Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.1.2018 Gliwice,   r.
nr kor.

 
Dotyczy: Stałe utrzymywanie czystości na terenach obiektów sportowo - rekreacyjnych


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:
 
Pytanie nr 1
Dotyczy 3. Opis przedmiotu zamówienia; Utrzymanie czystości na terenach obiektów rekreacyjno - sportowych: 1. Stałe utrzymanie czystości na obiektach rekreacyjno-sportowych: - codzienne zbieranie, załadunek i wywóz śmieci na wysypisko (z koszy, zebrane z terenów, powstałe
po czynnościach związanych z zamiataniem terenu oraz wielkogabarytowe itp.)
Zamawiający zleca wywóz odpadów na składowisko bez konkretnej informacji jakiego typu odpady mają być zbierane. Zamawiający wyszczególnił wyłącznie odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07. Proszę o usunięcie skrótu „itp.” ponieważ jest nieprzewidywalny oraz dopuszcza możliwość indywidualnej interpretacji. Wykonawca winien posiadać pozwolenie na odbiór konkretnego kodu odpadu. Proszę o sprecyzowanie jakie odpady będą objęte Umową, gdyż jest to niezbędne do prawidłowej kalkulacji.
Odpowiedź 1:
Intencją zamawiającego jest stałe utrzymanie czystości na terenie miasta w tym na obiektach sportowo-rekreacyjnych. Ponieważ obiekty te są otwarte postronne osoby mogą wejść na ich teren i pozostawić po sobie wszelkiego rodzaju nieczystości łącznie z odpadami wielkogabarytowymi (doświadczenie lat poprzednich) Na etapie przetargu zamawiający nie jest w stanie przedstawić zamkniętego zbioru odpadów jakie wykonawca będzie musiał usunąć ze sprzątanych obiektów aby jego usługa została uznana za zrealizowaną zgodnie z wymaganiami umowy.
Zawarcie umowy, w której obowiązującą formą zapłaty jest wynagrodzenie ryczałtowe, jest obciążone ryzykiem tak ze strony zamawiającego jak i wykonawcy.
Zamawiający pozostawia zapis siwz bez zmian.
Pytanie nr 2
Dotyczy: 3. Opis przedmiotu zamówienia; Utrzymanie czystości na terenach obiektów rekreacyjno - sportowych: 1. Stałe utrzymanie czystości na obiektach rekreacyjno-sportowych: - codzienne wygrabianie piaskownic, pól piaskowych i żwirowych – usuwanie śmieci, nieczystości, liści, gałęzi, szkła itp.)
Zamawiający zleca codzienne usuwanie szkła, pomimo, iż nie warunkuje udziału w postepowaniu posiadaniem pozwolenia na transport szkła o kodzie 17 02 02. Proszę o dopisanie odpowiednich kodów do punktu „8. Warunki udziału w postępowaniu”.
Proszę o usunięcie skrótu „itp.” ponieważ jest nieprzewidywalny oraz dopuszcza możliwość indywidualnej interpretacji. Wykonawca winien posiadać pozwolenie na odbiór konkretnego kodu odpadu. Proszę o sprecyzowanie jakie odpady będą objęte Umową, gdyż jest to niezbędne do prawidłowej kalkulacji.
Odpowiedź 2:
Kod 17 02 02 jest w grupie kodów „Odpady z budów, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej” – przedmiotowy przetarg nie dotyczy usuwania odpadów z takiej działalności.
Zamawiający pozostawia zapis siwz bez zmian.
Pytanie nr 3
Dotyczy: 3. Opis przedmiotu zamówienia; Utrzymanie czystości na terenach obiektów rekreacyjno - sportowych: 1. Stałe utrzymanie czystości na obiektach rekreacyjno-sportowych: - sprzątanie z terenów wszystkich obiektów zwierzęcych odchodów.
Zamawiający zleca sprzątanie z obiektów zwierzęcych odchodów o kodzie 02 01 06. Wykonawca winien posiadać pozwolenie na odbiór konkretnego kodu odpadu. Proszę o dopisanie do części 8. Warunki udziału w postępowaniu w/w kodu.
Odpowiedź 3:
Kod 02 01 06 jest w grupie kodów „ Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności” - przedmiotowy przetarg nie dotyczy usuwania odpadów z takiej działalności.
Zamawiający pozostawia zapis siwz bez zmian.
Pytanie nr 4
Dotyczy: 3. Opis przedmiotu zamówienia; II Istotne warunki zamówienia 14. Wywozu odpadów komunalnych dokonywać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.
Zamawiający nie precyzuje rodzaju pojazdu sugerując, że samochód osobowy nie przekraczający 3,5 tony może służyć do wywozu odpadów. Proszę o zmianę zapisu na: Wywozu odpadów komunalnych dokonywać pojazdami samochodowymi ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.
Odpowiedź 4:
Zamawiający sugeruje, że wykonawca ma się posługiwać pojazdem do wywozu nieczystości a nie samochodem osobowym. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie 2 pojazdami do wywozu nieczystości o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.
Zamawiający pozostawia zapis siwz bez zmian.
Pytanie 5
Dotyczy: 8. Warunki udziału w postępowaniu. 3. Zdolność techniczna lub zawodowa, O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują minimum 2 pojazdami do wywozu nieczystości
o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 ton.
Analogicznie jak w pytaniu nr 4 proszę o zmianę zapisu na: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują minimum 2 pojazdami samochodowymi ciężarowymi do wywozu nieczystości o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 ton.
Odpowiedź 5:
Analogicznie jak wyżej.
 
 
  Z poważaniem

Tadeusz Mazur

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
 
tel. +48 32 335 04 54
fax +48 32 231 00 32
przetargi@mzuk.pl