Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.28.2018 Gliwice,  25-06-2018 r.
nr kor. MZUK.20758.2018

 
Dotyczy: Budowa placu zabaw na terenie osiedla Bojków w Gliwicach


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Projekt zakłada wykonanie placu zabaw w postaci wydzielonych stref bezpieczeństwa dla poszczególnych grup urządzeń z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z płytek EPDM.
Czy Zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni bezpiecznej jednorodnej, bezspoinowej, wykonanej metodą "in-situ" tj. instalowanej bezpośrednio na placu budowy?
 

 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje rozwiązanie ujęte w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do siwz.

 
  Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
 
tel. +48 32 335 04 54
fax +48 32 231 00 32
przetargi@mzuk.pl