oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.16.2018

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Akademickiej w Gliwicach w systemie "zaprojektuj i wybuduj"."

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz.1579), nie wpłynęła żadna nie podlegająca odrzuceniu oferta.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składana ofert tj. do 25 kwietnia 2018 r. do godz. 11:30 nie wpłynęła do postępowania żadna oferta.

 

 


specjalista ds. zamówień publicznych

25-04-2018 r. Joanna Michoń
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

26-04-2018 r. Tadeusz Mazur

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)