Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.15.2018
nr kor.:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
INFORMUJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  prowadzonego w trybie przetargu
  opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą

Budowa I etapu placu zabaw na terenie osiedla Brzezinka
 


Zawiadomienie o zamknięciu przetargu
     W imieniu zamawiającego informuję, że niniejszy przetarg został zamknięty bez dokonania wyboru oferty.
Uzasadnienie: Zamawiający ponownie zbadał oferty złożone w przetargu i unieważnił wybór oferty firmy APIS Polska Sp. z o.o.ponieważ wartość netto oferty przekracza wartość 30 tyś euro.
Zamawiający w przetargu opartym o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny nie może podpisać umowy z wykonawcą którego oferta przekracza wartość netto 30 000 euro ponieważ naruszyłby tym samym przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)


 
Kierownik Działu Planowania i Zamóień
 
25-04-2018 r.  Aleksandra Zgadzaj
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
25-04-2018 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej