ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.4.2018 
 

______________________________________________________________
(nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

______________________________________________________________


______________________________________________________________
(siedziba albo adres prowadzenia działalności)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(tel./faks, e-mail)


OFERTA

Zgodnie z treścią ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w oparciu o Rozdział 6 ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą:
 Całodobowe świadczenie zdrowotne dla pacjentów Izby Wytrzeżwień

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

Cena brutto

za jedną roboczogodzinę

 

Ilość roboczogodzin

Wartość

SUMA             8 760  


(wartość oferty słownie:
..................................................................................................................................................................................)

2. Liczba lekarzy stanowiąca kryterium oceny ofert zgodnie z Załącznikiem nr 4 ....................

 

Oferujemy realizację przedmiotu umowy w okresie od 15 lutego 2018 r. do 31 października 2018 r..

Akceptuję(emy) termin wykonania zamówienia określony w ogłoszeniu dotyczącym niniejszego postępowania.

Oświadczam(y), że:

 • załączony do ogłoszenia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 2, został przeze mnie (przez nas) zaakceptowany i zobowiązuję(emy) się w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
 • uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert;

Pozostałe oświadczenia:

 • zapoznałem(liśmy) się ogłoszeniem i jego załącznikami dotyczącymi niniejszego postępowania i nie wnoszę(simy) do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
Integralną część oferty stanowią:
 1. ................................................................................................
   
 2. ................................................................................................
   
 3. ................................................................................................
   
 4. ................................................................................................
   
 5. ................................................................................................
   
 6. ................................................................................................
   
 7. ................................................................................................
   
 8. ................................................................................................
   
 9. ...............................................................................................

 

 

__________________________
miejscowość, data

____________________________
imię i nazwisko  
_______________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej