Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.15.2018
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
OGŁASZA
postępowanie prowadzone w trybie przetargu
opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą
Budowa I etapu placu zabaw na terenie osiedla Brzezinka

Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice.

e-mail: mzuk@um.gliwice.pl

tel. +48 32/335 04 45

Opis przedmiotu zamówienia:
kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 45.00.00.00-7 - nazwa: Roboty budowlane
dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 45.11.27.23-9 - nazwa: Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Budowa I części placu zabaw na terenie osiedla Brzezinka (dz. Nr 792/5 obr. Brzezinka) – w ramach budowy II etapu skweru rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie osiedla Brzezinka zlokalizowanego w przy ul. Gnieźnieńskiej, Rzeszowskiej, Łódzkiej i Olsztyńskiej
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w tym wykonanie nawierzchni bezpiecznych z płyt EPDM, montaż urządzeń zabawowych oraz ławek i koszy na śmieci.
Zamówienie uwzględnia prace w zakresie budowy I części placu zabaw – dwa wewnętrzne pola o powierzchniach 82 m2 z piaskownicą oraz o powierzchni 178 m2 z urządzeniem integracyjnym, bujakami oraz huśtawką na sprężynach.
Przy sporządzaniu oferty uwzględnić należy fakt, iż etap I oraz III zagospodarowania terenu, jak również montaż Tyrolki wraz z nawierzchnią zostały wykonane w roku ubiegłym.

I. Opis przedmiotu zamówienia.
• Zagospodarowanie terenu:
1. Roboty wytyczeniowe (wytyczenie nawierzchni bezpiecznych oraz miejsc montażu urządzeń zgodnie z projektem).
2. Roboty ziemne (wykopanie koryt pod nawierzchnie, makroniwelacja terenu).
3. Nawierzchnia bezpieczna z płyt EPDM (wykonanie podbudowy z kruszyw, nawierzchni wraz
z obrzeżami 30 x 8 na ławach betonowych).
• Mała architektura:
1. Montaż ławek parkowych 3 szt. i koszy na śmieci 3 szt.
2. Dostawa i montaż – zestaw zabawowy integracyjny 1 szt.
3. Dostawa i montaż - bujak – 2 szt.
4. Dostawa i montaż- huśtawka dwuosobowa na sprężynie – 1 szt.
5. Dostawa i montaż- piaskownica – 1 szt.
6. Dostawa i montaż- stelaż z tablicą regulaminową – 2 szt.
• Zieleń:
1. Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych (wraz z wywozem zanieczyszczeń).
2. Humusowanie skarp, wykonanie trawników dywanowych z siewu.

Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania zamienników zaprojektowanego wyposażenia. Zamienniki muszą być równoważne pod względem charakterystyki urządzeń, spełnianych funkcji, wymiarów.
Integralną częścią niniejszej specyfikacji są:
1. Projekty budowlano-wykonawcze.
2. Przedmiary robót.
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
Uwaga: Wszystkie elementy składowe dokumentacji, tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna, przedmiar robót, stanowią komplet. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia, wszystkie elementy dokumentacji należy rozpatrywać łącznie. Podane w przedmiarach podstawy wyceny nie są zobowiązujące dla Wykonawcy.
Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia, z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień.

Wykonawca powinien:
1. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wykopy kontrolne. Wykopy te należy wykonać
w miejscu robót fundamentowych, w których mogą występować skrzyżowania oraz zbliżenia z istniejącymi instalacjami podziemnymi. Roboty ziemne należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności w miejscach występowania uzbrojenia.
2. Zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie wykonywania prac w obrębie istniejącego drzewostanu oraz systemów korzeniowych drzew. W razie potrzeby prace w sąsiedztwie korzeni wykonywać ręcznie.
3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym, oraz zatwierdzić w ZDM projekt organizacji i zabezpieczenia robót w pasie drogowym.
4. Roboty należy prowadzić pod nadzorem wszystkich jednostek odpowiedzialnych za istniejące uzbrojenie terenu.
Uwaga: Koszt nadzorów należy ująć w ofercie cenowej.
5. Do wykonania robót należy stosować materiały określone w specyfikacji technicznej, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa i deklaracje zgodności z PN lub Aprobatą Techniczną.
6. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej.
8. Wykonawca ma obowiązek zgłaszać do Zamawiającego chęć przeprowadzenia odbiorów częściowych prac ulegających zakryciu i zanikających.
9. Odbiór końcowy zostanie dokonany przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego
z udziałem Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakości wykonanych robót na podstawie przedstawionych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacją techniczną oraz przedmiarami robót.
12. Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru robót.
Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:
- operat powykonawczy geodezyjny z naniesieniem na zasoby mapowe Wydz. Geodezji UM w Gliwicach,
- certyfikaty i deklaracje zgodności na materiały i urządzenia zastosowane do wykonania robót,
- protokoły z pomiarów i badań,
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
- dokumentację powykonawczą,
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, DTR, oraz gwarancje producentów urządzeń,
- certyfikaty i dokumentacje potwierdzające zgodność urządzeń i nawierzchni EPDM z normami PN-EN1176 i PN-EN 1177.
W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Stałego utrzymania porządku i ładu na terenie budowy.
2. Oznakowania i odpowiedniego zabezpieczenia materiałów niezbędnych do wykonania prac.
3. Wykonywania prac w godzinach od 600 do 1800 w dni robocze oraz od 600 do 1500 w sobotę.
4. Bieżącego wywozu odpadów i gruzu pochodzącego z rozbiórek.
5. Oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
6. Udziału w odbiorach robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorach częściowych i udziału w odbiorze końcowym.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Polityka ZSZ.

Wymagany termin gwarancji: 36 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót, przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi,
Wymagany termin rękojmi: 36 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót, przy czym okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji.

Wymagania dotyczące wadium
1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),
2) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert,
3) wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice,
4) zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza lub niezwłocznie po unieważnieniu postępowania.
5) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
6) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy.


Termin wykonania zamówienia:
10 tygodni od daty podpisania umowy

Opis warunków przystąpienia do przetargu:

Wiedza i doświadczenie
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie roboty budowlane o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia, o wartości minimum 60 000,0- zł brutto każda.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
O zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy:
A. Personel kierowniczy:
- kierownik robót - posiadający uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub drogowej, będący członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dostarczyć wraz z drukiem oferty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
- wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu o treści załącznika nr 6 do ogłoszenia,
- wykaz wykonanych robót budowlanych z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania o treści  załącznika nr  5 do ogłoszenia oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;
- wypełniony i podpisany formularz cenowy - o treści załącznika nr 2,

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=100,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt

gdzie:
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca - liczba punktów w kryterium
Wa - waga w ocenianym kryterium
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.


1) Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie powyższych kryteriów,
2) zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.
Zasady wyjaśniania treści ogłoszenia:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu. Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień, jeżeli zapytanie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.

Forma, miejsce i termin składania ofert
Ofertę
o treści załącznika nr 1 należy przesłać w formie pisemnej na adres zamawiającego do dnia 13-04-2018r. do godziny 11:30.

Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zmiana lub odwołanie warunków przetargu:
Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki przetargu. Informację o dokonanej zmianie  lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.

Warunki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru:
Zamawiający zamknie przetarg bez dokonania wyboru, jeżeli:
a) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków przetargu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,
d) przetarg obarczony będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Warunki odwołania przetargu:
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu przetargu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.

Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie:
Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:
a) zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,
b) treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia,
c) oferent nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie wykaże spełniania warunków przystąpienia do przetargu,
d) będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową,
e) oferent w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w sposób zawiniony naruszył obowiązki zawodowe lub umowne, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.

Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie:
W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek zamawiający zamieści  w  informacji  o wynikach przetargu.

Zasady uzupełniania dokumentów:
Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę i który wraz z ofertą nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub jeżeli dokumenty te zawierają błędy, wzywa się do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów lub uzupełnienia dokumentów, które nie potwierdzają spełniania warunków przystąpienia do przetargu, procedurę, o której mowa w zdaniu pierwszym stosuje się do kolejnego oferenta, chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

Forma składanych dokumentów:
Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.


Sposób porozumiewania się zamawiającego z oferentami (przed i po otwarciu ofert):
1) wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczące przetargu zamawiający:
a) do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu,
b) po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem informacji, o których mowa w pkt. 2),
2) informację o wynikach lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru zamawiający przekaże na piśmie oferentom oraz zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu.

Zasady zmiany lub wycofania oferty:
Oferent będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając w sekretariacie organizatora przetargu  stosowne pisemne oświadczenie.

Wybór oferty:
1) w przypadku jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego,  zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert przetargowych lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
2) jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną,
3) jeżeli w przetargu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach,
4) jeżeli w przetargu, w którym cena nie jest jedynym kryterium, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie oraz o takim samym bilansie pozostałych kryteriów, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie kryterium ceny. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.

Oferty złożone po terminie:
Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek oferenta.

Istotne postanowienia umowy:
 zawiera załączony do ogłoszenia wzór umowy 

Uwaga! Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Załączniki

1) Załącznik nr 1 - formularz oferty,
2) Załącznik nr 2 - formularz cenowy,
3) Załącznik nr 3 - wzór umowy,
4) Załącznik nr 4 - dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych,
6) Załącznik nr 6 - wykaz osób,
 
Kierownik Działu Planowania i Zamówień
 
04-04-2018 r.  Aleksandra Zgadzaj
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
04-04-2018 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej