Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.2.2018
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
OGŁASZA
postępowanie prowadzone w trybie przetargu
opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą
Wycinka, usuwanie jemioły, cięcia pielęgnacyjno-sanitarne oraz techniczne drzew metodą alpinistyczną.

Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice.

e-mail: mzuk@um.gliwice.pl

tel. +48 32/231 00 31

Opis przedmiotu zamówienia:
kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 77.21.14.00-6 - nazwa: Usługi wycinania drzew
dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 77.21.15.00-7 - nazwa: Usługi pielęgnacji drzew

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki, usunięcie jemioły, cięcia pielęgnacyjno-sanitarne oraz techniczne drzew metodą alpinistyczną na terenie:
- cmentarzy komunalnych w Gliwicach,
- zieleni miejskiej w Gliwicach,
- Parku Chopina w Gliwicach.
Zamówienie zostało podzielone na części:
Część I - cmentarze komunalne
Część II - tereny zieleni miejskiej i Park Chopina
Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia.
UWAGA: Z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego do realizacji części II zamówienia zostaną podpisane dwie umowy: osobna umowa na tereny zieleni miejskiej i osobna umowa na Park Chopina z zastrzeżeniem, że w obu umowach będą obowiązywały te same ceny jednostkowe podane przez wybranego Wykonawcę w formularzu cenowym.
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Wycięcie drzew różnych gatunków i o różnej średnicy pnia, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia (należy wziąć pod uwagę wszelkie utrudnienia wynikające z usytuowania drzew w zabudowie miejskiej, jak i kolizję z napowietrzną linią energetyczną, infrastrukturą podziemną)
2. Interwencyjne usuwanie drzew uszkodzonych między innymi zjawiskami atmosferycznymi.
3. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie, w tym cięć pielęgnacyjno-sanitarnych, redukcyjnych i technicznych oraz awaryjne usunięcie złamanych, pękniętych lub rozszczepionych konarów drzew, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, usuwanie jemioły. Należy wziąć pod uwagę wszelkie utrudnienia wynikające z usytuowania drzew w zabudowie miejskiej, jak i kolidowanie z linią energetyczną, itp.
4. Wykonywanie zabiegów wycinki oraz cięć pielęgnacyjno-sanitarnych, redukcyjnych i technicznych na terenach objętych ochrona konserwatorską.
5. Zrębkowanie gałęzi oraz wywóz zrębków.
6. Frezowanie pni wraz z wywozem wiór tylko w stopniu wskazanym przez Zamawiającego.
7. Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
8. Po dokonaniu odbioru drewna, teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego- wyrównanie terenu w nieprzekraczalnym terminie 3 dni.
Uwaga: w cenę za wycinkę oraz cięcia powinno być wliczone również zrębkowanie gałęzi oraz prace na terenach objętych ochroną konserwatorską. W cenę frezowania należy wliczyć zasypanie humusem dołów po wyfrezowaniu.
II. Istotne warunki zamówienia:
1. Zamawiający wymaga wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, ogrodzenia itp.
2. Należy stosować odpowiednie zabezpieczenia, poprzez oznakowanie i wygrodzenie terenu, na którym wykonywane będą prace.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania prac przy użyciu podnośnika mechanicznego jedynie w przypadku drzew wskazanych przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu pozyskanego drewna w cenie 90 zł/m3 brutto oraz zagospodarowanie go we własnym zakresie.
5. Zamawiający zastrzega sobie, że część pozyskanego drzewa może zagospodarować na własny użytek.
6. Odbiór drewna następuje na miejscu wycinki, w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni od daty zgłoszenia pozyskania drewna. Drewno powinno być ułożone w stosy o wymiarach: wys. 1,05m, dł. 1m z jego wielokrotnością. Termin odbioru drewna jest jednoczesnym terminem odbioru prac (dopuszcza się możliwość częściowego odbioru drewna).
7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania pełnej dyspozycyjności przez 24 godziny na dobę, przystąpienia do prac najpóźniej 24 godziny od otrzymania zlecenia pisemnego, faksem lub drogą mailową, na podstawie decyzji administracyjnej, będącej zezwoleniem na usunięcie przedmiotowego drzewa.
8. W przypadku nagłej, awaryjnej sytuacji, stanowiącej zagrożenie bezpieczeństwa, w tym złamanie się drzewa lub konaru wskutek wichury lub innych zjawisk atmosferycznych, Wykonawca winien przystąpić do prac w czasie nie dłuższym niż 8 godzin po otrzymaniu od Zamawiającego informacji drogą telefoniczną, faksem lub mailem.
9. Termin wykonania poszczególnych prac ustalany będzie każdorazowo i podawany na wystawianym przez Zamawiającego zleceniu.
10. Wywozu drewna dokonywać środkami transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do 5t oraz uporządkowania terenu po wykonaniu prac na danym obiekcie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni.
11. Wywóz drewna może nastąpić wyłącznie po protokolarnym odbiorze.
12. Płatność za wykonane prace będzie odbywać się na koniec każdego miesiąca, bądź po zakończeniu zlecenia wykonanego na danej jednostce, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. Dopuszcza się możliwość potrącenia należności za drewno z faktury wystawionej przez Wykonawcę.
13. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu oryginał umowy na dzierżawę (lub inną formę władania) terenu i obiektów pod bazę oraz aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, której ważność będzie zobowiązywany utrzymywać przez cały okres obowiązywania umowy.
14. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury protokół odbioru prac.
15. Koszty składowania odpadów na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca.
16. Wraz z fakturą należy dostarczyć kartę przekazania odpadów.
17. Prace wykonywać tylko (nie dotyczy sytuacji awaryjnych)
- w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7.00 do 17.00
- w soboty w godzinach od 7.00 do 14.00
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Certyfikat ISO.


Termin wykonania zamówienia:
15.12.2018

Opis warunków przystąpienia do przetargu:

A) Zdolność techniczna lub zawodowa
1. Wiedza i doświadczenie:
- o zamówienie w części I mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwie usługi o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 8 000 zł brutto każda,
-o zamówienie w części II mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwie usługi o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każda, z zastrzeżeniem, że co najmniej jedna z usług musi być wykonana/wykonywana na terenach objętych ochroną konserwatorską.
2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy:
- o zamówienie w części I mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować:
A) personelem wykonawczym: minimum 4 pilarzy,
- o zamówienie w części II mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować:
A) personelem kierowniczym: minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pracami zgodnie z art. 37b ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ.U. 2017r. poz. 2187).

B) personelem wykonawczym: minimum 6 piarzy, w tym jeden z kwalifikacjami określonymi w art. 37b ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ.U. 2017r. poz. 2187).
3. Potencjał techniczny:
- o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy, którzy bez względu na część zamówienia o którą się ubiegają, dysponują:
1. dwoma środkami transportu do wywozu zrębek oraz drewna o dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton każdy,
2. minimum 2 szt. pilarek spalinowych o mocy 2-3 kW,
3. minimum 3 szt. pilarek spalinowych o mocy 2-4 kW,
4. maszyną do zrębkowania gałęzi,
5. frezarką do pni
6. zwyżką o minimalnej wysokości 18m.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie zdolność techniczna i zawodowa podlega sumowaniu.
 

Wymagania dotyczące wadium
1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 500,00 zł (pięćset złotych) na każdą część zamówienia,
2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert,
3) wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice,
4) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza lub niezwłocznie po unieważnieniu postępowania.
5) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
6) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy.

Opis sposobu obliczania ceny:
1. Oferowana cenę należy podać w PLN w formularzu oferty- Załącznik nr.1
2. Cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszym ogłoszeniu.
3. Ceny jednostkowe z Załącznika nr 2 powinny zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie jakie wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia, dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności VAT.
Wykonawca winien uwzględnić przy określeniu ceny wszystkie podane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.
4. Ceny jednostkowe określone przez wykonawcę w ofercie nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dostarczyć wraz z drukiem oferty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
- wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca o treści załącznika nr 5 do ogłoszenia,
- wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu o treści załącznika nr 6 do ogłoszenia,
- wykaz wykonanych usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców o treści  załącznika nr 4 do ogłoszenia oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie,
- wypełniony i podpisany formularz cenowy - o treści załącznika nr 2,

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=60,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
szybkość reagowania na awarie Wb=25,00 Rb=((R/10)xWb)x100pkt
lokalizacja bazy wykonawcy Wc=15,00 Oc=((O/10)xWc)x100pkt

Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
gdzie:
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca - liczba punktów w kryterium
Wa - waga w ocenianym kryterium
Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert.
 
2. Czas reakcji - 25%:
Rb=((R/10)xWb)x100pkt
Punktacja odbędzie się wg powyższego wzoru gdzie:
Rb – liczba punktów uzyskanych w kryterium
R - liczba punktów przyznanych w kryterium
Wb - waga w ocenianym kryterium
Ocenie zostanie poddany czas reakcji Wykonawcy od momentu zgłoszenia sytuacji awaryjnej wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty. Punkty będą przyznawane wg poniższych zasad:
a) za czas reakcji w sytuacji awaryjnej do 8 godzin – 0 punktów
b) za czas reakcji w sytuacji awaryjnej do 6 godzin – 5 punktów
c) za czas reakcji w sytuacji awaryjnej do 4 godzin i mniej – 10 punktów
Uwaga!
W przypadku, gdy czas reakcji nie zostanie przez Wykonawcę wpisany, Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje maksymalny 8 godzinny czas reakcji, co jest równoznaczne z przyznaniem 0 pkt w tym kryterium.
 
3. Odległość od bazy - 15%:
Oc=((O/10)xWc)x100pkt
Punktacja odbędzie się wg powyższego wzoru gdzie:
Oc - liczba punktów uzyskanych w kryterium
O - liczba punktów przyznanych w kryterium
Wc - waga w ocenianym kryterium
Ocenie zostanie poddana odległość bazy Wykonawcy od bazy Zamawiającego wskazany adresem przez Wykonawcę w formularzu oferty, i obliczony przez Zamawiającego zgodnie z pkt 13 Istotnych warunków zamówienia. Punkty będą przyznawane wg poniższych zasad:
a) za odległość 30,00 km do 50,00 km – 0 punktów
b) za odległość 20,00 do 29,99 km – 5 punktów
c) za odległość poniżej 20,00 km – 10 punktów
Uwaga!
W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie poda adresu bazy Zamawiający uzna, że baza Wykonawcy jest zlokalizowana w odległości większej niż 50 km licząc po drogach publicznych, co jest równoznaczne z odrzuceniem takiej oferty.
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.


1) Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie powyższych kryteriów,
2) zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.
Zasady wyjaśniania treści ogłoszenia:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu, chyba że zapytanie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.

Forma, miejsce i termin składania ofert
Ofertę
o treści załącznika nr 1 należy przesłać w formie pisemnej na adres zamawiającego do dnia 25-01-2018r. do godziny 11:30.

Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zmiana lub odwołanie warunków przetargu:
Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki przetargu. Informację o dokonanej zmianie  lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.

Warunki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru:
Zamawiający zamknie przetarg bez dokonania wyboru, jeżeli:
a) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków przetargu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,
d) przetarg obarczony będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Warunki odwołania przetargu:
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu przetargu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.

Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie:
Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:
a) zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,
b) treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia,
c) oferent nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie wykaże spełniania warunków przystąpienia do przetargu,
d) będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową,
e) oferent w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w sposób zawiniony naruszył obowiązki zawodowe lub umowne, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.

Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie:
W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek zamawiający zamieści  w  informacji  o wynikach przetargu.

Zasady uzupełniania dokumentów:
Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę i który wraz z ofertą nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub jeżeli dokumenty te zawierają błędy, wzywa się do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów lub uzupełnienia dokumentów, które nie potwierdzają spełniania warunków przystąpienia do przetargu, procedurę, o której mowa w zdaniu pierwszym stosuje się do kolejnego oferenta, chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

Forma składanych dokumentów:
Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.


Sposób porozumiewania się zamawiającego z oferentami (przed i po otwarciu ofert):
1) wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczące przetargu zamawiający:
a) do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu,
b) po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem informacji, o których mowa w pkt. 2),
2) informację o wynikach lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru zamawiający przekaże na piśmie oferentom oraz zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu.

Zasady zmiany lub wycofania oferty:
Oferent będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając w sekretariacie organizatora przetargu  stosowne pisemne oświadczenie.

Wybór oferty:
1) w przypadku jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego,  zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert przetargowych lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
2) jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną,
3) jeżeli w przetargu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach,
4) jeżeli w przetargu, w którym cena nie jest jedynym kryterium, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie oraz o takim samym bilansie pozostałych kryteriów, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie kryterium ceny. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.

Oferty złożone po terminie:
Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek oferenta.

Istotne postanowienia umowy:
 zawiera załączony do ogłoszenia wzór umowy 

Uwaga! Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Załączniki

1) Załącznik nr 1 - formularz oferty,
2) Załącznik nr 2 - formularz cenowy,
3) Załącznik nr 3 - wzór umowy,
4) Załącznik nr 4 - wykaz usług,
5) Załącznik nr 5 - wykaz narzędzi i urządzeń,
6) Załącznik nr 6 - wykaz osób,
 
Kierownik Działu Planowania i zamówień
 
17-01-2018 r.  Aleksandra Zgadzaj
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
17-01-2018 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej