Gliwice, 22-02-2018 r.
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.7.2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 221 000 euro
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Koszenia traw, cięcia żywopłotów i grabienia na terenach zieleni miejskiej w Gliwicach
 
1. Zamawiający - nazwa i adres

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice
e-mail: przetargi@mzuk.pl
tel. +48 32/335 04 54
fax +48 32/231 00 32
 
2. Tryb udzielenia zamówienia

1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".
 
3. Opis przedmiotu zamówienia

1) przedmiotem zamówienia są usługi.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 77.31.41.00-5 - nazwa: Usługi w zakresie trawników
dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 77.34.20.00-9 - nazwa: Przycinanie żywopłotów
kod CPV: 90.51.10.00-2 - nazwa: Usługi wywozu odpadów

3) opis przedmiotu zamówienia

Koszenie terenów zieleni miejskiej ( Część I, II, III, IV, V i VI )
Przedmiot zamówienia:
- Dwukrotne, trzykrotne i pięciokrotne koszenie oraz wygrabienie i wywóz traw, chwastów, jednorocznych samosiewów.
- Dwukrotne cięcie żywopłotów z zagrabieniem i wywozem pędów.
- Zebranie z terenów wszelkich odpadów, gałęzi i śmieci, przed i po koszeniu oraz ich wywóz.
- Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
Zamówienie obejmuje koszenie trawników i cięcie żywopłotów na terenach zieleni miejskiej wg wykazów:
Część I - Załącznik A – Rejon I: Stare Miasto, Centrum Zachód, Stare Gliwice, Brzezinka
trawniki – 18,696 ha x 3 = 56,088 ha,
żywopłoty – 4170 m2 x 2 = 8340 m2
Część II - Załącznik B – Rejon II: Sikornik, Trynek, Bojków, Ligota, Sośnica,
trawniki – 17,859 ha x 3 = 53,577 ha,
żywopłoty – 2340 m2 x 2 = 4680 m2
Część III - Załącznik C – Rejon III: Centrum (wschód), Zatorze, Żerniki, Toszecka, Czechowice,
trawniki – 17,728 ha x 3 = 53,184 ha,
żywopłot – 1410 m2 x 2 = 2820 m2
Część IV - Załącznik D – Rejon IV: Kopernik, Łabędy
trawniki – 18,392 ha x 3 = 55,176 ha,
żywopłot – 360 m2 x 2 = 720 m2
Część V - Załącznik E – Rejon V: boiska i place zabaw
trawniki – 4,371 ha x 5 = 21,855 ha,
żywopłot – 460 m2 x 2 = 920 m2
Część VI - Załącznik F – Rejon VI
trawniki – 10,064 ha x 2 = 20,128 ha
 

Istotne warunki zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury itp. W przypadku dokonania zniszczeń Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia Zamawiającemu i naprawy uszkodzeń.
2. Maksymalna wysokość traw po wykoszeniu 3 – 5 cm nad poziomem gruntu, uwzględniając jego ukształtowanie. W przypadku stwierdzenia uwag dot. jakości koszenia usterki winny być usunięte do 2 dni od daty zgłoszenia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji przez Zamawiającego.
4. Teren należy oznakować i odpowiednio zabezpieczyć poprzez wygrodzenie wykaszanego terenu. Stosować ekrany ochronne przy koszeniu w pobliżu zaparkowanych samochodów.
5. Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania prac do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót.
6. Każdego dnia uporządkować miejsce wykonywania pracy – zamiatanie chodników, alejek w obrębie koszonego terenu.
7. Zaleca się, aby technologia wykonywania usługi gwarantowała w możliwie największym zakresie mechaniczny zbiór skoszonych traw.
8. Wywozu skoszonej trawy, ściętych pędów i odpadów należy dokonywać:
- przy trzykrotnym i dwukrotnym koszeniu najpóźniej do 2 dni po wykonaniu pracy, a w szczególności pryzmy skoszonej trawy muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. niedziele i święta;
- przy pięciokrotnym koszeniu natychmiast po zakończeniu prac.
9. Wywozu dokonywać pojazdami o max nośności do 5 ton.
10. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca.
11. Prace należy wykonywać w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób poruszających się po terenie.
12. Pora wykonywania prac:
- w dni robocze (poniedziałek-piątek), w godz. od 6:00 do 18:00 ;
- w soboty w godz. od 8:00 do 15:00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania prac w soboty.
13. Terminy wykonania zadania są szacunkowe, a dokładne terminy zostaną wyznaczone na podstawie wysokości traw:
- dla trzykrotnego koszenia:
I koszenie traw i cięcie żywopłotu - 16 kwietnia – 18 maja 2018 r.;
II koszenie traw - 11 czerwca – 6 lipca 2018 r.;
III koszenie traw i cięcie żywopłotu - 1 – 30 sierpnia 2018 r.;
- dla pięciokrotnego koszenia:
I koszenie traw - 16 – 27 kwietnia 2018 r.;
II koszenie traw i cięcie żywopłotu - 14 – 25 maja 2018 r.;
III koszenie traw - 18 – 29 czerwca 2018 r.;
IV koszenie i cięcie żywopłotu - 23 lipca – 3 sierpnia 2018 r.;
V koszenie - 27 sierpnia – 7 września 2018 r.;
- dla dwukrotnego koszenia:
I koszenie traw - 21 maja – 22 czerwca 2018 r.;
II koszenie traw - 6 – 31 sierpnia2018 r.
14. Czas wykonania prac nie może trwać dłużej niż:
- 14 dni roboczych licząc od dnia rozpoczęcia prac przy dwu- i trzykrotnym koszeniu,
- 6 dni roboczych licząc od dnia rozpoczęcia prac przy pięciokrotnym koszeniu.
15. Przekazanie przedmiotu umowy Wykonawcy przy każdym etapie następuje po zgłoszeniu telefonicznym, a następnie potwierdzone protokołem, w którym Strony określają:
- termin rozpoczęcia prac, przy czym prace należy podjąć najpóźniej w dniu następnym od wyznaczonej daty,
- kolejność obiektów do wykonywania prac na poszczególnych dzielnicach,
- termin zakończenia prac.
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części koszeń na niektórych terenach. Powierzchnia do koszenia może ulec zmianie z różnych przyczyn, a przede wszystkim w przypadku sprzedaży gruntów miejskich lub trwania modernizacji terenu, lub stwierdzenia braku konieczności koszenia w razie wystąpienia w okresie wegetacji traw niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. suszy. W przypadku zmniejszenia powierzchni koszenia Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.
17. Odbiór prac dokonywany będzie etapami, po zakończeniu prac na poszczególnych dzielnicach.
18. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać wykonanie usług do odbioru najpóźniej na dwa dni przed dokonaniem odbioru.


Interwencyjne koszenie na terenach zieleni miejskiej ( część VII zamówienia)

Przedmiot zamówienia:
- wykoszenie oraz wygrabienie i wywóz traw, chwastów, jednorocznych samosiewów;
- zebranie z terenu wszelkich odpadów, gałęzi i śmieci przed i po koszeniu oraz ich wywóz;
- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
Szacunkowa powierzchnia do wykoszenia ok. 20 ha w zależności od ilości zgłoszeń interwencyjnych.

Istotne warunki zamówienia:
1. Zamawiający będzie każdorazowo zlecał wykonanie robót telefonicznie, a następnie potwierdzał je w formie pisemnej, faksem lud drogą mailową podając lokalizacje, powierzchnie, mapki oraz termin zakończenia prac. Przystąpienie do prac będzie miało miejsce nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia pisemnego, faksem lub drogą mailową.
2. Maksymalna wysokość traw po wykoszeniu 3 – 5 cm nad poziomem gruntu, uwzględniając jego ukształtowanie. W przypadku stwierdzenia uwag dot. jakości koszenia usterki winny być usunięte do 2 dni od daty zgłoszenia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych prac z należytą starannością, bez konieczności zgłaszania telefonicznie interwencji przez Zamawiającego.
4. Teren należy oznakować i odpowiednio zabezpieczyć poprzez wygrodzenie wykaszanego terenu. Stosować ekrany ochronne przy koszeniu w pobliżu zaparkowanych samochodów.
5. Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania prac do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót.
6. Każdego dnia uporządkować miejsce wykonywania pracy – zamiatanie chodników, alejek w obrębie koszonego terenu.
7. Zaleca się, aby technologia wykonywania usługi gwarantowała w możliwie największym zakresie mechaniczny zbiór skoszonych traw.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, trawników, alejek, ogrodzeń, elementów małej architektury itp. W przypadku dokonania zniszczeń Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia Zamawiającemu i naprawy uszkodzeń.
9. Wywozu skoszonej trawy i odpadów należy dokonywać najpóźniej do 2 dni po wykonaniu pracy, a w szczególności pryzmy skoszonej trawy muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. niedziele i święta. Wywozu dokonywać pojazdami o max nośności do 5 ton.
10. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca.
11. Prace wykonywać tylko:
- w dni robocze (poniedziałek-piątek), w godz. od 6:00 do 18:00 ;
- w soboty w godz. od 8:00 do 15:00;
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania prac w soboty.
12. Termin wykonania zadania – 3 kwietnia – 30 listopada 2018 r.
13. Odbiór prac dokonywany będzie po każdorazowym wykonaniu prac.
14. Płatność za wykonane prace odbywać się będzie co miesiąc na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. Dołączyć do faktury protokoły odbioru prac wszystkich zleceń z danego miesiąca.
15. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny za wykoszenie trawy wraz z jej wywozem na pow. 1ha.

Przedmiotem zamówienia jest koszenie trawy i grabienie liści na terenie Cmentarza Centralnego w Gliwicach ( Część VIII)
1. Czterokrotne koszenie trawników, chwastów i samosiejek na Cmentarzu Centralnym ( 4x10,5 ha) w terminach:
- I koszenie traw – 20.04 – 11.05.2018 r.,
- II koszenie traw – 21.05 – 15.06.2018 r.,
- III koszenie traw – 25.06 – 27.07.2018 r.,
- IV koszenie traw – 6.08 – 28.09.2018 r.
2. Jednokrotne ręczne grabienie na terenie Cmentarza Centralnego ( 22 ha) w okresie od 1 października do 27 października 2018 r.
3. Każdorazowo szczegółowe terminy Zamawiający uzgodni z Wykonawcą, przy
czym Wykonawca rozpocznie prace w ciągu 48 godzin od otrzymania pisemnego
zlecenia Wykonawcy, a termin zakończenia prac nie może przekroczyć 15 dni.
W czasie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Wykonania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, alejek, ogrodzeń, nagrobków i innych elementów małej architektury. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za spowodowanie zniszczenia, uszkodzenia, zabrudzenia.
2. Wykonania zleconych prac z należną starannością, bez konieczności interwencji przez Zamawiającego.
3. Zabezpieczenia terenu poprzez oznakowanie i wygrodzenie części cmentarza, przy którym wykonywane będą prace.
4. Czyszczenia na bieżąco zakurzonych nagrobków w wyniku prowadzonych prac.
5. Wykonywania prac tylko:
- w dni robocze ( od poniedziałku do piątku) w godz. 7:00-17:00
- w soboty w godz. 7:00-14:00
- wstrzymania wszelkich prac w trakcie trwania ceremonii pogrzebowych w pobliżu wykonywania prac.
6. Korzystania na terenie cmentarza z samochodów o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton.
7. Uporządkowania miejsca pracy poprzez wywóz skoszonej trawy, oczyszczanie terenu z wszelkich odpadów. Wywozu skoszonej trawy należy dokonać najpóźniej następnego dnia.
8. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca.

Przedmiotem zamówienia jest grabienie liści na terenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach ( Część IX)
Jednokrotne ręczne grabienie liści na terenie Cmentarza Lipowego ( 11,8 ha), w okresie od 1 października do 27 października 2018 r.
W czasie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Wykonania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, alejek, ogrodzeń, nagrobków i innych elementów małej architektury. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za spowodowanie zniszczenia, uszkodzenia, zabrudzenia.
2. Wykonania zleconych prac z należną starannością, bez konieczności interwencji przez Zamawiającego.
3. Użycie sprzętu mechanicznego (np. dmuchaw) możliwe będzie tylko w uzgodnieniu z Zamawiającym.
4. Zabezpieczenia terenu poprzez oznakowanie i wygrodzenie części cmentarza, przy którym wykonywane będą prace.
5. Czyszczenia na bieżąco zakurzonych nagrobków w wyniku prowadzonych prac.
6. Wykonywania prac tylko:
- w dni robocze ( od poniedziałku do piątku) w godz. 7:00-17:00
- w soboty w godz. 7:00-14:00
- wstrzymania wszelkich prac w trakcie trwania ceremonii pogrzebowych w pobliżu wykonywania prac.
7. Korzystania na terenie cmentarza z samochodów o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton.
8. Uporządkowania miejsca pracy poprzez wywóz skoszonej trawy, oczyszczanie terenu z wszelkich odpadów. Wywozu skoszonej trawy należy dokonać najpóźniej następnego dnia.
9. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Certyfikat ISO.
 

 
4. Oferty częściowe

1) zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,

A) - część I – koszenia i grabienie w Rejonie I;
- część II – koszenia i cięcia w Rejonie II;
- część III – koszenia i cięcia w Rejonie III;
- część IV – koszenia i cięcia w Rejonie IV;
- część V – koszenia i grabienie na boiskach i placach zabaw;
- część VIII– koszenia i grabienie na Cmentarzu Centralnym;

B) - część VI – koszenia w Rejonie VI;
- część VII – koszenia interwencyjne;
- część IX – grabienia na Cmentarzu Lipowym
 

Zamawiający wprowadza zastrzeżenie, że Wykonawca może ubiegać się tylko o jedną część zamówienia z pozycji A tj. tylko o część I lub tylko o część II lub tylko o część III lub tylko o część IV lub tylko o część V lub tylko o część VIII. Wykonawca ubiegający się o jedną część z pozycji A może ubiegać się o dowolną ilość części z pozycji B lub tylko o zamówienie z pozycji B.

 
5. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp

1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp,

6. Oferty wariantowe

1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,

7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia

1) termin wykonania zamówienia: Dla części I, II, III, IV:
Szacunkowe terminy wykonania zamówienia:
1) dla trzykrotnego koszenia:
I koszenie traw - 16 kwietnia - 18 maja 2018 r.
II koszenie traw - 11 czerwca - 6 lipca 2018 r.
III koszenie traw - 1 sierpnia - 30 sierpnia 2018 r.
dokładne terminy zostaną wyznaczone na podstawie wysokości traw
2) dla dwukrotnego cięcia żywopłotów:
I cięcie - 16 kwietnia - 18 maja 2018 r.
II ciecie - 1 sierpnia - 30 sierpnia 2018 r.

Dla części V:
Szacunkowe terminy wykonania zamówienia
1) dla pięciokrotnego koszenia:
I koszenie traw - 16 kwietnia - 27 kwietnia 2018 r.
II koszenie traw - 14 maja - 25 maja 2018 r.
III koszenie traw - 18 czerwca - 29 czerwca 2018 r.
IV koszenie traw - 23 lipca - 3 sierpnia 2018 r.
V koszenie traw - 27 sierpnia - 7 września 2018 r.
dokładne terminy zostaną wyznaczone na podstawie wysokości traw
2) dla dwukrotnego cięcia żywopłotów:
I cięcie - 14 maja - 25 maja 2018 r.
II ciecie - 23 lipca - 3 sierpnia 2018 r.

Dla części VI:
Szacunkowe terminy wykonania zamówienia:
I koszenie traw - 21 maja - 22 czerwca 2018 r.
II koszenie traw - 6 sierpnia - 31 sierpnia 2018 r.
dokładne terminy zostaną wyznaczone na podstawie wysokości traw

Dla części VII:
Termin wykonania zadania: 3 kwietnia - 30 listopada 2018 r.

Dla części VIII:
Szacunkowe terminy wykonania zamówienia
- I koszenie traw - 20.04 - 11.05.2018 r.,
- II koszenie traw - 21.05 - 15.06.2018 r.,
- III koszenie traw - 25.06 - 27.07.2018 r.,
- IV koszenie traw - 6.08 - 28.09.2018 r.
- jednokrotne ręczne grabienie na terenie Cmentarza Centralnego (22 ha) w okresie od 1 października do 27 października 2018 r.

Dla części IX:
Jednokrotne ręczne grabienie liści na terenie Cmentarza Lipowego ( 11,8 ha), w okresie od 1 października do 27 października 2018 r.
,
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

8. Warunki udziału w postępowaniu

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

 
2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunku:
O zamówienie w części I - koszenie Rejon I - mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali, co najmniej 3 usługi o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto każda.

O zamówienie w części II - koszenie Rejon II - mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali, co najmniej 3 usługi o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto każda.

O zamówienie w części III - koszenie Rejon III - mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali, co najmniej 3 usługi o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto każda.

O zamówienie w części IV - koszenie Rejon IV - mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali, co najmniej 3 usługi o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto każda.

O zamówienie w części V - koszenie na terenach boisk i placów zabaw - mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali, co najmniej 3 usługi o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto każda.

O zamówienie w części VI - koszenie Rejon VI - mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali, co najmniej 3 usługi o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto każda.

O zamówienie w części VII - koszenie interwencyjne - mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali, co najmniej 2 usługi o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto każda.

O zamówienie w części VIII - koszenia i grabienie na Cmentarzu Centralnym - mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali, co najmniej 3 usługi o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każda.

O zamówienie w części IX - grabienie na Cmentarzu Lipowym - mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali, co najmniej 2 usługi zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto każda.

W przypadku składania ofert na więcej niż 1 część zamówienia warunek wiedzy i doświadczenia ulega zsumowaniu.

W przypadku podmiotów działających wspólnie warunek wiedzy i doświadczenia podlega zsumowaniu.
O zamówienie w części I lub II lub III lub IV lub VI mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują:
- Minimum 2 pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton, wyposażonym w plandekę zabezpieczającą odpady;
- Minimum 1 szt. kosiarki bijakowej do ciągników lub kosiarki samojezdnej do dużych powierzchni
- Minimum 4 szt. samobieżnych kosiarek spalinowych
- Minimum 4 szt. podkaszarek.

O zamówienie w części V mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują:
- Minimum 1 pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton.
- Minimum 2 szt. kosiarek mechanicznych
- Minimum 2 szt. podkaszarek.

O zamówienie w części VII mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują:
- Minimum 1 pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton.

O zamówienie w części VIII mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują:
- Minimum 2 pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton.
- Minimum 3 szt. kosiarek mechanicznych
- Minimum 3 szt. podkaszarek.

O zamówienie w części IX mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują:
- Minimum 1 pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton.

W przypadku składania ofert na więcej niż 1 część zamówienia Wykonawca musi spełnić maksymalny warunek określony dla części, o które się ubiega ( np. w przypadku ubiegania się o część I i IX Wykonawca winien spełnić warunek określony dla części I)
- o zamówienie w części I lub II lub III lub IV lub VI mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują minimum 10 pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- o zamówienie w części V mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują minimum 5 pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia

- o zamówienie w części VII mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują minimum 5 pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- o zamówienie w części VIII mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują minimum 12 pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- o zamówienie w części IX mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują minimum 5 pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W przypadku składania ofert na więcej niż 1 część zamówienia Wykonawca musi spełnić maksymalny warunek określony dla części, o które się ubiega ( np. w przypadku ubiegania się o część I i IX Wykonawca winien spełnić warunek określony dla części I)

 

4. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

9. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5
 
1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp,
2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp
 
10. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne


1) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

 • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,

  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w powyższym oświadczeniu.

