oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.44.2017

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Stałe utrzymywanie czystości na terenach miejskich w Gliwicach "

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie w zakresie
część V - Obiekty sportowo -rekreacyjne
zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017 r. poz.1579).

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 14.12.2017 r. do godz.: 9:30 wpłynęła 1 oferta. Zamawiający w chwili otwarcia ofert o godz. 10:00 podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania tj. 161 418,70 zł. cena złożonej oferty wynosiła 632 693,13 zł.
W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione, albowiem cena najkorzystniejszej i jedynej oferty, przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:
część I _Rejon 1 i Park Chopina

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ALEKSANDRA AUGUSTOWSKA
GÓRNICZA 8A, 44-177 CHUDÓW z ceną 129 964,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 14.12.2017 r. do godz. 9:30 wpłynęły 3 oferty. W wymaganym terminie wpłynęły wszystkie oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej. Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert. Zamawiający wezwał najwyżej ocenionego
Wykonawcę (PPHU A. Augustowaska ) na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp pismem z dnia 15.12.2017 r. nr kor. MZUK.39556.2017 do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt 2) oraz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt 3). Wykonawca w dniu 18.12.2017 nr kor. MZUK.39727.2017 złożył wymagane dokumenty i oświadczenia, które spełniły wymagania

Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria:
- cena - 60%
- termin płatności faktury - 10%
- skrócenie czasu dziennego sprzątania - 10%
- ilość myć i dezynfekcji ławek i koszy - 20 %
Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.
.

część II- Rejon 2
REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O.
KASZUBSKA 2, 44-100 GLIWICE z ceną 100 380,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 14.12.2017 r. do godz. 9:30 wpłynęły 2 oferty. W wymaganym terminie wpłynęły wszystkie oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej. Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert. Zamawiający wezwał najwyżej ocenionego
Wykonawcę (REMONDIS GLIWICE sp. z o.o.) na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp pismem z dnia 15.12.2017 r. nr kor. MZUK.39556.2017 do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt 2) oraz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt 3). Wykonawca w dniu 20.12.2017 r. nr kor. MZUK. 39969.2017 złożył wymagane dokumenty i oświadczenia, które spełniły wymagania

Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria:
- cena - 60%
- termin płatności faktury - 10%
- skrócenie czasu dziennego sprzątania - 10%
- ilość myć i dezynfekcji ławek i koszy - 20 %
Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 78,00 i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.
.

część III- Rejon 3
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ALEKSANDRA AUGUSTOWSKA
GÓRNICZA 8A, 44-177 CHUDÓW z ceną 57 078,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 14.12.2017 r. do godz. 9:30 wpłynęły 3 oferty. W wymaganym terminie wpłynęły wszystkie oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej. Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert. Zamawiający wezwał Wykonawcę (PPHU A. Augustowska ) pismem z dnia 14.12.2017 r. nr kor. MZUK.39511.2017 do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wymagane wyjaśnienia nr kor. MZUK.39560.2017 w dniu 15.12.2017 r.
Zamawiający wezwał najwyżej ocenionego Wykonawcę (PPHU A. Augustowska) na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp pismem z dnia 15.12.2017 r. nr kor. MZUK.39556.2017 do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt 2) oraz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt 3). Wykonawca w dniu 18.12.2017 nr kor. MZUK.39727.2017 złożył wymagane dokumenty i oświadczenia, które spełniły wymagania.

Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria:
- cena - 60%
- termin płatności faktury - 10%
- skrócenie czasu dziennego sprzątania - 10%
- ilość myć i dezynfekcji ławek i koszy - 20 %
Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.
.

część IV- Rejon 4
FIRMA USŁUGOWA SEBCIO ANDRZEJ ALAMODA
MAZOWIECKA 36, 44-105 GLIWICE z ceną 45 846,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 14.12.2017 r. do godz. 9:30 wpłynęły 4 oferty. W wymaganym terminie wpłynęły wszystkie oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej. Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert.
Zamawiający wezwał Wykonawcę pismem z dnia 14.12.2017 r. nr kor. MZUK.39511.2017 do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wymagane wyjaśnienia nr kor. MZUK.39687.2017 w dniu 18.12.2017 r.
Na podstawie art. 87 ust.2 pkt 2) Zamawiający poprawił w ofercie Wykonawcy (FU SEBCIO A. Alamoda) pismem z dnia 15.12.2017 r. nr kor. MZUK.39623.2017 oczywiste omyłki rachunkowe, oraz tym samym pismem poprawił inną omyłkę z art. 87 ust. 2 pkt 3) niepowodującą istotnych zmian w treści oferty, na co Wykonawca niezwłocznie wyraził zgodę osobiście i pismem z dnia 17.12.2017 r. nr kor. MZUK.39685.2017.
Zamawiający wezwał najwyżej ocenionego Wykonawcę (FU SEBCIO A. Alamoda) na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp pismem z dnia 15.12.2017 r. nr kor. MZUK.39556.2017 do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt 2) oraz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt 3). Wykonawca w dniu 18.12.2017 nr kor. MZUK.397772.2017 złożył wymagane dokumenty i oświadczenia, które spełniły wymagania.

Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria:
- cena - 60%
- termin płatności faktury - 10%
- skrócenie czasu dziennego sprzątania - 10%
- ilość myć i dezynfekcji ławek i koszy - 20 %
Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.

.
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
termin zapłaty faktury
Liczba pkt
w kryterium
skrócenie czasu codziennego sprztąnia
Liczba pkt
w kryterium
liczba myć ławek oraz myć i dezynfekcji koszy na śmieci
Łączna
punktacja

1.
część IV
FIRMA USŁUGOWA SEBCIO ANDRZEJ ALAMODA
MAZOWIECKA 36,
44-105 GLIWICE
60,00
10,00
10,00
20,00
100,00
2.
część II
REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O.
KASZUBSKA 2,
44-100 GLIWICE
60,00
10,00
0,00
8,00
78,00
3.
część III
REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O.
KASZUBSKA 2,
44-100 GLIWICE
39,51
10,00
0,00
8,00
57,51
4.
część I
REMONDIS TARNOWSKIE GÓRY SP. Z O.O
NAKIELSKA 1/3,
42-600 TARNOWSKIE GÓRY
47,49
10,00
0,00
8,00
65,49
5.
część IV
REMONDIS TARNOWSKIE GÓRY SP. Z O.O
NAKIELSKA 1/3,
42-600 TARNOWSKIE GÓRY
40,65
10,00
0,00
8,00
58,65
6.
część I
ZAKŁAD USŁUG DROGOWYCH I KOMUNALNYCH DROMAR KALIŚCIAK MARIAN
GLIWICKA 25,
44-145 STANICA
46,49
10,00
10,00
20,00
 86,49
7.
część IV
ZAKŁAD USŁUG DROGOWYCH I KOMUNALNYCH DROMAR KALIŚCIAK MARIAN
GLIWICKA 25,
44-145 STANICA
30,47
10,00
10,00
20,00
70,47
8.

część II
WALPEX KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM WALTER HEINRICH
RACIBORSKA 58,
44-153 TRACHY

55,36

10,00
0,00
8,00

73,36

9.

część V
FUH NATEZJA URSZULA HEINRICH,DOMINIKA BREMER SPÓŁKA JAWNA
RACIBORSKA 25G,
44-153 TRACHY

60,00

10,00

0,00
8,00

78,00

10.

część I
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ALEKSANDRA AUGUSTOWSKA
GÓRNICZA 8A,
44-177 CHUDÓW

60,00

10,00

10,00
20,00

100,00

11.

część III
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ALEKSANDRA AUGUSTOWSKA
GÓRNICZA 8A,
44-177 CHUDÓW

60,00

 10,00

10,00

20,00

100,00

12.
część III
ZAKŁAD USŁUGOWY KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH JACEK WIECZOREK
WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 4,
41-900 BYTOM

25,76

10,00

10,00

20,00

65,76

13.

część IV
ZAKŁAD USŁUGOWY KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH JACEK WIECZOREK
WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 4,
41-900 BYTOM

25,43

10,00

10,00

20,00

65,43


specjalista ds. zamówień publicznych

21-12-2017 r. Joanna Michoń
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

21-12-2017 r. Tadeusz Mazur

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)