Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.1.2018
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Stałe utrzymywanie czystości na terenach obiektów sportowo - rekreacyjnych

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 503342-N-2018
Data: 11/01/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Zarząd Usług Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 27104821200000, ul. ul. Strzelców Bytomskich , 44109 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2310031, 3350444, e-mail mzuk@mzuk.pl, faks 322 310 032.
Adres strony internetowej (url): www.mzuk.gliwice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: (...) Dezynfekcję koszy należy przeprowadzić środkiem posiadającym atest PZH. (...)
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający usuwa zapis z opisu przedmiotu zamówienia.

 

 

Kierownik Działu Planowania i Zamówień
 
16-01-2018 r.  Aleksandra Zgadzaj
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
16-01-2018 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej