ZAŁĄCZNIK NR 5
 
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.2.2018 

 

______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________


______________________________________________________________
adres wykonawcy 

 
WYKAZ NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA POTENCJAŁU TECHNICZNEGO DOSTĘPNEGO WYKONAWCY
dotyczy postępowania:
Wycinka, usuwanie jemioły, cięcia pielęgnacyjno-sanitarne oraz techniczne drzew metodą alpinistyczną.

Wykaz potencjału technicznego wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia/zaproszenia.

 

Lp.
Nazwa 
Cechy podstawowe
potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu
Podstawa dysponowania (należy wpisać np.: własność, dzierżawa, użyczenie)
   

Środek transportu do wywozu zrębek oraz drewna,

dopuszczalna masa

 

całkowita...........(max 5 ton)

 
   

Środek transportu do wywozu zrębek oraz drewna,

dopuszczalna masa

 

całkowita...........(max 5 ton)

 
   

pilarka spalinowa o mocy

 

............. kW

 
   

pilarka spalinowa o mocy


............. kW

 
   

pilarka spalinowa o mocy


............. kW

 
   

pilarka spalinowa o mocy


............. kW

 
    Maszyna do zrębkowania gałęzi  
    frezarka do pni  
   

Zwyżka o wysokości ..........m

(min 18m)

 
 
 
 

__________________________
data i miejscowość

___________________________
imię i nazwisko  

___________________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej