Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.44.2017
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Stałe utrzymywanie czystości na terenach miejskich w Gliwicach

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 626502-N-2017
Data: 4/12/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Zarząd Usług Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 27104821200000, ul. ul. Strzelców Bytomskich , 44109 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2310031, 3350444, e-mail mzuk@mzuk.pl, faks 322 310 032.
Adres strony internetowej (url): www.mzuk.gliwice.pl
Adres profilu nabywcy: www.mzuk.gliwice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-12, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-14, godzina: 09:30,

 

 

specjalista ds. zamowień publicznych
 
08-12-2017 r.  Joanna Michoń
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
08-12-2017 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej