Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.15.2018
nr kor.:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
INFORMUJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  prowadzonego w trybie przetargu
  opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą

Budowa I etapu placu zabaw na terenie osiedla Brzezinka
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
     W imieniu zamawiającego informuję, że w niniejszym postępowaniu wybrana została oferta nr 1 złożona przez firmę:
APIS POLSKA Sp. z o.o.
Kolaniki 19, 37-500 Jarosław z ceną 164 383,95 zł.
Uzasadnienie: wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów i jest zgodna z treścią ogłoszenia.


 
Kierownik Działu Planowania i Zamóień
 
17-04-2018 r.  Aleksandra Zgadzaj
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
17-04-2018 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej