Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.30.2018
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Modernizacja strefy wejściowej krytej pływalni Mewa


OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 588638-N-2018
Data: 20.07.2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Zarząd Usług Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 27104821200000, ul. ul. Strzelców Bytomskich , 44109 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2310031, 3350444, e-mail mzuk@mzuk.pl, faks 322 310 032.
Adres strony internetowej (url): http://mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy: www.mzuk.gliwice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 2018-08-06, godzina:11:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 2018-08-10, godzina:13:00

 

 

Specjalista ds. zamówień publicznych
 
02-08-2018 r.  Joanna Michoń
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Zastępca Dyrektora Jednostki
 
02-08-2018 r.  Grzegorz Śliczniuk
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej