oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.28.2018

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Budowa placu zabaw na terenie osiedla Bojków w Gliwicach"

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Konsorcjum firm:
BHPlay Maciej Mync
Spółdzielcza 27/2, 44-102 Gliwice
PPHU MULTI
ŻYTNIA 106, 44-141 GLIWICE
 z ceną 394 830,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 28.06.2018 r. do godz. 11:30 wpłynęły 2 oferty. Wykonawcy do terminu składania ofert wnieśli wadium w pieniądzu w wysokości 7 000,00 zł.
W wyznaczonym terminie Wykonawcy złożyli oświadczenia o braku przynależności do grup kapitałowych.
Pismem z dnia 17.05.2018 r. nr kor. MZUK.16190.2018 Zamawiający w oparciu o art. 87 ust.2 pkt 2) dokonał w ofercie poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych.
Pismem z dnia 02.07.2018 r nr. kor. MZUK.21653.2018 Zamawiający wezwał najwyżej ocenionego Wykonawcę tj. Konsorcjum BHPlay i PPHU MULTI do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt 1) i 3), tj. wykaz usług, wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, wskazanie właściwego rejestru lub CEiDG, w którym widnieje działalność gospodarcza oraz dokumentów potwierdzających jakość tj. kart technicznych oraz certyfikaty zgodności z normami PN-EN 1176 i PN-EN 1177. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wszystkie wymagane dokumenty, które Zamawiający uznał za wystarczające.
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria:
- cena - 60%
- okres gwarancji i rękojmi - 20 %
- skrócenie terminu realizacji - 20%

Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 80,00 i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.
.
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Liczba pkt
w kryterium
skrócenie terminu realizacji
Łączna
punktacja

1.
Konsorcjum firm:
BHPlay Maciej Mync
Spółdzielcza 27/2,
44-102 Gliwice
PPHU MULTI
ŻYTNIA 106,
44-141 GLIWICE
60,00
20,00
0,00
80,00
2.
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH MAREK DZIEMBA
STRZELCÓW BYTOMSKICH 36,
41-902 BYTOM
49,58
20,00
0,00
69,58


specjalista ds. zamówień publicznych

19-07-2018 r. Joanna Michoń
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

19-07-2018 r. Tadeusz Mazur

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)