  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

 • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.
 • Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie,

  3) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp:

 • wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 • wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ,
 • wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ,

  4) Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1,2,3:

  • wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  • wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:
   a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu.
   b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
   c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
   d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
  • wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 1, 2, 3.
11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 
 
1) komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:
 Koszenia traw, cięcia żywopłotów i grabienia na terenach zieleni miejskiej w Gliwicach "
3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SIWZ.

12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
 • Pani Joanna Michoń - Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 
  tel. +48 32/32 335-04-54, fax +48 32/231 00 32, pok. 33 - Zamówienia publiczne, piętro -
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00,
2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:
 • Pani Iwona Kokowicz - Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 
  tel. +48 32/32 335-04-24, fax +48 32/231 00 32, pok. Dział Zieleni, piętro
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00,
13. Wymagania dotyczące wadium

1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset 00/100) na każdą z części zamówienia na którą składa ofertę,
2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert,
3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp,
4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice,
5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, ,
 
14. Termin związania ofertą

1) termin związania ofertą wynosi 30 dni.

15. Opis sposobu przygotowania oferty

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
2) wraz z ofertą należy złożyć:

a) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
3) wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiazku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku,
4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,
5) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
6) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
7) oświadczenia oraz pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale,
8) dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 7, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą,
10) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:
 • informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
 • nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 • podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności,
11) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa o treści ZAŁĄCZNIKA NR 9 do SIWZ, należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
12) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
13) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,
14) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:
"Oferta w postępowaniu pod nazwą: 
Koszenia traw, cięcia żywopłotów i grabienia na terenach zieleni miejskiej w Gliwicach

Nie otwierać przed 09-03-2018 r. godz. 12:00 "

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) oferty należy złożyć do dnia 09-03-2018 r. do godz. 11:30  Miejsce składania: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, Sekretariat W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09-03-2018 r. o godz. 12:00  . Miejsce otwarcia: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, sala nr 14.
 
17. Opis sposobu obliczania ceny
 
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ,
2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji,
3) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,

4) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.


 
 
18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

 
19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 
1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=100,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
gdzie:
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca - liczba punktów w kryterium
Wa - waga w ocenianym kryterium
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"
2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp: TAK.

 
20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
5) wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedłoży oryginał dokumentu potwierdzającego jego siedzibę podatkową, tzw. certyfikat rezydencji,

21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
1) zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .
 
22. Istotne postanowienia umowy

1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

 
23. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy

1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
2. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) Zamawiający dopuszcza zmianę osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę na podstawie powiadomienia stron bez konieczności aneksowania umowy;
2) zmiany przedstawicieli uczestników wykonywanej usługi;
3) zmiany nazwy lub siedziby Zamawiającego/Wykonawcy;
4) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania usługi;
5) zmiany będące następstwem: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy.
4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna

 
24. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy pzp.
 
25. Załączniki do specyfikacji

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty,
2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie o grupie kapitałowej,
4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - wzór umowy,
5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - wykaz  usług,
6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - wykaz potencjału technicznego,
7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - wykaz osób,
8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego,
9) ZAŁĄCZNIK NR 9 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,
10) ZAŁĄCZNIK NR A - wykaz terenów zielonych w REJONIE I dla części I
11) ZAŁĄCZNIK NR B - wykaz terenów zielonych w REJONIE II dla części II
12) ZAŁĄCZNIK NR C - wykaz terenów zielonych w REJONIE III dla części III
13) ZAŁĄCZNIK NR D - wykaz terenów zielonych w REJONIE IV dla części IV
14) ZAŁĄCZNIK NR E - wykaz boisk i placów zabaw w  REJONIE V dla części V
15) ZAŁĄCZNIK NR F - wykaz terenów zielonych w REJONIE VI dla części VI
 
Dyrektor Jednostki
 
26-02-2018 r.  Tadeusz Mazur 
.............................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)