ZAŁĄCZNIK NR 8
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.16.2018

 

______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________


______________________________________________________________
adres wykonawcy

 
WYKAZ OSÓB
 
dotyczy postępowania:
Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Akademickiej w Gliwicach w systemie "zaprojektuj i wybuduj". 
 
Wykaz osób wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia/zaproszeniu/ogłoszeniu.

Lp.
Imię i nazwisko
 Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu

Dostępność
(należy wpisać podstawę do dysponowania osobą np. pracownik firmy, pracownik podwykonawcy)

    Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
....................................
( opisać - czy są to uprawnienia bez ograniczeń)
..........................................................
nr i data uzyskania uprawnień:
..........................................................
 
Projektant  
    Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej. Wydane przez …………………………………………………………
Nr………………………………………… z dnia……………………………………….
- członek Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej o numerze ewidencyjnym………………………………
 
Kierownik budowy  
1.     Personel wykonawczy  
2.     Personel wykonawczy  
3.     Personel wykonawczy  
4.     Personel wykonawczy  
5.     Personel wykonawczy  

 
 

 

_____________________
data i miejscowość

______________________
imię i nazwisko  


_____________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej