Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.44.2017 Gliwice,  11-12-2017 r.
nr kor.

 
Dotyczy: Stałe utrzymywanie czystości na terenach miejskich w Gliwicach


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:


Pytanie 1.
Dotyczy 3. Opis przedmiotu zamówienia; Istotne warunki zamówienia, 1. Zbieranie wszystkich śmieci.

Czasownik zbieranie jest zapisany w postaci niedokonanej. Sugeruje to Wykonawcy, że należy zbierać wszystkie śmieci w sposób ciągły, nie informuje nas o momencie zakończenia tej czynności. W związku z tym proszę o zmianę zapisu na: Zebranie wszystkich śmieci.

Odpowiedź na pyt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 15-zd.pierwsze, 16-zd.pierwsze, 17, 18, 19 – zd. pierwsze, 21- zd. pierwsze, 24-zd.pierwsze, 25–zd. pierwsze :
Istotne warunki zamówienia wyliczają minimalne czynności jakie Wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach codziennego posprzątania terenu. W opisie przedmiotu zamówienia dla wszystkich części zamówienia wyraźnie jest zaznaczone, że tereny winny być posprzątane codziennie również w dni ustawowo wolne od pracy do godz. 10:00 (dla części I, II, III, IV) lub 11:00 (dla części V) lub krócej co jest opcją dla Wykonawcy, a to oznacza, że nie mamy na myśli czynności ciągłej trwającej całą dobę, ale na tyle skuteczne sprzątnięcie terenu, które nie będzie wymagało powtórnego stawiennictwa firmy sprzątającej.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dokonanych czynności, opisanych w Istotnych warunkach przedmiotu zamówienia dla wszystkich części zamówienia w pkt 3 SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający ma prawo, a nawet obowiązek wezwać Wykonawcę do usunięcia uchybień.
Stałe utrzymywanie czystości na terenach miejskich i poprawa estetyki miasta poprzez codzienne wykonywanie w/w czynności jest celem samym w sobie niniejszego przetargu.

Pytanie 2.
Dotyczy 3. Opis przedmiotu zamówienia; Istotne warunki zamówienia, 2. Zamiatanie alejek, wokół koszy i ławek.

Czasownik zamiatanie jest zapisany w postaci niedokonanej. Sugeruje to Wykonawcy, że należy zamiatać w sposób ciągły, nie informuje nas o momencie zakończenia tej czynności. W związku z tym proszę o zmianę zapisu na: Zamiecenie alejek, wokół koszy i ławek.

Odpowiedź:
Odpowiedź jak wyżej

Pytanie 3.
Dotyczy 3. Opis przedmiotu zamówienia; Istotne warunki zamówienia, 4. Zamiatanie wzdłuż krawężników i murków.
Czasownik zamiatanie jest zapisany w postaci niedokonanej. Sugeruje to Wykonawcy, że należy zamiatać w sposób ciągły, nie informuje nas o momencie zakończenia tej czynności. W związku z tym proszę o zmianę zapisu na: Zamiecenie wzdłuż krawężników i murków.

Odpowiedź:
Odpowiedź jak wyżej

Pytanie 4
Dotyczy 3. Opis przedmiotu zamówienia; Istotne warunki zamówienia dla terenów zieleni miejskiej
za wyjątkiem Parku Chopina, pkt 3. Codzienne zamiatanie i zbieranie wszystkich śmieci z terenu parku/ zieleńca oraz wokół koszy i ławek.

Czasowniki zamiatanie i zbieranie są zapisane w postaci niedokonanej. Sugeruje to Wykonawcy,
że należy zamiatać i zbierać wszystkie śmieci w ciągu całego dnia w sposób ciągły, nie informują nas o momencie zakończenia tej czynności. W związku z tym proszę o zmianę zapisu na: Codzienne zamiecenie i zebranie wszystkich śmieci z terenu parku/ zieleńca oraz wokół koszy i ławek.

Odpowiedź:
Odpowiedź jak wyżej

Pytanie nr 5.
Dotyczy pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia; Istotne warunki zamówienia dla terenów zieleni miejskiej za wyjątkiem Parku Chopina pkt 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie prac przy użyciu sprzętu mechanicznego (np. dmuchaw) w soboty, niedziele i święta oraz w dni robocze do godz. 7:00.

Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00 - dlaczego Zamawiający nie pozwala na użycie sprzętu mechanicznego w soboty, niedziele i święta oraz dni robocze, który znacznie ułatwia, usprawnia i przyspiesza prace od godziny 6:00?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje stanowisko.

Pytanie nr 6.
Dotyczy pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia; Istotne warunki zamówienia dla terenów zieleni miejskiej za wyjątkiem Parku Chopina Pkt 6.W dniu sprzątania należy opróżniać kosze na śmieci.

Czasownik opróżniać jest zapisany w postaci niedokonanej. Sugeruje to Wykonawcy, że należy ten kosz opróżniać w ciągu całego dnia w sposób ciągły, nie informuje nas o momencie zakończenia tej czynności. W związku z tym proszę o zmianę zapisu na: W dniu sprzątania należy opróżnić kosze na śmieci.

Odpowiedź:
Odpowiedź jak wyżej

Pytanie nr 7.
Dotyczy pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia; Istotne warunki zamówienia dla terenów zieleni miejskiej za wyjątkiem Parku Chopina Pkt 9. Codzienne zamiatanie i zbieranie wszystkich śmieci na alejkach, wzdłuż krawężników i murków.

Czasowniki zamiatanie i zbieranie są zapisane w postaci niedokonanej. Sugeruje to Wykonawcy,
że należy zamiatać i zbierać wszystkie śmieci w ciągu całego dnia w sposób ciągły, nie informują nas o momencie zakończenia tych czynności. W związku z tym proszę o zmianę zapisu na: Codzienne zamiecenie i zebranie wszystkich śmieci na alejkach, wzdłuż krawężników i murków.

Odpowiedź:
Odpowiedź jak wyżej

Pytanie nr 8.
Dotyczy pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia; Istotne warunki zamówienia dla Parku Chopina
Pkt 2. Teren powinien być bezwzględnie posprzątanie od wschodu słońca do godziny 10:00,
a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości usuwanie ich na bieżąco.

Zapis dotyczący wschodu słońca jest bardzo niejasny. Każdego dnia o inne porze wstaje słońce. W jaki sposób będą przebiegać kontrole dotyczące godziny rozpoczęcia prac po wschodzie słońca. Dodatkowo w okresie zimowym czas od „wchodu słońca do godziny 10:00” może okazać się zbyt krótki do wykonania z należytą starannością zleconych prac. Sugerujemy zamienić zapis na : Teren powinien być bezwzględnie posprzątany do godziny 10:00, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości usuwanie ich na bieżąco.
Odpowiedź:
Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie nr 9.
Dotyczy pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia; Istotne warunki zamówienia dla Parku Chopina
Pkt 3. Codzienne ręczne zbieranie śmieci na terenie całego parku (włącznie z placem zabaw i siłownią) oraz zamiatanie powierzchni 4m2 wokół koszy i 1m2 wokół ławek.

Czasowniki zbieranie i zamiatanie są zapisane w postaci niedokonanej. Sugeruje to Wykonawcy,
że należy zbierać śmieci i zamiatać w ciągu całego dnia w sposób ciągły, nie informują nas o momencie zakończenia tych czynności. W związku z tym proszę o zmianę zapisu na: Codzienne ręczne zebranie śmieci na terenie całego parku (włącznie z placem zabaw i siłownią) oraz zamiecenie powierzchni 4m2

Odpowiedź:
Odpowiedź jak wyżej

Pytanie nr 10.
Dotyczy pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia; Istotne warunki zamówienia dla Parku Chopina
Pkt 6. Codzienne opróżnianie koszy na śmieci w miarę potrzeby udrażnianie otworów odpływowych wkładów koszy. W koszach na śmieci na placu zabaw i wzdłuż ulicy Berbeckiego, każdorazowo po opróżnieniu stosować czysty wkład foliowy dostosowany do jego pojemności (worek foliowy- biodegradowalny)

Czasowniki opróżnianie oraz udrażnianie są zapisane w postaci niedokonanej. Sugeruje to Wykonawcy, że należy opróżniać kosze na śmieci oraz udrażniać otwory odpływowe w ciągu całego dnia w sposób ciągły, nie informuje nas o momencie zakończenia tych czynności. Dodatkowo proszę o informacje co Zamawiający rozumie przez słowo „czysty”? Czy Zamawiający wymaga codziennej wymiany worka foliowego na nowy? Wymiana każdego worka foliowego codziennie na nowy spowoduje ogromny wzrost ceny za usługę, a co za tym idzie koszty ponoszone przez mieszkańców na utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej.
Odpowiedź:
Wszystkie czynności winny być ukończone najpóźniej do godz.: 10:00. Kosze na śmieci winny być bezwzględnie opróżnione i w miarę potrzeb udrożnione otwory odpływowe, a na placu zabaw i wzdłuż ulicy Berbeckiego worki foliowe winny być wymieniane codziennie.

Pytanie nr 11.
Dotyczy pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia; Istotne warunki zamówienia dla Parku Chopina
Pkt 8. Na terenie placu zabaw i siłowni codzienne wygrabienie liści i gałęzi oraz zamiatanie wysypanego piasku z piaskownic i żwiru z pól żwirowych. Wywozu zgrabionych liści z placu zabaw
i siłowni należy dokonywać co najmniej raz w tygodniu.

Czasownik zamiatanie jest zapisany w postaci niedokonanej. Sugeruje to Wykonawcy, że należy zamiatać piasek oraz żwir w ciągu całego dnia w sposób ciągły, nie informuje nas o momencie zakończenia tej czynności. Gdzie dokładnie ma być zamieciony wysypany piasek z piaskownicy oraz żwir z pól żwirowych? W którym miejscu można gromadzić wygrabione liście, aby nie przeszkadzały do czasu ich wywiezienia. Zgodnie z II. Istotnymi warunkami zamówienia Zamawiający nie dopuszcza do zalegania liści i gałęzi na terenach. Co z wygrabionymi gałęziami? Czy zamawiający w ramach Umowy zleci ich wywóz?
Odpowiedź:
Zdanie pierwsze: Wszystkie czynności winny być ukończone najpóźniej do godz.: 10:00. Piasek i żwir winien być utrzymany w miejscach ich przeznaczenia czyli w piaskownicy i na polach żwirowych.
Zdanie drugie: Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie nr 12.
Dotyczy pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia; Istotne warunki zamówienia dla Parku Chopina
Pkt 14. Mycie elementów małej architektury, urządzeń zabawowych- w zależności od potrzeb.

Niejasnym jest zapis „w zależności od potrzeb”. Kto będzie zgłaszał potrzebę mycia tych elementów- Zamawiający czy wykonawca? Prosimy o podanie szacunkowej ilości myć. Do kalkulacji ceny niezbędna jest wiedza dotycząca przewidywanej ilości oraz dokładnego wykazu elementów, urządzeń zabawowych oraz terenów zielonych, na których są one umieszczone. Proszę o sprecyzowanie potrzeb oraz wyszczególnienie dokładnie gdzie i jakie elementy oraz urządzenia będą wymagały mycia.

Odpowiedź:
W przypadku stwierdzenia nagłego zabrudzenia elementów małej architektury i/lub urządzeń zabawowych, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zaistniałej sytuacji, a Wykonawca będzie miał obowiązek usunąć nieczystość/ści następnego dnia do godz. 10:00.

Pytanie nr 13.
Dotyczy pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia; Istotne warunki zamówienia dla Parku Chopina
Pkt 15. Wyrównanie powierzchni piaskownicy i pola żwirowego oraz uprzątanie piasku wysypanego
z piaskownic winno się odbywać w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia codziennie.

Co wykonawca rozumie przez „uprzątanie piasku wysypanego z piaskownic”? Proszę sprecyzować
co dokładnie ma się stać z wysypanym z piaskownic piaskiem. Czasownik uprzątanie jest zapisany
w postaci niedokonanej. Sugeruje to Wykonawcy, że należy z uprzątać piasek oraz żwir w sposób ciągły, nie informuje nas o momencie zakończenia tych czynności.
Odpowiedź:
Wszystkie czynności winny być ukończone najpóźniej do godz.: 10:00. Wyrównanie powierzchni w granicy piaskownicy i w granicy pola żwirowego winno odbywać się codziennie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia. Piasek i żwir winien być utrzymany w miejscach ich przeznaczenia, czyli piasek w piaskownicy i żwir na polach żwirowych, a więc jak wcześniej zostało zapisane w granicach piaskownicy i granicy pola żwirowego, jeżeli stopień zabrudzenia piasku i/bądź żwiru na to pozwoli. Jeżeli piasek bądź żwir będą zabrudzone należy je wywieźć na wysypisko.

Pytanie nr 14.
Dotyczy pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia; Istotne warunki zamówienia dla Parku Chopina
Pkt 21. Zamawiający będzie przeprowadzał wyrywkowe kontrole realizacji zamówienia.

Czy Zamawiający przewidział kto będzie uczestniczyć w tych kontrolach- wyłącznie Zamawiający lub wraz z wykonawcą? Jeżeli wyrywkowe kontrole odbywać się będą razem z wykonawcą
to ile minimalnie oraz maksymalnie miesięcznie Zamawiający przewiduje kontroli? Informacja
ta ma znaczący wpływ na kalkulację ceny. Proszę o sprecyzowanie potrzeb.
Odpowiedź:

Kontrole będą wykonywane przez Zamawiającego wyrywkowo, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości nawet codziennie. Wykonawca będzie natychmiast wzywany do usunięcia nieprawidłowości pod rygorem zapłaty kary umownej.

Pytanie 15.
Dotyczy pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia; Utrzymanie czystości na terenach obiektów rekreacyjno- sportowych. Pkt 1. Stałe utrzymanie czystości na obiektach rekreacyjno-sportowych: - codzienne zbieranie, załadunek i wywóz śmieci na wysypisko (z koszy, zebrane z terenów, powstałe po czynnościach związanych z zamiataniem terenu oraz wielkogabarytowe itp.)Czasownik zbieranie jest zapisany w postaci niedokonanej. Sugeruje to Wykonawcy, że należy z zbierać śmieci z koszy, terenów, powstałe po zamiataniu oraz wielkogabarytowe w ciągu całego dnia w sposób ciągły, nie informuje nas o momencie zakończenia tej czynności. W części ósmej SIWZ jest zapis: „ O zamówienie w części 1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na transport odpadów o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 20 03 01 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów.” Odpady wielkogabarytowe mają kod 20 03 07. Prosimy o dopisanie do Warunków udziału w postępowaniu w/w kodu lub usunięcie podpunktu z Opisu przedmiotu zamówienia. Dodatkowo dodany skrót itp. sugeruje, że na terenach rekreacyjno- sportowych mogą znajdować się różnego rodzaju odpady. Proszę sprecyzować jakiego typu odpady będą objęte umową, ponieważ wykonawca winien posiadać odpowiednie pozwolenie na transport odpadów o konkretnym kodzie. Prosimy o zmianę i zapisu.
Odpowiedź:
Zdanie pierwsze odpowiedź jak wyżej
Zdanie drugie: Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie 16.
Dotyczy pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia; Utrzymanie czystości na terenach obiektów rekreacyjno- sportowych. Pkt 1. Stałe utrzymanie czystości na obiektach rekreacyjno-sportowych: -codzienne zamiatanie i usuwanie śmieci i nieczystości z nawierzchni utwardzonych znajdujących się na terenach obiektów (ciągów pieszych, nawierzchni bezpiecznych itp.)

Czasowniki zamiatanie i usuwanie są zapisane w postaci niedokonanej. Sugeruje to Wykonawcy, że należy z zamiatać i usuwać śmieci i nieczystości w ciągu całego dnia w sposób ciągły, nie informuje nas o momencie zakończenia tych czynności. Dodatkowo proszę o sprecyzowanie o jakich nieczystościach mowa? Wykonawca winien posiadać odpowiednie pozwolenie na transport odpadów o konkretnym kodzie. Prosimy o zmianę zapisu.
Odpowiedź:
Zdanie pierwsze odpowiedź jak wyżej
Zdanie drugie: Wszelkie nieczystości, które pozostawiono i jakie Wykonawca napotka na terenie.

Pytanie 17.
Dotyczy pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia; Utrzymanie czystości na terenach obiektów rekreacyjno- sportowych. Pkt 1. Stałe utrzymanie czystości na obiektach rekreacyjno-sportowych: -codzienne zamiatanie i usuwanie piasku oraz żwiru z powierzchni urządzeń zabawowych.

Czasowniki zamiatanie i usuwanie są zapisane w postaci niedokonanej. Sugeruje to Wykonawcy,
że należy zamiatać i usuwać śmieci i nieczystości w ciągu całego dnia w sposób ciągły, nie informuje nas o momencie zakończenia tych czynności.
Odpowiedź:
Odpowiedź jak wyżej

Pytanie 18.
Dotyczy pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia; Utrzymanie czystości na terenach obiektów rekreacyjno- sportowych. Pkt 1. Stałe utrzymanie czystości na obiektach rekreacyjno-sportowych: -codzienne wygrabianie liści, gałęzi, załadunek i wywóz ich na wysypisko (wygrabienie z terenów zielonych, nawierzchni utwardzonych, piaskownic, pól piaskowych i żwirowych).

Czasownik wygrabianie jest zapisany w postaci niedokonanej. Sugeruje to Wykonawcy, że należy
z wygrabiać liście i gałęzie w ciągu całego dnia w sposób ciągły, nie informuje nas o momencie zakończenia tych czynności. Sugeruję zmianę zapisu na: Codzienne wygrabienie liści, gałęzi, załadunek i wywóz ich na wysypisko (wygrabienie z terenów zielonych, nawierzchni utwardzonych, piaskownic, pól piaskowych i żwirowych).
Odpowiedź:
Odpowiedź jak wyżej

Pytanie 19.
Dotyczy pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia; Utrzymanie czystości na terenach obiektów rekreacyjno- sportowych. Pkt 1. Stałe utrzymanie czystości na obiektach rekreacyjno-sportowych: -codzienne wygrabianie piaskownic, pól piaskowych i żwirowych- usuwanie śmieci, nieczystości, liści, gałęzi, szkła itp.) oraz wyrównanie poprzez grabienie powierzchni piaskownic, pól piaskowych i żwirowych na placach zabaw, boiskach oraz na terenach wybiegów dla psów.

Czasowniki wygrabianie i usuwanie są zapisane w postaci niedokonanej. Sugeruje to Wykonawcy,
że należy wygrabiać pola piaskowe i żwirowe i usuwać śmieci , nieczystości, liście, gałęzie i szkło
w ciągu całego dnia w sposób ciągły, nie informują nas o momencie zakończenia tej czynności. Dodatkowo proszę o sprecyzowanie o jakich nieczystościach mowa? Wykonawca winien posiadać odpowiednie pozwolenie na transport odpadów o konkretnym kodzie. Proszę o informacje jak należy powstępować z usuniętymi z pól piaskowych i żwirowych liśćmi i gałęziami? Mają być każdorazowo wywożone na wysypisko czy też mają być składowane wokół terenu. Zgodnie z Istotnymi warunkami zamówienia Zamawiający nie dopuszcza zalegania liści i gałęzi na terenach.
Odpowiedź:
Zdanie pierwsze: odpowiedź jak wyżej.
Zdanie drugie: Wszelkie nieczystości, które pozostawiono i jakie Wykonawca napotka na terenie.
Zdanie trzecie: nie dopuszcza się zalegania liści i gałęzi na terenach.

Pytanie 20.
Dotyczy pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia; Utrzymanie czystości na terenach obiektów rekreacyjno- sportowych. Pkt 1. Stałe utrzymanie czystości na obiektach rekreacyjno-sportowych: - sprzątanie
z terenów wszystkich obiektów zwierzęcych odchodów oraz ich utylizacja.

W części ósmej SIWZ Jest zapis: „ O zamówienie w części 1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na transport odpadów o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 20 03 01 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów.” Odchody zwierzęce sklasyfikowane są pod kodami 02 01 06 lub 20 03 99. Prosimy o dopisanie do Warunków udziału w postępowaniu w/w kodów lub usunięcie podpunktu z Opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego części V.
Odpowiedź:
Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie 21.
Dotyczy pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia; Utrzymanie czystości na terenach obiektów rekreacyjno- sportowych. Pkt 1. Stałe utrzymanie czystości na obiektach rekreacyjno- sportowych: - mycie ławek, mycie i dezynfekcja koszy na śmieci, mycie elementów małej architektury w tym urządzeń zabawowych.

Czasowniki mycie oraz „dezynfekcji” są zapisane w postaci niedokonanej. Sugeruje to Wykonawcy,
że należy z myć i dezynfekować w sposób ciągły, nie informuje nas o momencie zakończenia tych czynności. Do kalkulacji ceny niezbędna jest wiedza dotycząca przewidywanej ilości oraz dokładnego wykazu elementów, urządzeń zabawowych, na których są one umieszczone. Proszę o sprecyzowanie częstotliwości oraz wyszczególnienie dokładnie gdzie i jakie elementy oraz urządzenia będą wymagały mycia.
Odpowiedź:

Zdanie pierwsze: odpowiedź jak wyżej.
Zdanie drugie: w przypadku stwierdzenia nagłego zabrudzenia Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zaistniałej sytuacji, a Wykonawca będzie miał obowiązek usunąć nieczystość/ści następnego dnia do godz. 10:00.

Pytanie 22.
Dotyczy pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia; II. Istotne warunki zamówienia. Pkt 4. Codzienne zbieranie, załadunek i wywóz śmieci na wysypisko w tym również opon, odpadów remontowo- budowlanych (papa, wełna mineralna, styropian, folia itp.), gruzu, wielkogabarytowa, chemikalia (np. farby, lakiery, rozpuszczalniki), opakowania po substancjach niebezpiecznych (np. puszki po farbach, lakierach, opakowania po smarach), zużyte baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny itp.

W części ósmej SIWZ Jest zapis: „ O zamówienie w części 1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na transport odpadów o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 20 03 01 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów.” Zamawiający wymaga odbioru różnej frakcji odpadów, na które wykonawca winien posiadać odpowiednie pozwolenie na transport. Proszę o dopisanie do Warunków udziału w postępowaniu kodów odpadów:
16 01 03- Zużyte opony
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 02 80 Odpadowa papa
17 02 03 Tworzywa sztuczne (folia)
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (wełna mineralna i styropian)
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności- bardzo toksyczne i toksyczne)
08 01 11* Odpady farb zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Dodatkowo dodany skrót itp. sugeruje, że na każdym rejonie mogą znajdować się jeszcze innego rodzaju odpady. Proszę sprecyzować jakiego typu odpady będą objęte umową, ponieważ wykonawca winien posiadać odpowiednie pozwolenie na transport odpadów o konkretnym kodzie.
Odpowiedź:
Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie 23.
Dotyczy pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia; II. Istotne warunki zamówienia. Pkt 7. pkt 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie prac przy użyciu sprzętu mechanicznego (np. dmuchaw) w soboty, niedziele i święta oraz do godz. 7:00 w dni robocze.

Dlaczego Zamawiający nie pozwala w dni robocze na użycie sprzętu mechanicznego, który znacznie ułatwia, usprawnia i przyspiesza prace od godziny 6:00? Dodatkowo zapis dotyczący całkowitego zakazu używania sprzętu mechanicznego w soboty, niedziele i święta kłóci się z Istotnymi warunkami przedmiotu zamówienia dla terenów zieleni miejskiej za wyjątkiem Parku Chopina. W którym to Zamawiający pozwala na używanie tegoż sprzętu w soboty, niedziele i święta oraz dni robocze od godziny 7:00. Prosimy o wyjaśnienie i przedstawienie konkretnych informacji.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje stanowisko.

Pytanie 24.
Dotyczy pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia; II. Istotne warunki zamówienia. Pkt 8. Codzienne opróżnianie koszy na śmieci. W koszach każdorazowo po opróżnieniu, stosować czysty wkład foliowy dopasowany do jego pojemności (worek foliowy- biodegradowalny).

Czasownik opróżnianie jest zapisany w postaci niedokonanej. Sugeruje to Wykonawcy, że należy opróżniać kosze w sposób ciągły, nie informuje nas o momencie zakończenia tych czynności. Proszę o zmianę czasownika na postać dokonaną sugerującą, że każdego dnia jeden raz należy opróżnić kosz z zalegających śmieci. Dodatkowo proszę o informacje co Zamawiający rozumie przez słowo „czysty”? Czy Zamawiający wymaga codziennej wymiany worka foliowego na nowy? Wymiana każdego worka foliowego codziennie na nowy spowoduje ogromny wzrost ceny za usługę, a co za tym idzie koszty ponoszone przez mieszkańców na utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej.
Odpowiedź:
Zdanie pierwsze: odpowiedź jak wyżej.
Zdanie drugie: Zamawiający wymaga codziennej wymiany na nowy czysty worek.

Pytanie 25.
Dotyczy pkt 3. Opis przedmiotu zamówienia; II. Istotne warunki zamówienia. Pkt 10. Codzienne opróżnianie koszy na psie odchody na terenach wybiegów dla psów, każdorazowo stosować czysty wkład foliowy dopasowany do jego pojemności (worek foliowy- biodegradowalny).

Czasownik opróżnianie jest zapisany w postaci niedokonanej. Sugeruje to Wykonawcy, że należy opróżniać kosze w sposób ciągły, nie informuje nas o momencie zakończenia tej czynności. Proszę o zmianę czasownika na postać dokonaną sugerującą, że każdego dnia jeden raz należy opróżnić kosz z zalegających odpadów.
Odpowiedź:
Zdanie pierwsze: odpowiedź jak wyżej.
Zdanie drugie: Zamawiający wymaga po codziennym opróżnianiu wymiany na nowy czysty worek.

Pytanie 26.
Dotyczy pkt 3. Opis przedmiotu zamówienia; II. Istotne warunki zamówienia. 13. Mycie elementów małej architektury, urządzeń zabawowych- w zależności od potrzeb.

Niejasnym jest zapis „w zależności od potrzeb”. Kto będzie zgłaszał potrzebę mycia tych elementów- zamawiający czy wykonawca? Do kalkulacji ceny niezbędna jest wiedza dotycząca przewidywanej ilości oraz dokładnego wykazu elementów, urządzeń zabawowych oraz terenów zielonych, na których są one umieszczone. Proszę o sprecyzowanie potrzeb oraz wyszczególnienie dokładnie gdzie i jakie elementy oraz urządzenia będą wymagały mycia.
Odpowiedź:
W przypadku stwierdzenia nagłego zabrudzenia Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zaistniałej sytuacji, a Wykonawca będzie miał obowiązek usunąć nieczystość/ści następnego dnia do godz. 10:00.

Pytanie 27.
Dotyczy pkt 3. Opis przedmiotu zamówienia; II. Istotne warunki zamówienia.14. Wywozu odpadów komunalnych dokonywać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

Zapis kłóci się z Istotnymi warunkami przedmiotu zamówienia dla terenów zieleni miejskiej za wyjątkiem Parku Chopina, w którym to Zamawiający wymaga wywozu odpadów komunalnych dokonywać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 5ton. Prosimy o wyjaśnienie i przedstawienie konkretnych informacji.
Odpowiedź:
Nie ma takiego zapisu w SIWZ, o zamówienie w części I, II, III i IV mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują pojazdami o masie całkowitej nieprzekraczającej 5 ton, przytoczony pkt. 14 dotyczy części V zamówienia, gdzie wymagamy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t.

Pytanie 28.
Dotyczy 8. Warunki udziału w postępowaniu. Pkt 3. Zdolność techniczna lub zawodowa.- o zamówienie w części 2 lub 3 lub 4 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują minimum 2 pojazdami do wywozu nieczystości o macie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

Zapis ten jest zgodny z Istotnymi warunkami przedmiotu zamówienia dla terenów zieleni miejskiej za wyjątkiem Parku Chopina, ale kłóci się z zapisem II. Istotnych warunków zamówienia, który mówi o posiadaniu samochodu do 5 ton. Proszę o konkretną informację.
Odpowiedź:

Nie ma takiego zapisu w SIWZ, o zamówienie w części II, III i IV mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują pojazdami o masie całkowitej nieprzekraczającej 5 ton.

Pytanie 29.
Dotyczy 10.Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienia publiczne. Pkt 3) wykaz narzędzi dostępnym wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami o treści ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ

Proszę o informację jakiego typu narzędzia powinny się znaleźć w ZAŁĄCZNIKU NR 6.
Odpowiedź:
ZAŁĄCZNIK NR 6 zgodnie ze swoja treścią, to wykaz potencjału technicznego wymagany w celu potwierdzenia warunku określonego w pkt. 8 SIWZ– Warunki udziału w postepowaniu ppkt. 3 – Zdolność techniczna i zawodowa.

Pytanie 36.
Dotyczy 10.Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienia publiczne. Pkt 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ.

Proszę o podanie jakimi dokładnie niezbędnymi kwalifikacjami zawodowymi maja dysponować pracownicy, którzy będą zbierać śmieci, grabić liście, gałęzie, pola piaskowe oraz żwirowe czy myć i dezynfekować ławki, kosze oraz elementy małej architektury.
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt. 8 - Warunki udziału w postępowaniu Zamawiający nie wprowadza kwalifikacji zawodowych jako warunku udziału w postepowaniu, a jedynie dysponowanie odpowiednią ilością pracowników.

Pytanie 37.
Zamawiający przewiduje w Umowie możliwość odstąpienia od Umowy przez wykonawcę wyłącznie
w sytuacjach gdy Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty faktur, wszczęcie postępowania likwidacyjnego wykonawcy lub nakazu zajęcia jego majątku. Zapis umożliwiający wypowiedzenie umowy wykonawcy jest nieprecyzyjny i sprzeczny z treścią ustawy. W zwiazku z powyzszym prosimy o sformułowanie tegoz zapisu zgodnie z trescia ustawy.
Odpowiedź:
Zapis jest jasno sprecyzowany.
 

 
  Z poważaniem

Tadeusz Mazur

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
 
tel. +48 32 335 04 54
fax +48 32 231 00 32
przetargi@mzuk.pl