:

  • wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  • wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 1, 2, 3.
11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 
 
1) komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:
 Zakup wraz z dostawą, montażem i demontażem zewnętrznej sztucznej choinki bożonarodzeniowej"
3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SIWZ.

12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
 • Pani Joanna Michoń - Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 
  tel. +48 32/32 335-04-54, fax +48 32/231 00 32, pok. 33 - Zamówienia publiczne, piętro -
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00,
2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:
 • Pan Zbigniew Karpiński - Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 
  tel. +48 32/32 335-04-13, fax +48 32/231 00 32, pok. 45, piętro -
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00,
13. Wymagania dotyczące wadium

1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100),
2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert,
3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp,
4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice,
5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, ,
 
14. Termin związania ofertą

1) termin związania ofertą wynosi 30 dni.

15. Opis sposobu przygotowania oferty

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
2) wraz z ofertą należy złożyć:
PROJEKT CHOINKI Z NANIESIONYMI WYMAGANYMI ELELMENTAMI DEKORACYJNYMI CHOINKI. PROJEKT NALEZY PRZEDSTAWIĆ W FORMIE ZDJĘĆ, WIZUALIZACJI BĄDŹ ANIMACJI W FORMIE PAPIEROWEJ LUB NA NOŚNIKU ELEKTRONICZNYM .
a) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
3) wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiazku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku,
4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,
5) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
6) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
7) oświadczenia oraz pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale,
8) dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 7, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą,
10) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:
 • informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
 • nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 • podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności,
11) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ, należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
12) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
13) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,
14) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:
"Oferta w postępowaniu pod nazwą: 
Zakup wraz z dostawą, montażem i demontażem zewnętrznej sztucznej choinki bożonarodzeniowej

Nie otwierać przed 20-11-2017 r. godz. 11:00 "

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) oferty należy złożyć do dnia 20-11-2017 r. do godz. 10:30  Miejsce składania: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, Sekretariat W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20-11-2017 r. o godz. 11:00  . Miejsce otwarcia: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, sala nr 14.
 
17. Opis sposobu obliczania ceny
 
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ,
2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji,
3) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,

4) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.


 
 
18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

 
19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 
1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=50,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
ocena dostarczonych wizualizacji Wb=50,00 [(E/40)xWb]x100
CENA 50%:
Ca=[(Cmin/Cof)xWa]x100
Cmin – najniższa cena
Cof – cena badanej oferty
Ca – liczba punktów w kryterium
Wa – waga w ocenianym kryterium
OCENA DOSTARCZONYCH WIZUALIZACJI 50%:
Ob =[(E/40)xWb]x100
Ob – liczba uzyskanych punktów w kryterium
E – ilość punktów przyznanych w ocenie wizualizacji
Wb – waga w ocenianym kryterium
1. Projekty będą oceniane przez komisję przetargową na podstawie oględzin dostarczonych wizualizacji.
2. W kryterium oceniane będą następujące podkategorie:
1) elementy świetlne – maksymalnie 10 punktów;
2) kształt i wygląd dekoracji - maksymalnie 10 pkt;
3) czubek - maksymalnie 10 pkt.
4) ogólne wrażenie estetyczne – maksymalnie 10 pkt;
3. Każda z podkategorii oceniana będzie indywidualnie przez poszczególnych członków komisji przetargowej zgodnie z macierzą porównania parami Thomasa L. Saaty.
4. Macierz porównania parami Thomasa L. Saaty:
waga -skala numeryczna waga - skala werbalna
1 jednakowo dobre
2

lepsze

(dominacja)

0,5 dla relacji odwrotnych


5. W wyniku przeprowadzonego porównania Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt w ocenianej podkategorii. Maksymalna ilość punktów jaką Wykonawca może otrzymać w ocenie próbek: 40 pkt.
6. Następnie z punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji przetargowej dla każdej z podkategorii będzie wyliczana średnia arytmetyczna (średnia arytmetyczna = suma punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji przetargowej w danej podkategorii / ilość członków komisji przetargowej).
7. Wyliczone w powyższy sposób średnie arytmetyczne dla każdej podkategorii zostaną zsumowane. Ostateczna liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę w ocenie próbek zostanie obliczona według wzoru:
E = ((Eo/Emaks) x 40, gdzie:
E - ilość punktów przyznanych w ocenie próbek
Eo - punktacja przyznana danemu Wykonawcy
Emaks - najwyższa przyznana punktacja

2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"
2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp: NIE.

 
20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,

21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
1) zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .
 
22. Istotne postanowienia umowy

1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

 
23. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy

1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
2. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w tym zmiany Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa;
2) zmiany nazwy lub siedziby firmy Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy / Zamawiającego);
3) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania dostawy, z powodu innego niż wymienione;
4) rezygnacji z wykonania części dostawy z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy;
5) zmiany obowiązujących przepisów prawnych;
6) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:
- wstrzymania wykonania dostawy ze względu na ustawową działalność osób trzecich,
- zmiany zakresu usług przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę - na wniosek zamawiającego lub wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie,
- zmiany podwykonawcy - na wniosek zamawiającego bądź wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie;
7) zmiany będące następstwem: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

 
24. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy pzp.
 
25. Załączniki do specyfikacji

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty,
2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie o grupie kapitałowej,
4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - wzór umowy,
5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,

 
Dyrektor Jednostki
 
10-11-2017 r.  Tadeusz Mazur 
.............................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)