Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.1.2018 Gliwice,   r.
nr kor.

 
Dotyczy: Stałe utrzymywanie czystości na terenach obiektów sportowo - rekreacyjnych


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Zamawiający wymaga, aby środki posiadały atesty PZH. Informujemy, iż z dniem 01.01.2003r. ustała prawnie obowiązująca konieczność uzyskiwania atestów PZH, w związku z tym prosimy o zrezygnowanie z tego wymogu. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1226), znosząca rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 22.03.1928, które było podstawą prawną procedury rejestracji przedmiotów użytku w PZH.
Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że na dzień dzisiejszy dokumentem dopuszczającym środki czystości jest karta charakterystyki, natomiast preparaty będące kosmetykami (np. mydło) posiadają zgłoszenie produktów kosmetycznych Komisji drogą elektroniczną za pośrednictwem CPNP.
W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza wymienione dokumenty w miejsca atestów PZH?
 

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rezygnuje z obligatoryjnego warunku posiadania przez
środki czystości atestów PZH. W związku z tym zmianie ulega zapis siwz.

 
  Z poważaniem

Tadeusz Mazur

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
 
tel. +48 32 335 04 54
fax +48 32 231 00 32
przetargi@mzuk.pl