ZAŁĄCZNIK NR 8
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.13.2018

 

______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________


______________________________________________________________
adres wykonawcy

 
WYKAZ OSÓB
 
dotyczy postępowania:
Modernizacja skweru miejskiego wraz z oświetleniem terenu przy ul. Wolności w Gliwicach  
 
Wykaz osób wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Lp.
Imię i nazwisko
 Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu

Dostępność
(należy wpisać podstawę do dysponowania osobą np. pracownik firmy, pracownik podwykonawcy)

   

Uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej / drogowej *
wydane przez:
.....................................................
nr:................................................
z dnia:..........................................


* - niepotrzebne skreślić

   
1.     Personel wykonawczy  
2.     Personel wykonawczy  
3.     Personel wykonawczy  
4.     Personel wykonawczy  
5.     Personel wykonawczy  
6.     Personel wykonawczy  
7.     Personel wykonawczy  
8.     Personel wykonawczy  

 
 

 

_____________________
data i miejscowość

______________________
imię i nazwisko  


_____________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej