MZUK-EPZ.50.8.2018
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Modernizacja części hali budynku 1010 w osiach 1 - 9 znajdującej się na terenie giełdy samochodowej w Gliwicach  
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:      
Zamawiający:  Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu:
przekracza kwotę od której stosuje się ustawę pzp, a jest mniejsza od kwot określonych na podstawie art.11 ust 8 pzp  
Data wszczęcia postępowania:
09-03-2018 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części):
zawarcie umowy
Data zawarcia umowy lub unieważnienia postępowania:
 23-04-2018 r.
Nr zawartej umowy:
Wybrany wykonawca (nazwa):

ENERGOCOMPLEX SP. Z O. O. BERNARDYŃSKA 69A, 44-102 GLIWICE

Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:
02-05-2018 nr ogłoszenia 500096556-N-2018
Wartość zawartej umowy
netto:
375 670,77 zł
brutto: 
462 075,05 zł
Informacje z art. 181 ust. 1 ustawy PZP:
             liczba para-protestów ogółem:     0
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        0
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
……………………………………………..
 
(osoba sporządzająca)