oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.17.2018

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Modernizacja skweru miejskiego tzw. "Bulwarów Kłodnicy" przy ul. Wybrzeże Wojska Polskiego w Gliwicach "

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

EUROTECH SP. Z O. O.
DR. BRONISŁAWA HAGERA 41, 41-800 ZABRZE z ceną 654 209,94 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp. Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert, tj. 18.04.2018 r. do godz. 11:30 wpłynęły 2 oferty. Zamawiający zbadał czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca EUROTECH Sp. z o.o. w terminie określonym w SIWZ złożył oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp pismem z dnia 20.04.2018 r. (MZUK.13153.2018) Zamawiający wezwał najwyżej ocenionego Wykonawcę (EUROTECH Sp. z o.o.) do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt 2) i 3), tj. wykaz robót, wykaz osób oraz odpis z właściwego rejestru o działalności gospodarczej. Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił dokumenty, które Zamawiający uznał za wystarczające.
Pismem z dnia 14.05.2018 r. (MZUK.15753.2018) Zamawiający zwrócił się do wykonawców z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.

Wykonawca EUROTECH Sp. z o.o. wyraził zgodę na przedłużenie ważności oferty oraz przedłużył ważność wadium (MZUK.16297.2018).

Wykonawca Baugart Krzysztof Kalisz nie wyraził zgody nie przedłużenie ważności oferty (MZUK.15920.2018).

Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria oceny:
cena - 60%,
gwarancja i rękojmia - 20%,
skrócenie terminu realizacji - 20%.

Oferta wykonawcy Baugart Krzysztof Kalisz podlega odrzuceniu:

Uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca Baugart Krzysztof Kalisz nie dołączył do oferty formularza cenowego. Zgodnie z zapisami pkt 15.2)a) SIWZ wykonawca jest obowiązany do oferty dołączyć wypełniony formularz cenowy. Dokument ten nie podlega uzupełnieniu.
Dodatkowo ww. Wykonawca nie złożył oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W związku z tym, że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 in fine Pzp odstąpił od wezwania Wykonawcy do złożenia ww. oświadczenia.
Wykonawca Baugart Krzysztof Kalisz również nie wyraził zgody na przedłużenie ważności oferty.
Uzasadnienie prawne:
Oferta wykonawcy Baugart Krzysztof Kalisz podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp - jej treść nie odpowiada treści SIWZ oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp - wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.
.
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
gwarancja i rękojmia
Liczba pkt
w kryterium
skrócenie terminu realizacji
Łączna
punktacja

1.
EUROTECH SP. Z O. O.
DR. BRONISŁAWA HAGERA 41,
41-800 ZABRZE
60,00
20,00
20,00
100,00
2.
Baugart Krzysztof Kalisz
Witkiewicza 19/24,
44-100 Gliwice
0,00
0,00
0,00
0,00


Kierownik Działu Planowania i Zamówień

07-06-2018 r. Aleksandra Zgadzaj
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

07-06-2018 r. Tadeusz Mazur

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)