Gliwice, 01-12-2017 r.
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.44.2017
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 209 000 euro
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stałe utrzymywanie czystości na terenach miejskich w Gliwicach
 
1. Zamawiający - nazwa i adres

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice
e-mail: przetargi@mzuk.pl
tel. +48 32/335 04 54
fax +48 32/231 00 32
 
2. Tryb udzielenia zamówienia

1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".
 
3. Opis przedmiotu zamówienia

1) przedmiotem zamówienia są usługi.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 90.60.00.00-3 - nazwa: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

3) opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest stałe utrzymanie czystości na terenach miejskich w Gliwicach tj. na terenach zieleni miejskiej, oraz na terenach rekreacyjno - sportowych.


Zamówienie zostało podzielone na części:
1. Część I - utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej REJON 1 oraz na terenie Parku Chopina.
2. Część II - utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej REJON 2.
3. Część III - utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej REJON 3.
4. Część IV - utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej REJON 4.
5. Część V - utrzymanie czystości na terenie obiektów rekreacyjno - sportowych.


Wykonawca może złożyć ofertę nie więcej niż na dwie części zamówienia.


ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

Dotyczy części I  -IV
Opis przedmiotu zamówienia:
Stałe utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej:
1. Zbieranie wszystkich śmieci.
2. Zamiatanie alejek, wokół koszy i ławek.
3. Wygrabienie piaskownic, pól piaskowych i żwirowych oraz liści i gałęzi z terenu placu zabaw i siłowni w Parku Chopina.
4. Zamiatanie wzdłuż krawężników i murków.
5. Załadunek i wywóz śmieci na wysypisko (z koszy, zebrane z terenów oraz wielkogabarytowe).
6. Mycie ławek, mycie oraz dezynfekcja koszy na śmieci.
 

Wykazy terenów zielonych:
Rejon I – łączna powierzchnia 19,927 ha. W tym:
Tereny zielone: - pow. 15,117 ha w tym:
- sprzątanie codzienne – 12,271 ha,
- sprzątanie 2 razy w tygodniu – 2,846 ha
- 258 ławek, 216 kosze
Park Chopina: - pow. 4,81 ha –sprzątanie codzienne
- 86 ławek, 90 koszy
Rejon II – pow. 19,974 ha w tym:
- sprzątanie codzienne – 17,796 ha,
- sprzątanie 2 razy w tygodniu – 2,178 ha
- 172 ławek, 129 koszy
Rejon III – pow. 19,584ha,
- sprzątanie codzienne – 16,417 ha,
- sprzątanie 2 razy w tygodniu – 3,167 ha
- 152 ławek, 126 koszy
Rejon IV – pow. 18,233 ha w tym:
- sprzątanie codzienne – 11,564 ha
- sprzątanie 2 razy w tygodniu – 6,669 ha
- 141 ławek, 105 koszy
Szczegółowy wykaz terenów z podaniem numeru działki, obrębu oraz powierzchni stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
Wgląd do map w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/.
 

Istotne warunki przedmiotu zamówienia dla terenów zieleni miejskiej za wyjątkiem Parku Chopina:
1. Rejony zostały podzielone na dwa obszary zgodnie z zestawieniem:
1) prace wykonywane są codziennie – 7 dni w tygodniu, a także w dni ustawowo wolne od pracy;
2) prace wykonywane są dwa razy w tygodniu (poniedziałek i piątek), również w dni ustawowo wolne od pracy.
2. Wszystkie tereny sprzątane danego dnia, powinny być bezwzględnie posprzątane do godziny 10:00, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości usuwanie ich na bieżąco.
3. Codzienne zamiatanie i zbieranie wszystkich śmieci z terenu parku/zieleńca oraz wokół koszy i ławek (powierzchnia do zamiatania ok. 4 m2 wokół ławki, 1 m2 wokół kosza).
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie prac przy użyciu sprzętu mechanicznego (np. dmuchaw) w soboty, niedziele i święta oraz w dni robocze do godz. 7:00.
5. Nie dopuszcza się zalegania śmieci na terenach oraz w koszach na śmieci.
6. W dniu sprzątania należy opróżniać kosze na śmieci. W koszach, każdorazowo po opróżnieniu stosować czysty wkład foliowy dopasowany do jego pojemności (worek foliowy - biodegradowalny).
7. Na kilku obiektach ustawione są kosze na segregację śmieci z podziałem na plastik, szkło, metal, organiczne. Za wywóz segregowanych odpadów należy uzyskać odpowiednio karty przekazania odpadów i dołączyć je do faktury miesięcznej.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości koszy i ławek w trakcie obowiązywania umowy. Należy uwzględnić różnice w ilości sprzętu ok. 10%.
9. Codzienne zamiatanie i zbieranie wszystkich śmieci na alejkach, wzdłuż krawężników i murków.
10. Wywóz odpadów komunalnych można wykonywać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 5 ton.
11. Koszty składowania na wysypisku komunalnym i na rzecz ochrony środowiska ponosi Wykonawca.
12. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć każdorazowo do faktury karty przekazania odpadów za każdy ukończony miesiąc.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w koszty składowania odpadów na wysypisku.
14. Mycie ławek oraz mycie i dezynfekcję koszy na śmieci należy przeprowadzić co najmniej dwa razy w roku (kwiecień i sierpień). Dezynfekcję koszy należy przeprowadzić środkiem posiadającym atest PZH. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym terminy przeprowadzenia prac. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego każdorazowo przed przystąpieniem do mycia ławek oraz mycia i dezynfekcji koszy z wyszczególnieniem miejsc, na których będą wykonywane prace. Liczba myć ławek oraz myć i dezynfekcji koszy na śmieci stanowi jedno z kryterium oceny ofert.
15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury, itp.
16. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu wszelkie awarie, zniszczenia, w szczególności zniszczenia sprzętu oraz małej architektury.
17. W sytuacji kiedy z przyczyn nieznanych w dniu podpisania umowy Zamawiający wejdzie we władanie terenu nie ujętego w załączniku A, B, C lub D, a graniczącego terytorialnie z terenem zieleni miejskiej w którymś z rejonów, wówczas Zamawiający zastrzega sobie prawo dołączenia takiego obszaru do utrzymania czystości, z zastrzeżeniem, że przewidywania dodatkowa powierzchnia do sprzątania nie będzie większa niż 0,5 ha dla danego rejonu.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze sprzątania terenów na których przeprowadzane będą prace remontowe/ modernizacyjne, itp.
19. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania interwencji telefonicznie lub mailowo.
20. Zamawiający będzie przeprowadzał wyrywkowe kontrole realizacji zamówienia.

Istotne warunki przedmiotu zamówienia dla Parku Chopina:
1. Prace wykonywane codziennie przez siedem dni w tygodniu, również w święta i dni ustawowo wolne od pracy.
2. Teren powinien być bezwzględnie posprzątany od wschodu słońca do godziny 10:00, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości usuwanie ich na bieżąco.
3. Codzienne ręczne zbieranie śmieci na terenie całego parku (włącznie z placem zabaw i siłownią) oraz zamiatanie powierzchni 4m2 wokół koszy i 1 m2 wokół ławek.
4. Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie na ręcznie zamiatanie wokół koszy, ławek, krawężników, murków i na terenie piaskownicy
5. Nie dopuszcza się zalegania śmieci na terenach oraz w koszach na śmieci.
6. Codzienne opróżnianie koszy na śmieci w miarę potrzeby udrażnianie otworów odpływowych wkładów koszy. W koszach na śmieci na placu zabaw i wzdłuż ulicy Berbeckiego, każdorazowo po opróżnieniu stosować czysty wkład foliowy dopasowany do jego pojemności (worek foliowy - biodegradowalny).
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości koszy i ławek w trakcie obowiązywania umowy. Należy uwzględnić różnicę w ilości sprzętu ok. 10%.
8. Na terenie placu zabaw i siłowni codzienne wygrabienie liści i gałęzi, oraz zamiatanie wysypanego piasku z piaskownicy i żwiru z pół żwirowych. Wywozu zgrabionych liści z placu zabaw i siłowni należy dokonywać co najmniej raz w tygodniu.
9. Wywozu odpadów komunalnych dokonywać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 5 ton.
10. Koszty składowania na wysypisku komunalnym i na rzecz ochrony środowiska ponosi Wykonawca.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w koszty składowania odpadów na wysypisku.
12. Na terenie parku mycie ławek oraz mycie i dezynfekcję koszy na śmieci należy przeprowadzić co najmniej dwa razy w roku (kwiecień, sierpień). Dezynfekcję koszy należy przeprowadzić środkiem posiadającym atest PZH. Wykonawca uzgodni terminy przeprowadzenia prac z Zamawiającym oraz każdorazowo poinformuje Zamawiającego przed przystąpieniem do mycia ławek oraz mycia i dezynfekcji koszy. Liczba myć ławek oraz myć i dezynfekcji koszy na śmieci stanowi jedno z kryterium oceny ofert.
13. Na terenie placu zabaw i siłowni mycie ławek oraz mycie i dezynfekcję koszy na śmieci należy przeprowadzić raz w miesiącu w określonych terminach w 2018 r.:
- pomiędzy 21 a 25 marca,
- pomiędzy 18 a 22 kwietnia,
- pomiędzy 19 a 25 maja,
- pomiędzy 20 a 24 czerwca,
- pomiędzy 18 a 22 lipca,
- pomiędzy 22 a 26 sierpnia,
- pomiędzy 26 a 30 września.
dezynfekcję koszy należy przeprowadzić środkiem posiadającym atest PZH. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego każdorazowo przed przystąpieniem do mycia ławek oraz mycia i dezynfekcji koszy.
14. Mycie elementów małej architektury, urządzeń zabawowych - w zależności od potrzeb.
15. Wyrównywanie powierzchni piaskownicy i pola żwirowego oraz uprzątanie piasku wysypanego z piaskownicy winno się odbywać w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia codziennie. W pozostałym czasie raz w tygodniu.
16. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności i tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury, itp.
17. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich awarii i zniszczeń sprzętu oraz małej architektury.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze sprzątania części terenu na którym przeprowadzane będą prace remontowe/modernizacyjne/ itp.
19. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością bez konieczności zgłaszania interwencji telefonicznie lub mailowo.
20. W przypadku jednej telefonicznej lub mailowej interwencji Zamawiający ma prawo wystosować pisemne upomnienie, które jest podstawą do nałożenia kar pieniężnych lub może stanowić podstawę do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
21. Zamawiający będzie przeprowadzał wyrywkowe kontrole realizacji zamówienia.

 

DOTYCZY CZĘŚCI V - Utrzymanie czystości na terenach obiektów rekreacyjno - sportowych:
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Stałe utrzymanie czystości na obiektach rekreacyjno-sportowych:
- codzienne zbieranie, załadunek i wywóz śmieci na wysypisko (z koszy, zebrane z terenów, powstałe po czynnościach związanych z zamiataniem terenu oraz wielkogabarytowe itp.),
- codzienne zamiatanie i usuwanie śmieci i nieczystości z nawierzchni utwardzonych znajdujących się na terenach obiektów (ciągów pieszych, nawierzchni bezpiecznych itp.),
- codzienne zamiatanie i usuwanie piasku oraz żwiru z powierzchni urządzeń zabawowych,
- usuwanie nadmiaru i wywóz na wysypisko piasku znajdującego się wokół piaskownic oraz pod urządzeniami zabawowymi,
- codzienne wygrabianie liści, gałęzi, załadunek i wywóz ich na wysypisko (wygrabione z terenów zielonych, nawierzchni utwardzonych, piaskownic, pól piaskowych i żwirowych),
- codzienne wygrabianie piaskownic, pól piaskowych i żwirowych – usuwanie śmieci, nieczystości, liści, gałęzi, szkła itp.) oraz wyrównywanie poprzez grabienie powierzchni piaskownic, pól piaskowych i żwirowych na placach zabaw, boiskach oraz na terenach wybiegów dla psów,
- sprzątanie z terenów wszystkich obiektów zwierzęcych odchodów oraz ich utylizacja,
- mycie ławek, mycie oraz dezynfekcja koszy na śmieci, mycie elementów małej architektury w tym urządzeń zabawowych,
- bieżące odchwaszczanie – usuwanie chwastów i traw z chodników, alejek, wszelkich nawierzchni utwardzonych oraz pól piaskowych i żwirowych,
2. Wykaz – Obiekty rekreacyjno-sportowe – pow. 7,263 ha, 375 szt. ławek, 278 szt. koszy

Zamawiający przedstawi wykaz terenów z podaniem nr działki, obrębu oraz powierzchni. Wgląd do map w siedzibie Zamawiającego bądź na stronie Urzędu Miejskiego w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej (http://test.um.gliwice.pl/portal/map/).

 

II.Istotne warunki zamówienia
1. Termin wykonywanych prac: 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.
2. Prace wykonywane codziennie – 7 dni w tygodniu, a także w dni ustawowo wolne od pracy.
3. Tereny wymienione w załączniku powinny być bezwzględnie posprzątane do godziny 1100, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości usuwanie ich na bieżąco.
4. Codzienne zbieranie, załadunek i wywóz śmieci na wysypisko w tym również opon, odpadów remontowo- budowlanych (papa, wełna mineralna, styropian, folia itp.), gruzu, wielkogabaryty, chemikalia (np. farby, lakiery, rozpuszczalniki), opakowania po substancjach niebezpiecznych (np. puszki po farbach, lakierach, opakowania po smarach), zużyte baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny itp.
5. Nie dopuszcza się zalegania śmieci na terenach oraz w koszach na śmieci.
6. Nie dopuszcza się zalegania liści i gałęzi na terenach.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie powyższych prac przy użyciu sprzętu mechanicznego (np.dmuchaw) w soboty, niedziele i święta oraz do godz. 7:00 w dni robocze.
8. Codzienne opróżnianie koszy na śmieci. W koszach, każdorazowo po opróżnieniu, stosować czysty wkład foliowy dopasowany do jego pojemności (worek foliowy - biodegradowalny).
9. Raz w tygodniu (52 tygodnie) należy przeprowadzić gruntowne sprzątanie psich odchodów na terenach wybiegów dla psów lub częściej w zależności od potrzeb.
10. Codzienne opróżnianie koszy na psie odchody na terenach wybiegów dla psów, każdorazowo po opróżnieniu stosować czysty wkład foliowy dostosowany do jego pojemności (worek foliowy biodegradowalny).
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości koszy i ławek w trakcie obowiązywania umowy. Należy uwzględnić różnice w ilości sprzętu ok.10%.
12. Mycie ławek oraz mycie i dezynfekcję koszy na śmieci należy przeprowadzić raz w miesiącu w określonych terminach:
- pomiędzy 19 a 23 marca;- opcja
- pomiędzy 16 a 20 kwietnia;
- pomiędzy 14 a 18 maja;
- pomiędzy 11 a 15 czerwca;
- pomiędzy 16 a 20 lipca;
- pomiędzy 13 a 17 sierpnia;
- pomiędzy 17 a 21 września;-opcja
- pomiędzy 15 a 19 października;-opcja
- pomiędzy 12 a 16 listopada;-opcja
Dezynfekcję koszy należy przeprowadzić środkiem posiadającym atest PZH. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego każdorazowo przed przystąpieniem do mycia ławek oraz mycia i dezynfekcji koszy z wyszczególnieniem miejsc, na których będą wykonywane prace.
13. Mycie elementów małej architektury, urządzeń zabawowych – w zależności od potrzeb.
14. Wywozu odpadów komunalnych dokonywać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.
15. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w koszty składowania odpadów na wysypisku.
17. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności i tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury itp.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze sprzątania obiektów, które będą modernizowane.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia sprzątania dodatkowych obiektów rekreacyjno-sportowych nie ujętych w wykazie w ilości ok. 10 obiektów (w różnych lokalizacjach w obrębie miasta Gliwice), przewidywana dodatkowa powierzchnia do sprzątania – ok. 0,5 ha
20. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich awarii i zniszczeń sprzętu oraz małej architektury.
21. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji.
22. W przypadku 3 telefonicznych interwencji Zamawiający ma prawo wystosować pisemne upomnienie.
23. W przypadku pisemnego upomnienia w związku z niedopatrzeniami w utrzymaniu czystości, Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym lub nałożenia kar pieniężnych, w wysokości 300 zł za jedno stwierdzone uchybienie – 1 teren.
24. Odbiór prac odbywać się będzie w ostatnim dniu roboczym bieżącego miesiąca oraz na podstawie wyrywkowych kontroli z udziałem Wykonawcy (co najmniej raz w miesiącu).
25. Za wykonaną pracę wynagrodzenie płacone będzie ryczałtowo.
26. Faktura wraz z podpisanym protokołem odbioru za wykonane prace oraz z kartami przekazania odpadów ma być dostarczona do Zamawiającego do 5 dnia roboczego każdego miesiąca.
27. Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z terenami przeznaczonymi do sprzątania w terminie do 2 dni roboczych od daty podpisania umowy.


Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawcy towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.pl pod hasłem Certyfikat ISO.

 

 
4. Oferty częściowe

1) zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,

Wykonawca może złożyć ofertę nie więcej niż na dwie części zamówienia.

 
5. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp

1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp,

6. Oferty wariantowe

1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,

7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia

1) termin wykonania zamówienia: 31 grudnia 2018 r.,
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

8. Warunki udziału w postępowaniu

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Określenie warunku:
O zamówienie w części 1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na transport odpadów o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 20 03 01 ( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U.2014 r. poz. 1923), wydanego na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 r. poz. 1987). W w/w zezwoleniu obszar prowadzenia transportu odpadów musi obejmować minimum teren gminy Gliwice.
Warunek posiadania uprawnień musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

 
2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunku:
- o zamówienie w części 1 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwie usługi w zakresie utrzymania czystości i/lub porządku na terenach zewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto każda.
- o zamówienie w części 2 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwie usługi w zakresie utrzymania czystości i/lub porządku na terenach zewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto każda.
- o zamówienie w części 3 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwie usługi w zakresie utrzymania czystości i/lub porządku na terenach zewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto każda.
- o zamówienie w części 4 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwie usługi w zakresie utrzymania czystości i/lub porządku na terenach zewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto każda.
- o zamówienie w części 5 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwie usługi w zakresie utrzymania czystości i/lub porządku na terenach zewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto każda.
- w przypadku składania oferty na dwie części zamówienia warunek wiedzy i doświadczenia ulega sumowaniu dla danych części.
W przypadku podmiotów działających wspólnie warunek wiedzy i doświadczenia podlega sumowaniu.
- o zamówienie w części 1 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują minimum 3 pojazdami do wywozu nieczystości o masie całkowitej nie przekraczającej 5 ton.
- o zamówienie w części 2 lub 3 lub 4 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują minimum 2 pojazdami do wywozu nieczystości o masie całkowitej nie przekraczającej 5 ton.
- o zamówienie w części 5 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują minimum 2 pojazdami do wywozu nieczystości o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 ton.
- w przypadku składania oferty na dwie części zamówienia warunek posiadania potencjału technicznego ulega sumowaniu dla danych części
W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał techniczny ulega sumowaniu.
- o zamówienie w części 1 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują minimum 6 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- o zamówienie w części 2 lub 3 lub 4 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują minimum 4 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- o zamówienie w części 5 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują minimum 3 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- w przypadku składania ofert na dwie części zamówienia warunek posiadani osób zdolnych do wykonania zadania podlega sumowaniu dla danych części
W przypadku podmiotów występujących wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu.

 

4. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

9. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5
 
1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp,
2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp
 
10. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne


1) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

 • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,

  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w powyższym oświadczeniu.

  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

 • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.
 • Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie,

  3) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp:

 • aktualne zezwolenie na transport odpadów o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 20 03 01 ( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U.2014 r. poz. 1923), wydanego na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 r. poz. 1987).
 • wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 • wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ,
 • wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ,

  4) Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1,2,3:

  • wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  • wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:
   a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu.
   b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
   c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
   d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
  • wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 1, 2, 3.
11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 
 
1) komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:
 Stałe utrzymywanie czystości na terenach miejskich w Gliwicach "
3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SIWZ.

12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
 • Pani Joanna Michoń - Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 
  tel. +48 32/32 335-04-54, fax +48 32/231 00 32, pok. 33 - Zamówienia publiczne, piętro -
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00,
2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:
 • Pani Iwona Kokowicz - Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 
  tel. +48 32/32 335-04-24, fax +48 32/231 00 32, pok. Dział Zieleni, piętro
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00,
13. Wymagania dotyczące wadium

1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) na każdą z części zamówienia,
2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert,
3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp,
4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice,
5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, ,
 
14. Termin związania ofertą

1) termin związania ofertą wynosi 30 dni.

15. Opis sposobu przygotowania oferty

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
2) wraz z ofertą należy złożyć:

a) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
3) wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiazku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku,
4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,
5) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
6) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
7) oświadczenia oraz pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale,
8) dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 7, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą,
10) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:
 • informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
 • nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 • podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności,
11) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa o treści ZAŁĄCZNIKA NR 9 do SIWZ, należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
12) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
13) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,
14) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:
"Oferta w postępowaniu pod nazwą: 
Stałe utrzymywanie czystości na terenach miejskich w Gliwicach

Nie otwierać przed 12-12-2017 r. godz. 10:00 "

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) oferty należy złożyć do dnia 12-12-2017 r. do godz. 09:30  Miejsce składania: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, Sekretariat W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12-12-2017 r. o godz. 10:00  . Miejsce otwarcia: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, sala nr 14.
 
17. Opis sposobu obliczania ceny
 
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ,
2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji,
3) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,

4) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.


 
 
18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

 
19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 
1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=60,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt.
termin zapłaty faktury Wb=10,00 Tb = ((T/10)xWb)x 100 pkt.
skrócenie czasu codziennego sprztąnia Wc=10,00 Cc = ((C/10)xWc)x100 pkt.
liczba myć ławek oraz myć i dezynfekcji koszy na śmieci Wd=20,00 Md = ((M/5)xWd)x100 pkt.

Kryteria oceny ofert

DOTYCZY OFERT SKŁADANYCH NA CZĘŚCI OD 1 DO 5:
Cena C – 60 %
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 60 pkt i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg powyższego wzoru gdzie:
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
C - liczba punktów w kryterium
Wa - waga w ocenianym kryterium

Termin zapłaty faktury
T - 10%:
Tb= ((T/10)xWb)x100 pkt.
Ocenie zostanie poddany termin płatności faktury z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia podany w dniach wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty. Punkty będą przyznawane wg poniższych zasad:
a) za okres terminu płatności wynoszący 14 dni – 0 punktów
b) za okres płatności wynoszący 15 -20 dni – 5 punktów
c) za okres płatności wynoszący 21 - 30 dni – 10 punktów
Uwaga!
Termin płatności zaoferowany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.
W przypadku, gdy liczba dni nie zostanie przez Wykonawcę wpisana, Zamawiający uzna, że termin płatności Wykonawca deklaruje na minimalny, co jest równoznaczne z przyznaniem 0 pkt w tym kryterium. Punktacja odbędzie się wg powyższego wzoru gdzie:
Tb - waga w ocenianym kryterium
T - liczba punktów w kryterium
Wb - waga w ocenianym kryterium

Skrócenie czasu sprzątania C – 10%
Cc= ((C/10)xWc)x100 pkt.
Ocenie zostanie poddana długość czasu o jaki Wykonawca jest w stanie skrócić sprzątnięcie terenu danego dnia. Ocenie zostanie poddany okres czasu o jaki Wykonawca będzie w stanie skrócić codzienne sprzątanie terenu:
1. Za brak możliwości skrócenia czasu sprzątnięcia terenu – 0 punktów;
2. Za skrócenie czasu od 0 h do 30 min – 2 punkty;
3. Za skrócenie czasu od 31 min do 1 h – 4 punkty;
4. Za skrócenie czasu od 1 h 01 min do 1h 30 min – 7 punktów;
5. Za skrócenie czasu od 1 h 31 min do 2 h – 10 punktów;
W przypadku, gdy czas reakcji nie zostanie przez Wykonawcę wpisany, Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje wykonanie sprzątania do godz. 10:00 (dla części 1,2,3 i 4) lub do godz. 11:00 (dla części 5), co jest równoznaczne z przyznaniem 0 pkt w kryterium. Skrócenie czasu sprzątania o więcej niż 2 h nie będzie dodatkowo punktowane. Punktacja odbędzie się wg powyższego wzoru gdzie:
Cc - waga w ocenianym kryterium
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium
Wc - waga w ocenianym kryterium

 

DOTYCZY OFERT SKŁADANYCH NA CZĘŚCI OD 1 DO 4:
Liczba myć ławek oraz myć i dezynfekcji koszy na śmieci M – 20 %
Md=((M/5)xWd)x100 pkt
W przypadku, gdy ilość myć nie zostanie przez Wykonawcę wpisany, Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje minimalną ilość myć i dezynfekcji koszy na śmieci dwa razy do roku, co jest równoznaczne z przyznaniem 0 pkt w kryterium.
Uwaga: w przypadku części I (Rejon 1 + Park Chopina) ilość myć ławek oraz myć i dezynfekcji koszy na śmieci dotyczy całości terenów zielonych z Rejonu 1 oraz ławek i koszy na śmieci znajdujących się w Parku Chopina tj. 74 ławek i 84 koszy na śmieci, za wyjątkiem ławek i koszy znajdujących się na placu zabaw i siłowni zewnętrznej.
W kryterium liczba myć ławek oraz myć i dezynfekcji koszy na śmieci punkty przyznawane będą odpowiednio:
1. Mycie ławek oraz mycie i dezynfekcja koszy na śmieci dwa razy (kwiecień, sierpień) w roku - 0 punktów
2. Mycie ławek oraz mycie i dezynfekcja koszy na śmieci cztery razy ( kwiecień, czerwiec, sierpień, październik) w roku - 2 punkty
3. Mycie ławek oraz mycie i dezynfekcja koszy na śmieci siedem razy w roku ( kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik) - 5 punktów
Punktacja odbędzie się wg powyższego wzoru gdzie:
Md - waga w ocenianym kryterium
M - liczba punktów uzyskanych w kryterium
Wd - waga w ocenianym kryterium

DOTYCZY OFERT SKŁADANYCH NA CZĘŚCI 5:
Liczba myć ławek oraz myć i dezynfekcji koszy na śmieci M – 20 %
Md=((M/5)xWd)x100 pkt
W przypadku, gdy ilość myć nie zostanie przez Wykonawcę wpisany, Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje minimalną ilość myć i dezynfekcji koszy na śmieci pięć razy do roku, co jest równoznaczne z przyznaniem 0 pkt w kryterium. W kryterium liczba myć ławek oraz myć i dezynfekcji koszy na śmieci punkty przyznawane będą odpowiednio:
1. Mycie ławek oraz mycie i dezynfekcja koszy na śmieci pięć razy w roku ( kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień) - 0 punktów
2. Mycie ławek oraz mycie i dezynfekcja koszy na śmieci siedem razy w roku (marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień) - 2 punkty
3. Mycie ławek oraz mycie i dezynfekcja koszy na śmieci 9 razy w roku ( marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad) - 5 punktów
Punktacja odbędzie się wg powyższego wzoru gdzie:
Md - waga w ocenianym kryterium
M - liczba punktów uzyskanych w kryterium
Wd - waga w ocenianym kryterium


Łączna punktacja P=Ca+Tb+Cc+Md

2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"
2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp: NIE.

 
20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
5) wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedłoży oryginał dokumentu potwierdzającego jego siedzibę podatkową, tzw. certyfikat rezydencji,

21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
1) zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .
 
22. Istotne postanowienia umowy

1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

 
23. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy

1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
1. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty,
w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) Zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w tym zmiany Wykonawcy w związku
z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH,
a także sukcesja z mocy prawa.
2) Zmiany nazwy lub siedziby firmy Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana danych związana
z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, np. danych teleadresowych Wykonawcy/ Zamawiającego,
3) Zawieszenia przez Zamawiającego wykonania usługi z powodu innego niż wymienione,
4) Rezygnacji z części usługi z jednoczesnym odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy.
5) Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:
wstrzymania prac ze względu na ustawową działalność osób trzecich,
zmiany zakresu prac przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę - na wniosek zamawiającego bądź wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie,
zmiany podwykonawcy - na wniosek zamawiającego bądź wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie.
6) Zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji umowy.
7) Zmiany będące następstwem: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

 
24. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy pzp.
 
25. Załączniki do specyfikacji

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty,
2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie o grupie kapitałowej,
4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - wzór umowy,
5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - wykaz  usług,
6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - wykaz potencjału technicznego,
7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - wykaz osób,
8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego,
9) ZAŁĄCZNIK NR 9 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,
10) ZAŁĄCZNIK NR 10 - wykaz terenów zielonych i wykaz obiektów rekreacyjno - sportowych
 
Dyrektor Jednostki
 
04-12-2017 r.  Tadeusz Mazur 
.............................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)