ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.44.2017 
 

______________________________________________________________
(nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

______________________________________________________________


______________________________________________________________
(siedziba albo adres prowadzenia działalności)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(tel./faks, e-mail)


OFERTA

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
 Stałe utrzymywanie czystości na terenach miejskich w Gliwicach dla części .................

1. Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

CENA NETTO

WARTOŚĆ VAT

CENA BRUTTO

Cena za utrzymanie czystości 

dla części .........

     

Cena za interwencyjne sprzątanie

za 0,5 ha w części ..................

     
Łącznie      


2. Oferujemy ….. dniowy termin płatności faktury ( należy wpisać od 14 do 30 dni ).

3. Oferujemy skrócenie czasu sprzątania o ………………………… ( należy wpisać wartość  od 0 -brak możliwości skrócenia czasu sprzątania do 2h).

4a. Oferujemy ……. myć ławek, myć i dezynfekcji koszy na śmieci dla części I, II, III, IV

( należy wpisać 2 lub 4 lub 7 razy w roku).

4b. Oferujemy ……. myć ławek, myć i dezynfekcji koszy na śmieci dla części V ( należy wpisać 5 lub 7 lub 9 razy w roku).
 

Akceptuję(emy) termin wykonania zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania.

Oświadczam(y), że:

 • załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4, został przeze mnie (przez nas) zaakceptowany i zobowiązuję(emy) się w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
 • uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert;

Podwykonawcy

 • Zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

Nazwa firmy podwykonawcy Opis części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy
 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe oświadczenia:

 • zapoznałem(liśmy) się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami dotyczącymi niniejszego postępowania i nie wnoszę(simy) do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
 • oświadczam(y), że jestem(śmy) małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy

  z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ..................................................
                                                                                                                                       (należy wpisać TAK lub NIE)
 • oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia jako wykonawca;

   
 • oświadczam(y), że wniosłem (wnieśliśmy) wadium w formie

  ....................................................................................
Integralną część oferty stanowią:
 1. ................................................................................................
   
 2. ................................................................................................
   
 3. ................................................................................................
   
 4. ................................................................................................
   
 5. ................................................................................................
   
 6. ................................................................................................

 

 

__________________________
miejscowość, data

____________________________
imię i nazwisko  
_______________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej