oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.7.2018
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 31 553,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Koszenia traw, cięcia żywopłotów i grabienia na terenach zieleni miejskiej w Gliwicach dla części V


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 6
ZAKŁAD USŁUG DROGOWYCH I KOMUNALNYCH DROMAR KALIŚCIAK MARIAN
GLIWICKA 25  44-145 STANICA
31 076,38 
7 września 2018 r.
14 dni

Joanna Michoń
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)