Gliwice, 29-03-2018 r.
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.16.2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 5 548 000 euro
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Akademickiej w Gliwicach w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
 
1. Zamawiający - nazwa i adres

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109 Gliwice
e-mail: przetargi@mzuk.pl
tel. +48 32/335 04 54
fax +48 32/231 00 32
 
2. Tryb udzielenia zamówienia

1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".
 
3. Opis przedmiotu zamówienia

1) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 45.00.00.00-7 - nazwa: Roboty budowlane
dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 71.22.00.00-6 - nazwa: Usługi projektowania architektonicznego
kod CPV: 71.52.00.00-9 - nazwa: Usługi nadzoru budowlanego

3) opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych.
Dodatkowe kody CPV opisujące przedmiot zamówienia
Projektowanie:
Grupa robót:
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Klasa robót:
71200000-0 – Usługi architektoniczne i podobne
71300000-1 – Usługi inżynieryjne
71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71500000-3 – Usługi związane z budownictwem
Kategoria robót:
71210000-3 – Doradcze usługi architektoniczne
71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego
71240000-2 – Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71250000-5 – Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71310000-4 – Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0 – Różne usługi inżynieryjne
71350000-6 – Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71420000-8 – Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71510000-6 – Usługi badania terenu
71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego
71530000-2 – Doradcze usługi budowlane
71540000-5 – Usługi zarządzania budową
 

Roboty budowlane:
Grupa robót:
45000000-7 – Roboty budowlane
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
kategoria robót:
45113000-2 – Roboty na placu budowy
45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania usuwania gleby
Zamówienie obejmuje:
wykonanie prac w zakresie zaprojektowania i budowy toru rowerowego typu „pumptrack” przy ul. Akademickiej 29 w Gliwicach, działka nr 244/2, obręb Politechnika.

Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie:
1. Opracowanie kompletnego projektu budowlanego obejmującego:
- wykonanie 2 wstępnych koncepcji zagospodarowania terenu;
- wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót;
- uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii technicznych, ekspertyz i badań technicznych;
- przygotowanie wniosku i dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę / uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (CD).
W wersji papierowej dokumentację należy wykonać w 4 egzemplarzach. W wersji elektronicznej dokumentację należy wykonać w 2 kompletach.
2. Roboty budowlane:
- roboty ziemne – korytowanie.
- podbudowy;
- nawierzchnię asfaltową;
- stojak rowerowy;
- ławki i kosz na śmieci (materiał inwestora);
- regenerację trawników i roczną pielęgnację zieleni.

Szczegółowy zakres prac został ujęty w programie funkcjonalno – użytkowym, wzorze umowy oraz dokumentacji zdjęciowej i graficznej - stanowiącym załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Uwaga: Wszystkie elementy składowe dokumentacji stanowią komplet. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia, wszystkie elementy dokumentacji oraz uwagi z SIWZ należy rozpatrywać łącznie.
Istotne warunki zamówienia.
I. Dla prac projektowych:
1. Dokumentację projektową należy opracować w podziale na projekt koncepcyjny oraz projekt budowlany lub dokumentację niezbędną do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Przed przystąpieniem do dalszych prac, Wykonawca winien uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie koncepcji zagospodarowania terenu.
2. Projekt musi zawierać wszystkie branże, jakie będą wynikać z zakresu projektu. Projekt powinien zawierać część opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, wymagane prawem uzgodnienia), część rysunkową (proj. zagospodarowania terenu, rysunki branżowe). Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU, pozostałymi dokumentami Zamawiającego, Umową, obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), a także zgodną z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez uprawnionych inżynierów i projektantów oraz winna spełniać wymagania PFU. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującym prawem, wymaganiami Zamawiającego, praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką. Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację przedmiotu zamówienia w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji.
3. Należy dokonać zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.

II. Dla robót budowlanych:
1. Zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie wykonywania prac w obrębie istniejącego drzewostanu oraz systemów korzeniowych drzew. W razie potrzeby prace w sąsiedztwie korzeni wykonywać ręcznie.
2. Roboty należy prowadzić pod nadzorem wszystkich jednostek odpowiedzialnych za istniejące uzbrojenie terenu.
Uwaga: Koszt nadzorów należy ująć w ofercie cenowej.
3. Do wykonania robót należy stosować materiały określone w specyfikacji technicznej lub równoważne, porównywalne co do parametrów wytrzymałościowych, technicznych, jakościowych, przyczepności do podłoża, składu chemicznego, trwałości, gwarancji oraz przeznaczenia, posiadające aktualne certyfikaty i atesty oraz deklaracje zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.
4. Prace winny być realizowane zgodnie z zaleceniami producenta stosowanych materiałów i urządzeń. Sprzęt używany do realizacji robót winien być zgodny z instrukcją producenta.
5. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym, oraz zatwierdzić w ZDM projekt organizacji i zabezpieczenia robót w pasie drogowym, o ile zaistnieje taka potrzeba.
6. Projektant winien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.
7. Wykonawca robót ogólnobudowlanych do wykonania prac zatrudni kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej.
8. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej.
9. Odbiór końcowy zostanie dokonany przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy i przedstawiciela Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gliwicach. Komisja dokona oceny jakości wykonanych robót na podstawie przedstawionych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną oraz przedmiarami robót.
10. Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:
- certyfikaty i deklaracje zgodności na materiały i urządzenia zastosowane do wykonania robót,
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym,
- operat powykonawczy geodezyjny z naniesieniem na zasoby mapowe Wydz. Geodezji UM w Gliwicach,
- protokoły z pomiarów i badań,
- dokumentację powykonawczą,
- wpis do dziennika budowy.
11. Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru robót.
12. Termin realizacji: 30 listopada 2018 r.

W czasie realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Prowadzenia robót pod nadzorem kierownika robót posiadającego uprawnienia drogowe .
2. Stałego utrzymania porządku i ładu na terenie budowy.
3. Stałego dbania o to, aby środki transportowe wyjeżdżające z budowy nie zanieczyszczały okolicznych ulic. W razie potrzeby wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania punktu mycia opon samochodów wyjeżdżających z budowy.
4. Oznakowania i odpowiedniego zabezpieczenia materiałów niezbędnych do wykonania prac.
5. Bieżącego wywozu odpadów i gruzu pochodzącego z rozbiórek.
6. Zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
7. Oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
8. Zgłaszania do odbioru poprzez wpis do dziennika budowy robót zanikających i ulegających zakryciu.
9. Udziału w odbiorach robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorach częściowych i udziału w odbiorze końcowym.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Polityka ZSZ
 


Wymagany termin gwarancji: min 36 m-cy max 60 m-cy licząc od dnia odbioru końcowego robót bez uwag, ,
Wymagany termin rękojmi: min 36 m-cy max 60 m-cy licząc od dnia odbioru końcowego robót bez uwag, .

 
4. Oferty częściowe

1) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
 
5. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp

1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp,

6. Oferty wariantowe

1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,

7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia

1) termin wykonania zamówienia: 30 listopada 2018 r.,
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

8. Warunki udziału w postępowaniu

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 
2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunku:
Wykonawca musi wykazać, że:
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty co najmniej dwie usługi, których przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu użyteczności publicznej, parkingu, skweru, ciągów pieszych itp.
oraz
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane z których każda polegała na budowie lub modernizacji ciągów pieszych lub nawierzchni z kostki brukowej, lub nawierzchni asfaltowych, modernizacji placu zabaw lub skweru lub zieleńca itp. wraz z wykonywaniem trawników lub regeneracją zieleni o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2
W przypadku podmiotów działających wspólnie warunek wiedzy i doświadczenia podlega sumowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy :
- projektantem posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do 
projektowania bez ograniczeń
- kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi.
- 5 osobami personelu wykonawczego
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pózn. zm. ) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.

 

4. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

9. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5
 
1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp,
2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp
b) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp
 
10. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne


1) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

 • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,

  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w powyższym oświadczeniu.

  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

 • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.
 • Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie,

  3) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
 • wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SIWZ,

  4) Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1,2,3:

  • wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  • wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:
   a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu.
   b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
   c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
   d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
  • wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 1, 2, 3.
11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 
 
1) komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:
 Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Akademickiej w Gliwicach w systemie "zaprojektuj i wybuduj"."
3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SIWZ.

12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
 • Pani Joanna Michoń - Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 
  tel. +48 32/32 335-04-54, fax +48 32/231 00 32, pok. 33 - Zamówienia publiczne, piętro -
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00,
2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:
 • Pan Tomasz Dudziński - Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 
  tel. +48 32/32 335-04-17, fax +48 32/231 00 32, pok. Dział Techniczny, piętro
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00,
13. Wymagania dotyczące wadium

1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiace 00/100),
2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert,
3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp,
4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice,
5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć w oryginale w sekretariacie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, natomiast kopię dołączyć do oferty,
 
14. Termin związania ofertą

1) termin związania ofertą wynosi 30 dni.

15. Opis sposobu przygotowania oferty

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
2) wraz z ofertą należy złożyć:
a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ,
oraz oświadczenie o treści ZALĄCZNIKA NR 2
b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
3) wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiazku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku,
4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,
5) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
6) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
7) oświadczenia oraz pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale,
8) dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 7, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą,
10) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:
 • informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
 • nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 • podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności,
11) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa o treści ZAŁĄCZNIKA NR 10 do SIWZ, należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
12) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
13) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,
14) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:
"Oferta w postępowaniu pod nazwą: 
Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Akademickiej w Gliwicach w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

Nie otwierać przed 25-04-2018 r. godz. 12:00 "

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) oferty należy złożyć do dnia 25-04-2018 r. do godz. 11:30  Miejsce składania: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, Sekretariat W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25-04-2018 r. o godz. 12:00  . Miejsce otwarcia: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, sala nr 14.
 
17. Opis sposobu obliczania ceny
 
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ,
2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji, w szczególności na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego,
3) obliczona przez wykonawcę ryczałtowa cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie jakie wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności VAT. Wykonawca winien uwzględnić przy określeniu ceny wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje wymagania i warunki podane w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
4) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,

5) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami


 
 
18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

 
19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 
1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=60,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
okres gwarancji i rekojmi Wb=20,00 GiR=((GiRof/60)xWb)x100 pkt
skrócenie terminu realizacji Wc=20,00 Tc = ((Tof/4) xWc)x100 pkt

CENA – 60%
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Wa – waga w ocenianym kryterium

GWARANCJA i RĘKOJMIA - 20%
GiR=((GiRof/60)xWb)x100 pkt
Przy ocenie gwarancji i rękojmi dla całego zamówienia najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najdłuższy okres gwarancji i rękojmi, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesiące. Zaoferowanie okresu dłuższego niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowane i przeliczane wg powyższego wzoru gdzie:
GiR -liczba punktów w kryterium
GIRof – okres gwarancji i rękojmi badanej oferty
Wb – waga w ocenianym kryterium

SKRÓCENIE TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA – 20%
Tc = ((Tof/4) xWc)x100 pkt
Kryterium skrócenie terminu realizacji skrócenia realizacji zamówienia musi być wyrażony w pełnych tygodniach (7 dni) – 1 tydzień, 2, 3 lub 4 tygodnie. Skrócenie terminu realizacji o więcej niż 4 tygodnie nie będzie dodatkowo punktowane i przeliczane wg powyższego wzoru gdzie:
Tc - liczba punktów w kryterium
Tof – zaoferowana liczba tygodni skrócenia terminu realizacji zamówienia
Wc – waga w ocenianym kryterium

2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,

3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"
2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp: NIE.

 
20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
5) wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa poniżej. W przypadku, gdy okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat  wykonawca może wnieść zabezpieczenie na okres 5 lat, wraz ze zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy,

21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
1) zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
2) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 10,00 % ceny całkowitej podanej w ofercie,
3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy pzp,
4) zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy pzp ,
5) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego  i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji,
6) termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi obejmować cały okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego zakończeniu,
7 na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zamawiający pozostawi kwotę 30,00 % wysokości zabezpieczenia,
8) termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi obejmować cały okres rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu,
9) jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać prawo wypłaty przez Zamawiającego kwoty zabezpieczenia,
10) w przypadku przedłożenia poręczenia, gwarancji nie zawierającej wymienionych powyżej elementów bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
11) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice - potwierdzenie przelewu (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty) należy przekazać zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Jeżeli wykonawca wyrazi zgodę, zamawiający może zaliczyć wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy,zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
 
22. Istotne postanowienia umowy

1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.

 
23. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy

1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
2. Zamawiający określa następujące warunki w jakich możliwe jest dokonanie zmian zawartej umowy:
1) konieczność zmiany terminu wykonania umowy oraz harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego z powodu:
a) działania: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności,
a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie;
b) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zadania, np. długotrwałe intensywne opady deszczu, powódź, opady śniegu, utrzymujące się niskie temperatury;
c) decyzji nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót, np. konieczność wstrzymania robót, konieczność wykonania prac/badań archeologicznych;
d) braków lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;
e) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,
w szczególności istnienia niezidentyfikowanych obiektów budowlanych, instalacji lub sieci;
f) wstrzymania prac ze względu na ustawową działalność osób trzecich;
g) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej
do przewidzenia;
h) nieterminowego przekazania placu budowy;
i) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
j) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;
k) skrócenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy.
2) zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego:
a) zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 18 ust. 1 i ust. 2 w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastępstwie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ;
b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego.
3) rezygnacji z wykonania części robót, wynikające z wprowadzenia zmian lub wad
w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne
w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego z jednoczesnym odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia z tego tytułu;
4) zmiany zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę lub zmiany podwykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego bądź Wykonawcy;
5) rezygnacji z realizacji części zamówienia z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia
z tego tytułu;
6) zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji umowy.
3. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dokonanie zmian w umowie.

 
24. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy pzp.
 
25. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia
 
1) zamawiający zastrzega, że następujące kluczowe części zamówienia nie mogą zostać powierzone podwykonawcom: Wykonawca nie może powierzyć wykonania projektu i nadzoru autorskiego nad realizacją roboty budowlanej podwykonawcom
 
26. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu

Umowy o podwykonawstwo muszą:
1) spełniać wymagania określone w SIWZ,
2) określać maksymalny termin płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie dłuższy niż 14 dni,
3) w razie podziału umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo na etapy pokrywać się z harmonogramem rzeczowo - finansowym ustalonym przez zamawiającego i Wykonawcę,
4) zawierać klauzule dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
5) określać termin odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady wykonania nie krótszy niż okres odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.


27. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu

Nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo w zakresie wszelkich dostaw i usług o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł.


28. Załączniki do specyfikacji

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty,
2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie o grupie kapitałowej,
4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - formularz cenowy,
5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - wzór umowy,
6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - program funkcjonalno-użytkowy
7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - wykaz robót budowlanych,
8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - wykaz osób,
9) ZAŁĄCZNIK NR 9 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego,
10) ZAŁĄCZNIK NR 10 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,

 
Dyrektor Jednostki
 
03-04-2018 r.  Tadeusz Mazur 
.............................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)