ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.2.2018 
 

______________________________________________________________
(imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy)

______________________________________________________________


______________________________________________________________
(adres wykonawcy)

______________________________________________________________
(tel./faks, e-mail)


OFERTA

Zgodnie z treścią ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu w oparciu o Kodeks cywilny,
pod nazwą:
 Wycinka, usuwanie jemioły, cięcia pielęgnacyjno-sanitarne oraz techniczne drzew metodą alpinistyczną.

1.

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

CENA NETTO
(A)

WARTOŚĆ VAT
(B)

CENA BRUTTO
(C)

CZEŚĆ I
Cmentarze komunalne
(suma Załącznika 2)

     

CZEŚĆ II
Tereny zielni miejskiej
wraz z Parkiem Chopina
(suma Załącznika 2)

     


(cena brutto słownie:

..................................................................................................................................................................................)

zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

2.  Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie: 15.12.2018


Oferujemy czas reakcji w sytuacji awaryjnej  do ........... godzin (należy wpisać : 8, 6 lub 4 i mniej godzin)(*)

Oświadczamy, że baza Wyknawcy jest zlokalizowana: .....................................................

........................................................................................... (należy podać adres bazy)(*)

(*) kryteria oceny ofert zgodnie z ogłoszeniem

Oświadczamy, że:

 • załączony do ogłoszenia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 3, jest przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
 • uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert.

Pozostałe oświadczenia:

 • zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i jego załącznikami dotyczącymi przedmiotowego postępowania i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
 • oświadczamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia;
Integralną część oferty stanowią:
 1. ................................................................................................
   
 2. ................................................................................................
   
 3. ................................................................................................
   
 4. ................................................................................................
   
 5. ................................................................................................
   
 6. ................................................................................................
   
 7. ................................................................................................
   
 8. ................................................................................................
   
 9. ...............................................................................................

 

 

_____________________
miejscowość, data

_______________________
imię i nazwisko  
__________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej