Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.8.2018 Gliwice,  21-03-2018 r.
nr kor.

 
Dotyczy: Modernizacja części hali budynku 1010 w osiach 1 - 9 znajdującej się na terenie giełdy samochodowej w Gliwicach


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie:

W dziale 15 pkt. 3) SIWZ ujęte jest wymaganie:

„wykonawca składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku”.

W formularzu oferty nie uwzględniono takiej informacji, czy Zamawiający dysponuje wzorem stosownej informacji?
 

Odpowiedź:

Zapis punktu 15.3) SIWZ nakłada na Wykonawcę dodatkowy obowiązek. Przy składaniu oferty Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym, że w przypadku wyboru jego oferty powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy i wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku. Nie oznacza to, że taka informacja powinna być zawarta w formularzu oferty.

Zamawiający nie dysponuje wzorem stosownej informacji.
 

 
  Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
 
tel. +48 32 335-04-10
fax +48 32 231-00-32
przetargi@mzuk.pl