oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.7.2018
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 82 119,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Koszenia traw, cięcia żywopłotów i grabienia na terenach zieleni miejskiej w Gliwicach dla części II
Brak ofert

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 
 
 

Joanna Michoń
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)