oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.22.2018

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w oparciu o rozdział 6 Pzp pod nazwą:

"Usługi w zakresie ratownictwa wodnego "

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:
CZĘŚĆ I OW CZECHOWICE

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE GLIWICE
ARTURA GROTTGERA 70, 44-102 GLIWICE z ceną 113 724,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Oferta uzyskała najwyższą ocenę w kryterium cena oraz spełnia warunki postawione w przetargu..
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Łączna
punktacja

1.
CZĘŚĆ I OW CZECHOWICE
WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE GLIWICE
ARTURA GROTTGERA 70,
44-102 GLIWICE
100,00
100,00
2.
CZĘŚĆ I OW CZECHOWICE
RATOWNICTWO WODNE RZECZPOSPOLITEJ ODDZIAŁ W GLIWICACH
TOSZECKA 137/1,
44-100 GLIWICE
75,00
75,00


Kierownik Działu Planowania i Zamówień

23-05-2018 r. Aleksandra Zgadzaj
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

23-05-2018 r. Tadeusz Mazur

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)